Innhold

Studenten behersker profesjonell kommunikasjon på engelsk innen følgende områder:

 • Skrive forretningsbrev og e-mail
 • Skrive jobbsøknad og CV
 • Presentere og markedsføre en turistattraksjon med hjelp av historiefortelling/ digitale media
 • Kunderelasjoner i reiselivet (klagebehandling, kunderådgivning etc.)
 • Internasjonale forhandlinger

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har basiskunnskap om tverkulturell forretningskommunikasjon og de sentrale teorier og metoder for å oppnå en vellykket forhandling på tvers av kulturer
 • kjenner til historiefortelling som kommunikasjonsverktøy for å utvikle og formidle en turistdestinasjon
 • har gode kunnskaper om profesjonell engelsk tilpasset et utvalg aktuelle situasjoner i arbeidslivet, samt kunnskap om grammatikk og korrekt setningsoppbygging på engelsk
 • har kunnskap om adekvat uttrykksmåte og struktur i både muntlige og skriftlige kommunikasjonsformer, som i forretningsbrev og -mail, telefonsamtaler, muntlige presentasjoner, i kontakt med kunder, kollegaer og partnere

 

Ferdigheter

Studenten...

 • har ferdigheter i språkstruktur og grammatikk samt et profesjonelt ordforråd relatert til reiseliv og forretningsliv
 • kan anvende faglig kunnskap i møte med ulike utfordringer på engelsk
 • behersker formell kommunikasjon både muntlig og skriftlig innen en rekke profesjonelle kommunikasjonsområder, slik at kandidaten framtrer som dyktig og profesjonell i interaksjon med kunder og forretningspartnere

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan kommunisere effektivt, formelt og profesjonelt på engelsk i en rekke aktuelle situasjoner og roller knyttet til internasjonalt forretningsliv og reiselivsbransje
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer

Emnet inngår i

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Læringsaktiviteter

Forelesninger, gruppe- og pararbeid, case. I forbindelse med case skal studenter etter endt samarbeid i grupper også gjennomføre en muntlig presentasjon.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Case, situasjoner og eksempler fra virkeligheten.

Bedriftsbesøk til hotellet The Thief

Gjesteforeleser fra relevante bransjeområder

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Enspråklig ordbok (English-English)

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Pensumlitteratur

Fisher, Roger, William Ury og Bruce Patton (red.) 1999. Getting to yes: negotiating an agreement without giving in. 2. utg. London: Random House. ISBN: 9781847940933.

Mossberg, Lena. 2008. "Extraordinary experiences through storytelling." Scandinavian Journal of Hospitality & Tourism, 8(3):195-210. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=hjh&AN=35484123&site=ehost-live&scope=site ]

Nordic Innovation Centre (NICE) 2011: Report from project  08041  Storytelling and Destination development. The Icelandic Case: The Settlement Centre of Iceland  (I-VIII, 1-7  og 26-33). [Elektronisk tilgjengelig via nordicinnovation.org: http://www.nordicinnovation.org/Global/_Publications/Reports/2010/201012_StorytellingAndDestinationDevelopment_report.pdf ]

Singh, Sangeeta  og Stephan Sonnenburg. 2012. "Brand Performances in Social Media." Journal of Interactive Marketing, 26 189-197. [Elektronisk tilgjengelig via Google scholar (Bi Brage): https://brage.bibsys.no/xmlui//bitstream/handle/11250/93652/Singh_JIM_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y ]

Digitalt kompendium for emnet EFB1102 English for Business Communication legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

Blundel, Richard og Kate Ippolito. 2008. Effective organisational communication: Perspectives, principles and practices, 193 - 214, 221 - 235, 238 - 40, 311 - 336. 3. utg. Harlow: FT/Prentice Hall.

Gesteland, Richard R. 2005. Cross-cultural business behavior: Negotiating, selling, sourcing and managing across cultures, 21-49. København: Copenhagen Business School Press.

Fog, Klaus, Christian Budtz og Baris Yakaboylu. 2005. Storytelling: Branding in practice. 16-27, 32-46. Berlin: Springer. ISBN: 354023501.

Harding, Keith. 1998. Going international: English for Tourism, 43-46, 52-56, 150-155. Oxford University Press.

Jacob, Miriam og Peter Strutt. 2003. English for international tourism: Course book, 10-11, 15, 36-37, 65-69 og 108-109. Harlow: Longman.

Littlejohn, Andrew. 2005. Company to company: A task-based approach to business emails, letters and faxes: Student's book, 7-23. 4. utg. Cambridge: Cambridge University Press.

Rodgers, Drew. 1998. English for international negotiations: a cross-cultural case study approach, 22-34, 78-86. Cambridge: Cambridge University Press.

Samlet sidetall/pensum

434 sider

Anbefalt litteratur

Murphy, Raymond. 2012. English grammar in use: A self-study reference and practice book for intermediate students of English: With answers. 4. utg. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 9780521189064

Oxford Advanced Learner´s Dictionary (tillatt til eksamen), og en god Norsk-Engelsk/Engelsk-Norsk ordbok (ikke tillatt til eksamen)