Innledning

Emnet tar utgangspunkt i emnene Kampanjestrategier og Politikk og påvirkning, og skal lære studentene å utvikle mer avanserte lobby og påvirkningsstrategier. Emnet kombinerer litteratur fra bedriftsøkonomiske fag (corporate public affairs og corporate social responsibility), med litteratur fra statsvitenskap og sosiologi (lobbyisme og interessegrupper i politikken).

Emnet tar utgangspunkt i at så godt som alle virksomheter, statlige, private og også organisasjoner, jobber systematisk med å styrke sin markedsmakt eller påvirke opinionen blant annet ved å få sine saker på dagsorden og å påvirke rammebetingelser for sin virksomhet.

Emnet handler om hvordan bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter påvirker markedet og samfunnet gjennom strategiske kommunikasjonstiltak, men også lar seg påvirke av nye krav fra myndigheter og konsumenter.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten... 

  • har kunnskap om hvordan bedrifter jobber systematisk med å påvirke sine rammebetingelser (public affairs)
  • har kunnskap om hvordan bedrifter tilpasser seg omverdenens krav ved å engasjere seg i samfunnsansvar (corporate social responsibility)
  • kjenner til de viktigste drivkreftene bak fremveksten av CSR
  • kjenner til hvordan ulike organisasjonstyper som bedrifter, interesseorganisasjoner, frivillige organisasjoner og offentlige etater jobber systematisk med lobbyisme mot sentrale beslutningstakere

Ferdigheter

Studenten...

  • kan vurdere metodikk knyttet til evaluering og måling av effekten av ulike kommunikasjons- og lobbyfremstøt
  • kan forklare den historiske bakgrunnen for korporatismens tilbaketog og lobbyismens fremvekst i etterkrigstidens Norge

Generell kompetanse

Studenten... 

  • har innsikt i utfordringen ved at mange mennesker står uten sterke pressgrupper som kan representere dem inn mot politiske beslutningstakere
  • kan reflektere over de dilemmaene som oppstår når bedrifter ikke bare skal tjene penger, men også bidra til å oppfylle viktige samfunnsmessige mål

Emnet inngår i

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres med forelesninger, og studentene vil i løpet av semesteret få jobbe med konkrete, aktuelle problemstillinger knyttet til markeds- og samfunnskommunikasjon.

Det forventes at studentene deltar aktivt både i diskusjoner og med egne presentasjoner.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere fra relevante virksomheter vil dele erfaringer og eksempler fra konkrete kampanjer og påvirkningstiltak.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 4 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt