Innledning

Følgende tema vil være sentrale i emnet: 

Klinisk osteopati i praksis

 • Integrert funksjon til det somatomotoriske, autonome og nevroendokrine immunsystemet
 • Global osteopatisk undersøkelse
 • Det lymfatiske system
 • Det fascielle system
 • Det viscerale system I
 • Den respiratoriske og sirkulatoriske modell
 • Hode og kjeveregionen
 • Fysiologien og vitenskapen bak berøring
 • Den Antropologisk Økologiske Modellen

Veiledet klinisk praksis

 • Preklinisk undervisning
 • Pasienthåndtering
 • Journalføring 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten... 

 • kan gjøre rede for prinsippene bak global osteopatisk undersøkelse
 • kan gjøre rede for det fascielle- og lymfatiske systems fysiologi, dysfunksjon og patologi
 • kan gjøre rede for hodet- og kjeveanatomi
 • kan beskrive visceral topografi, indikasjoner og kontraindikasjoner for behandling
 • kan tolke sammenhengen mellom den nevrologiske, sirkulatoriske og mekaniske forbindelsen til viscera og muskel- og skjelettsystemet
 • kan beskrive fysiologien bak- og den terapeutiske effekten av berøring
 • kjenner til konseptet "person centered care"
 • har en forståelse for osteopatisk tilnærming gjennom en antropoøkologisk modell som vektlegger samspill og relasjoner mellom individets indre miljø og eksterne faktorer og begrensninger

Ferdigheter

Studenten... 

 • kan anvende og tolke funn fra global osteopatisk undersøkelse 
 • kan foreta en kritisk og nyansert vurdering av det empiriske og forskningsrelaterte grunnlaget for anvendelse av komplementære teknikker
 • kan anvende den respiratoriske og sirkulatoriske modellen
 • kan evaluere og behandle dysfunksjon av det fascielle system, det urogenitale system og i det lille bekken
 • behersker undersøkelse og grunnleggende behandlingsteknikker for kjeveleddet og hoderegion
 • kan under veiledning gjennomføre anamnese, undersøkelse og osteopatisk behandling av pasienter på en sikker måte
 • demonstrerer evnen til klinisk resonnering, evaluering og re-evaluering av pasientens kliniske presentasjon
 • følger gjeldende retningslinjer for veiledet praksis ved studentklinikken
 • kan føre pasientjournal i tråd med Lov om Helsepersonell

Generell kompetanse

Studenten...

 • har innsikt i kroppens ulike systemer og anvender kunnskapen i håndtering av pasienter
 • kan planlegge og gjennomføre under veiledning en grunnleggende osteopatisk behandlingsplan med alle de kriterier som inngår i dette 
 • opptrer profesjonelt i møte med pasienter og under veiledet klinisk praksis

Emnet inngår i

Bachelor i osteopati

Læringsaktiviteter

Ferdighetstrening, forelesninger, diskusjoner og problembasert gruppearbeid. Den praktiske undervisningen gir studenten mulighet til å erfare sammenhengen mellom teori og praksis. Studentene vil også praktisere i par på studentklinikken med pasienter under oppfølging fra veileder.

Det er mulighet for utveksling av denne praksisen ved University College of Osteopathy i London. Utvekslingen gjennomføres i forkant av ordinær undervisning og erstatter intern klinisk praksis.

Anbefalt tidsbruk

534 timer

Arbeidslivstilknytning

Studentene praktiserer osteopati på pasienter under veiledning. Pasientene presenterer med ulike plager og har stort spenn i alder, noe som tilsvarer en tilnærmet lik arbeidsdag som osteopat i klinisk praksis. Veiledere er praksisnære og har stort sett lang erfaring fra arbeid med pasienter.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

 

Obligatorisk deltakelse: Det stilles krav om 75 % deltakelse i klinisk praksis ved Studentklinikken i henhold til Retningslinjer for obligatorisk deltakelse og ekstern praksis.

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Studenten må ha fått godkjent obligatoriske aktiviteter i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. Studenter som ikke har fått godkjenning kan gjenta aktivitet ved neste ordinære gjennomføring.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Praktisk individuell eksamen

Varighet: Inntil 30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt