Innledning

Emnet gir god innsikt i destinasjonsledelse.

Sentrale tema vil være:

 • Introduksjon til destinasjonsledelse

  • Begrep og rammeverk: Hva er en destinasjon?

  • Hva er ledelse i destinasjonssammenheng?

  • Hvem leder?

  • Hva ledes?

 • Forhold som påvirker destinasjonen

  • Forretningsaktører og interessenter

  • Forhold som påvirker konkurransekraft og bærekraft

  • Konkurranseevne og strategivalg lokalt og globalt

 • Destinasjonen som strategisk forretningsenhet

  • Hvordan bygge konkurransefortrinn

  • Destinasjonens plass i verdikjeden

  • Verdiskaping og resultater

  • Bærekraftige destinasjoner

 • Destinasjonsselskap og destinasjonsmarkedsføring

  • Hva er god ledelse i destinasjonssammenheng?

  • Hvorfor og hvordan samarbeide på destinasjoner

  • Partnerskap mellom offentlig og privat sektor

  • Funksjoner og oppgaver

  • Destinasjonsmarkedsføring med særlig vekt på merkevarebygging

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har både teoretisk og praktisk kunnskap om destinasjonens rolle i reiselivsnæringen
 • forstår hva ledelse innebærer i destinasjonssammenheng
 • har innsikt i ulike globale forhold som kan ha betydning for strategivalg for destinasjoner og deres tilbydere
 • kan vurdere tiltak for å øke destinasjoners konkurranseevne både nasjonalt og internasjonalt
 • kjenner til ulike modeller for destinasjonssamarbeid
 • er kjent med destinasjonsselskapets funksjoner og oppgaver med særlig vekt på markedsføring- og merkevarebygging

Ferdigheter

Studenten...

 • ser kompleksiteten i destinasjonsproduktet
 • forstår hvor mye forretningsaktører i en destinasjon betyr for destinasjonsutvikling, merkeposisjonering og markedsføring
 • kan bruke destinasjonsmodeller for å identifisere og løse utfordringer på en destinasjon
 • forstår hvordan destinasjoner kan ledes og styres, slik at de selv kan settes i stand til å delta i og lede allianser og samarbeid på destinasjonsniv

Generell kompetanse

Studenten...

 • har kunnskap om destinasjonens rolle som strategisk forretningsenhet i reiselivsnæringen
 • kan reflektere over verdiskaping og resultater på en destinasjon
 • har kunnskap om forhold som påvirker konkurransekraft og bærekraft for destinasjoner
 • har kunnskap om ulike typer destinasjoner
 • forstår hvordan merkevarebygging kan brukes som strategisk virkemiddel i destinasjonsmarkedsføring
 • har forståelse for hvordan man profesjonelt utvikler en destinasjon til merkevare

Emnet inngår i

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og studentpresentasjoner av gruppebaserte case oppgaver. Studentene forventes å møte godt forberedt.

Anbefalt tidsbruk

210 timer

Arbeidslivstilknytning

Representanter fra reiselivsnæringen og/eller offentlig myndighet vil delta som gjesteforelesere.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 6-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Samlet sidetall/pensum

511 sider