Innhold

Samfunn og helse:

 • Helsestatistikk i Norge
 • Fysisk aktivitet, kosthold og helse
 • Overvekt som helse- og samfunnsproblem
 • Sosiale ulikheter i helse
 • Samfunnsmessige utfordringer i en aldrende populasjon
 • Mentale lidelser
 • Helsevesenets oppbygning
 • Folketrygden
 • Helseøkonomi og helsepolitikk

 

Metodelære/statistikk/epidemiologi

 • Kritisk tenkning
 • Grunnleggende statistiske begreper
 • Epidemiologi
 • Hypotesetesting
 • Praktisk arbeid med data

 

Etikk:

 • Etiske grunnbegreper
 • Biomedisinsk etikk
 • Konsekvensetikk, pliktetikk og taushetsplikt

 

Osteopati

 • Hofte og bekken
  • anvendt anatomi og biomekanikk
  • diagnose
  • undersøkelse 
  • behandling 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kjenner til oppbyggingen av en vitenskapelig artikkel 
 • har grunnleggende kunnskap om hvordan statistiske analyser kan gjennomføres og hvordan hypoteser kan testes
 • kan beskrive etiske grunnbegreper og gjøre rede for de to hovedretningene innenfor moralfilosofi; pliktetikk og konsekvensetikk
 • kan gjengi hvordan konsekvensetikken og pliktetikken forholder seg til viktige samfunnsmessige spørsmål som f.eks taushetsplikt, dødshjelp og genteknologi
 • kan beskrive viktige mål på folkehelsen i Norge
 • kan beskrive hvordan folkehelsen påvirkes av sosiale ulikheter, mentale lidelser og en aldrende befolkning
 • kan redegjøre for anatomi og biomekanikk i hofte/bekken
 • kan redegjøre for funksjonsevalueringer, ortopediske og osteopatiske undersøkelsesmetoder av hofte/bekken

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan identifisere yrkesetiske dilemmaer knyttet til folkehelsearbeid
 • kan beskrive epidemiologiske metoder for å samle inn, beskrive og analysere informasjon om populasjoner
 • kan begrunne valg av epidemiologiske undersøkelser til forskjellige formål
 • kan beskrive tilfeldige og systematiske feil som kan gi feiltolkning av resultater
 • kan identifisere ulike muskel- og skjelettstrukturer i hofte/bekken
 • kan gjennomføre en ortopedisk og osteopatisk undersøkelse av hofte/bekken, og tolke testene og funn
 • kan differensiere mellom ulike smerte- og patologiske tilstander i hofte/bekken
 • kan anvende osteopatisk undersøkelse, planlegge og gjennomføre osteopatisk behandling av hofte/bekken

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • er i stand til å jobbe problembasert og formidle sentralt fagstoff innenfor etikk og samfunnsmedisin
 • er i stand til å reflektere over verdien av forebyggende og helsefremmende arbeid og vurdere hvordan ulike teorier om helseatferd kan brukes i praktisk arbeid
 • er i stand til å reflektere over egne holdninger i samfunnsaktuelle spørsmål
 • kan anvende faglige kunnskaper og ferdigheter i felles, tverrfaglig kunnskapsbygging gjennom gruppearbeid
 • kan håndtere pasienter med plager i hofte/bekken

Emnet inngår i

Bachelor i osteopati

Læringsaktiviteter

Undervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid i klassen. I tillegg undervises det i praktisk undervisning slik at studenten erfarer sammenheng mellom teori og praksis. For best mulig forståelse av pensum må studentene delta aktivt i diskusjonene i forelesningene og i gruppearbeid.

Anbefalt tidsbruk

350 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere fra sektoren benyttes

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: 3 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Avansert kalkulator (se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

 

Eksamensdel: Praktisk individuell eksamen

Varighet: 15 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Larsen Ø, Alvik A, Hagestad K, Nylenna M, red. Samfunnsmedisin. 2. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk; 2008. 654 s. Kapittel 3,5,8,12,17,23,3132,33,38. 141 s. ISBN: 9788205344594

Tranøy KE. Medisinsk etikk i vår tid. 4. utg. Bergen: Fagbokforlaget; 2005. 245 s. Kapittel 1,2 4,6 og 7 . 111 s.  ISBN: 9788245001648

*Magee DJ. Orthopedic physical assessment. 6. utg. St. Louis: Saunders Elsevier; 2014. 1184 s.Kap 10, 11 Totalt 110 sider. ISBN 9781455709779

*Rizzo TD, Frontera WR, Silver JK, Julie K. Essentials of Physical Medicine and Rehabilitation: musculoskeletal disorders, pain, and rehabilitation. 3rd ed. Philadelphia: Saunders/Elsevier; 2015. 919 s. Kap 7 (utdrag 60 sider) ISBN: 9781455775774.

Neumann DA. Kinesiology of the Musculoskeletal System: Foundations for Rehabilitation. 3. utg. St. Louis: Elsevier; 2017. 766 s. ISBN 9780323287531. Utdrag Kap. 10, Kap 12 ( ca. 55 sider).

*DeStefano L. Greenmans principles of manual medicine. 5. utg. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2016. 520 s. ISBN: 9781451193909. Kap. 17 og 19 (utdrag 70 sider).

Harris M, Taylor G. Medical Statistics Made Easy. 3 utg. Bloxham: Scion Publishing. 2014. ISBN: 9781907904035. 116 sider.

Samlet sidetall/pensum

570 sider

Anbefalt litteratur

Sommervoll DE. Mattespettboka: statistikk. Gyldendal akademisk; 2013. 169 s. ISBN: 9788205424845

Aalen OO, red. Statistiske metoder i medisin og helsefag. Oslo: Gyldendal akademisk; 2006. 335 s. ISBN: 9788205346857. Kap. 2, 4, 5, 8, 9, 11

Thomas J, Nelson J, Silverman S. Research Methods in Physical Activity. 7. utg. Champaign: Human Kinetics; 2015. 496 s. ISBN: 9781450470445

Gilroy AM, MacPherson BR, Ross LM, Schunke M, Schulte E, Schumacher U. Atlas of anatomy: [latin nomenclature]. 3rd ed. New York; Stuttgart: Thieme; 2017. 7160 s. ISBN: 9781626235229 [2. utg kan også benyttes]

[Anatomi-database basert på pensumboka, tilgang fra : http://www.thiemeteachingassistant.com/] 

Hartman L. Handbook of osteopathic technique.3. utg. Cheltenham: Stanley Thornes; 1997. Kap 14, 15, 29 (24 sider). ISBN 9780748737222.