Innhold

Introduksjon:

 • reiselivs- og opplevelsesproduktet i et bærekraftperspektiv
 • turisme, utvikling og globalisering: Mobilitet og opplevelser som kulturell og økologisk lærdom og forbruk
 • hva er bærekraftig reiseliv og utvikling?

Reiseliv, samfunn og kultur

 •  vert-/gjestrelasjonen
 •  relevante aktører og lokalsamfunn
 •  turisme - endring og konsekvens
 •  bruk og vern
 •  harmoni - konflikt
 •  turisme som utvikling i fattige land
 •  etikk, eierskap og økonomisk lekkasje
 •  ansvarlig turisme
 •  praktiske eksempler lokalt og globalt

Reiseliv og naturmiljø

 •  begrepet miljø og miljøkonsekvenser
 •  klimaendringer
 •  naturressurser
 •  økoturisme
 •  grønn markedsføring
 •  casestudier lokalt og globalt

 Bærekraftig og konkurransedyktig

 •  bærekraftige opplevelser
 •  aktørperspektiv - systemperspektiv
 •  rammeverk og modeller
 •  politiske beslutninger og retningslinjer for bærekraftig og etisk atferd og virksomhet; FN,  WTO, Norge, u-land
 • næringsliv, samfunnsansvar, globalisering, samfunnsutvikling

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om betydningen av å ivareta kultur- og miljøverdier
 • har kunnskap om bærekraftig utvikling og bærekraftig reiseliv 
 • har innsikt i helhetlige og globale sammenhenger mellom reiseliv, opplevelser og samfunn
 • har innsikt i at forbruk av reiselivstjenester og opplevelser kan true en bærekraftig utvikling, økonomisk, sosialt og miljømessig
 • har kunnskap om konsekvenser av reiselivsnæringene lokalt og globalt
 • kjenner til reiselivets rolle og betydning i samfunnet fra et aktørperspektiv
 • kan redegjøre for reiselivets rolle i samfunnet med utgangspunkt i relasjonen lokalbefolkning - turist
 • kjenner til konkrete eksempler på ikke-bærekraftig turisme samt eksempler på bærekraftig turisme
 • kjenner til prinsipper for økoturisme

 

Ferdigheter

Studenten...

 • er i stand til å planlegge for at forbruk av reiselivstjenester og opplevelser ikke truer en bærekraftig utvikling; økonomisk, sosialt og miljømessig
 • kan utøve planlegging, utvikling, administrasjon og markedsføring i en bedrift/virksomhet innen aktuelle næringer på bærekraftig grunnlag
 • kan planlegge for å unngå uheldige konsekvenser av reiselivsvirksomhet både som turist, næringsaktør og i andre relevante roller
 • kan utføre arbeidsoppgaver på en bærekraftig måte, samt foreta daglige vurderinger og utøve drift av en virksomhet/forvaltning fundert på bærekraftige prinsipper
 • kan analysere reiselivets rolle og betydning i samfunnet fra et aktørperspektiv med utgangspunkt i relasjonen lokalbefolkning - turist

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • har innsikt i et samfunnsvitenskapelig perspektiv på reiselivs- og opplevelsesnæringene 
 • har utviklet en global og helhetlig forståelse for kultur, natur og samfunn som grunnleggende ressurser for reiselivs- og opplevelsesnæringene
 • forstår på et forretningsmessig grunnlag betydningen av å opprettholde høy kvalitet og et harmonisk forhold mellom produkt, destinasjon og omgivelser både på kort og på lang sikt 

Emnet inngår i

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Læringsaktiviteter

Forelesninger og gjesteforedrag, samt mulig ekskursjon

Anbefalt tidsbruk

200 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Ekskursjon og foredrag fra sektoren.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 4-8 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Walaas, Kjersti Ruud og Jens Kristian Steen Jacobsen. 2017. Turisme: Globale utfordringer. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 9788205499799. Sider: 264.

Sharpley, Richard og David J. Telfer (red.). 2015. Tourism and Development: Concepts and Issues. 2 utg. UK: Channel View Publications. 467 sider. Ikke kap. 2 og 5. ISBN: 9781845414726.

Digitalt kompendium i emnet BKR1100 Bærekraftig reiseliv legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

Viken, Arvid og Jan Vidar Haukeland. 2014. Miljø og turisme - et dilemma. I Jacobsen, Jens Kr. Steen og Arvid Viken. Turisme, fenomen og næring. Oslo: Gyldendal Akademisk  (s.232-255) 24 s.

Samlet sidetall/pensum

715 sider

Anbefalt litteratur

Holden, Andrew. 2008. Environment and tourism. 3. utg. Routledge introductions to environment series. London: Routledge. ISBN: 9781138785762.

Mowforth, Martin og Ian Munt. 2016. Tourism and Sustainability: Development, globalization and new Tourism in the third world. 4 utg. UK: Routledge. ISBN: 9781138013261.

Sharpley, Richard. 2008. Tourism, Tourists and Society. UK: ELM Publications. ISBN: 9781854504449.