Innhold

Dette emnet handler om forholdet mellom virksomheten og media, og om hvordan å nå fram til journalister og ut til deres publikum ved hjelp av proaktiv og reaktiv håndtering. Mediepåvirkning som et virkemiddel sammen med tradisjonell markedsføring dekkes som en del av dette. Fenomenet medielobbyisme, der media brukes systematisk som en del av politisk påvirkning, behandles også.

Videre tar faget opp hvilke etiske regler journalister og kommunikasjonsrådgivere opererer under, herunder Vær varsom-plakaten, Redaktørplakaten og Pressens faglige utvalg (PFU). Skriving av pressemeldinger, kronikker og debattinnlegg, budskapsutvikling og intervjutrening inngår i den praktiske delen av faget.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har en forståelse for hvilke rolle mediene har i samfunnet
  • har en forståelse for hvordan journalister jobber og hvorfor journalister og redaktører prioriterer som de gjør
  • har kunnskap om forholdet mellom organisasjoner og medier
  • har kunnskap om hvordan man kan være med på å sette dagsorden for saker som er viktig for en organisasjon
  • har forståelse for sammenhengen mellom offentlig debatt og medienes påvirkning

Ferdigheter

Studenten...

  • kan skrive pressemeldinger
  • kan kontakte journalister på vegne av en organisasjon

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan bruke massemedier innenfor strategisk kommunikasjon
  • har en forståelse for hvordan mediene og medielandskapet fungerer

Emnet inngår i

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger og diskusjoner i klassen. Studentene skal også presentere ulike former for oppgaver i klassen, fortrinnsvis som grupper.

Det beregnes en betydelig egeninnsats. 

Anbefalt tidsbruk

190 timer

Arbeidslivstilknytning

Det vil bli trukket inn reelle case fra organisasjons- og næringsliv i forelesningene.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: ca 8 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

 

Pensumlitteratur

Bonvik, Øystein. 2012. Få som fortjent: troverdig oppmerksomhet i kanaler du ikke kontrollerer. Bergen: Fagbokforlaget. 262 sider. ISBN: 9788245012675.

Cappelen, Anders. 2012. Bruk Pressen 3.0. Komplett guide i presserelatert PR. Oslo: PR-forlaget. [3, 4, 5, 6, 7, 16 og 19. 164 sider. (Denne boka vil også bli brukt i kurset Omdømmebygging og krisehåndtering på 3. året). ISBN: 9788293234005.

Digitalt kompendium for emnet MEM2102 Medier og mediepåvirkning legges ut av emneansvarlig på læringsplattformen og inneholder:

Bjerke, Paul, Turid Øvrebø og Svein Brurås. 2012. «Nyheter og nyhetsproduksjon». I Nyhetsvurderinger: På innsiden i fem redaksjoner, 16- 33. Kristiansand: IJ-forlaget. 18 sider

Bonvik, Øystein. 2010. Virksomhetens stemme: Digital, trykket eller fremført tekst som informerer og inspirerer, 75-127. Oslo: Gyldendal Akademisk. 53 sider

Engan, Bengt. 2018. "Hvem er offentligheten? Momenter til ei vurdering av de lokale nyhetsmedienes rolle i det offentlige rom". I Birgit Røe Mathisen og Lisbeth Morlandstø (red.): Lokale medier. Samfunnsrolle, offentlighet og opinionsdanning. 177-199. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 23 sider

Fonn, Birgitte Kjos og Magne Lindholm. 2015. "Ut av det blå? Omformingen av Erna Solberg til folkets politiker". I Harald Hornmoen, Thore Roksvold og Jørgen Alnæs (red.): Individet i journalistikken. 71-90. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 20 sider

Gripsrud, Jostein. 2015. Mediekultur, mediesamfunn, 13-64. 5. utg. Oslo: Universitetsforlaget. 52 sider.

Roksvold, Thore. 2015. "Individet i fortelling. Om individ og fortelling i ulike medier over tid". I Harald Hornmoen, Thore Roksvold og Jørgen Alnæs (red.): Individet i journalistikken. 33-51. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 19 sider

Samlet sidetall/pensum

611 sider

Anbefalt litteratur

Bjerke, Paul. 2010. «Samfunnoppdraget: Fra forpliktelse til rettighet». I Roppen og Allern (red.) Journalistikkens samfunnsoppdrag, 68-91. Kristiansand: IJ-forlaget.

Bolter, Jay David og Richard Grusin. 2007. «The World Wide Web». Side 328-335 i David Crowley og Paul Heyer: Communication in History. Technology, Culture, Society. London: Pearson. 8 sider

Dahlen, Øystein Pedersen. 2014. «Global protest in Online News». I Falenbrach, Sivertsen og Werenskjold (red.) Media and Revolt: Strategies and performances from the 1960s to the present, 319-335. Oxford: Berghahn Books. [17 sider.]

Ihlen, Øyvind. 2009. «On Bourdieu: Public Relations in Field Struggles». I Ihlen, van Ruler og  Fredriksson (red.) Public Relations and Social Theory: Key Figures and Concepts, 62-82. London: Routledge.

Rasmussen, Terje. 2003. Luhmann: Kommunikasjon, medier, samfunn. ISBN: 9788276748857.