Innhold

 • Anvendt anatomi, biomekanikk og palpasjon for thoraxregionen
 • Ortopedisk undersøkelser for thoraxregionen
 • Regionale smerte- og patologiske tilstander
 • Differensialdiagnostikk for thoraxregionen
 • Langvarige smerter og psykososiale faktorer
 • Osteopatisk funksjonsevaluering og undersøkelse av thorax
 • Osteopatiske teknikker i thoraxregionen

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan redegjøre for regional anatomi og biomekanikk
 • kjenner til viktige psykososiale forhold som påvirker kronifisering av smerte og muligheter for å evaluere disse i anamnese og den kliniske undersøkelsen
 • kjenner til ulike regionale lidelser og syndromer i regionen
 • kan redegjøre for tilstander og røde flagg for regionen som krever nærmere utredning eller henvisning.
 • kan drøfte valg av teknikker på ulike pasientgrupper basert på indikasjoner, kontraindikasjoner og antatte virkningsmekanismer bak teknikkene
 • kan vise forståelse for de ortopediske testenes validitet og bruke testprosedyrer til identifisering av røde flagg

Ferdigheter

Studenten....

 • kan palpere anatomiske landemerker og ulike muskel- og skjelettstrukturer i regionen
 • kan gjennomføre en strukturert anamnese rettet mot denne regionen og generere differensialdiagnoser basert på anamnesen
 • kan gjennomføre en ortopedisk undersøkelse, tolke testene og funn
 • kan gjennomføre funksjonsevaluering og osteopatisk undersøkelse av regionen
 • kan anvende osteopatiske teknikker på ledd og vev i forskjellige kliniske tilstander og på forskjellige pasientpopulasjoner.

Generell kompetanse

Studenten....

 • kan anvende kunnskap og ferigheter i en klinisk undersøkelse og håndtere en pasient med plager i thorax

Emnet inngår i

Bachelor i osteopati

Læringsaktiviteter

Forelesninger, problembasert gruppearbeid, ferdighetstrening og individuelt arbeid.

Anbefalt tidsbruk

267 timer

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Praktisk individuell eksamen

Varighet: Inntil 30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

*Chila AG, red. Foundations of osteopathic medicine3. utg. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2011. [ISBN: 9780781766715. Kap. 16, 39. Totalt 42 sider.]

*DeStefano L, Greenman PE. Greenman's principles of manual medicine. 5. utg. Philadelphia, Pa.: Lippincott Williams and Wilkins; 2016. [ISBN: 9781451193909. Kap.  14, 15. Totalt 80 sider.]

*Frontera WR, Rizzo TD, Silver JK. Essentials of Physical Medicine and Rehabilitation. 3rd edition. Expert Consult; 2014. [ISBN: 9781455775774. Kap 42-44,100, 103, 116,140,152 (80 sider).]

* Gilroy AM, MacPherson BR, Schünke M, Schulte E, Schumacher U, Zeberg H. mfl. Atlas of anatomy: [latin nomenclature]. 3. utg. New York; Stuttgart: Thieme; 2017. 737 s. ISBN: 9781626235229. . [Kap.1-8. Utdrag på 82. Pris ca. 789,-] [2. utg kan også benyttes]

*Hartman L. Handbook of osteopathic technique. 3. utg. Cheltenham: Stanley Thornes; 1997. [ISBN: 9780748737222.  Kap. 16-18. Totalt 40 sider.]

*Magee DJ. Orthopedic physical assessment.6. utg. St. Louis: Saunders Elsevier; 2014. [Kap. 8. Totalt 45 sider. ISBN: 9781455709779.]

*Neumann DA. Kinesiology of the musculoskeletal system: Foundations of physical rehabilitation3. utg. St. Louis: Mosby; 2017. 752 s. [Kap. 9, 10. Totalt 70 sider. ISBN: 9780323287531.] [2. utg kan også benyttes]

*Boken inngår som pensum også i andre emner

Digitalt kompendium for OST203: Thorax legges ut på læringsplattformen av emneansvarlig og inneholder:

Ombregt L. Disorders of the thoracic cage and abdomen. I: A system of Orthopaedic Medicine. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2013. s.185-197. [Kap 8  (totalt 12 sider)]

Gillanders, D. Psychological Aspects of Chronic Pain. I: Colvin LA. Marie F, red. ABC of Pain. Chichester: Wiley-Blackwell; 2012. s. 73-78.

Bunzli S, Smith A, Schütze R, Lin I, O'Sullivan P. Making Sense of Low Back Pain and Pain-Related Fear. J Orthop Sports Phys Ther. 2017 Sep;47(9):628-636. doi: 10.2519/jospt.2017.7434. Epub 2017 Jul 13.

Bordoni, B., & Zanier, E. (2013). Anatomic connections of the diaphragm: influence of respiration on the body system. Journal of Multidisciplinary Healthcare, 6, 281-291. http://doi.org/10.2147/JMDH.S45443. [Elektronisk tilgang fra PMC: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3731110/]

Samlet sidetall/pensum

466 sider

Anbefalt litteratur

Douglas G, Robertson C, Nicol FE. Macleod's clinical examination.13. utg. Edinburgh: Churchill Livingstone, Elsevier; 2013. ISBN: 9780702047282. [Ny utgave forventes juni 2018]

King HH, Jänig W, Patterson MM. The science and clinical application of manual therapy. Edinburgh: Churchill Livingstone,  Elsevier; 2011. ISBN: 9780702033872.

Lucas N, Moran R. Osteopathic Clinical Handbook: a Quick Reference Guide. Australia: HealthProfessionalCPD.com 2010 Kap. 8. Totalt 5 sider. (Deles ut på forelesning).

Miller MD, Hart JA, MacKnight JM. Essential orthopaedics. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2010. ISBN: 9781416054733.

Mumenthaler M, Mattle H. Fundamentals of neurology: an illustrated guide. Stuttgart: Thieme; 2017. ISBN: 9783131364524