Innledning

Dette emnet fortsetter med håndtering av pasienter, hvor studentene jobber i par med tett oppfølging av veileder på studentklinikken. Emnet bygger på det foregående emnet, hvor studenten lærer mer om undersøkelse og behandling av mageregionen i sammenheng med muskel- og skjelettsystemet. Studenten vil lære om undersøkelse og behandling av ulike grupper pasienter, som idrettsutøvere, gravide, og eldre. Studenten skal utvikle sine kommunikasjonsferdigheter og lære om etiske problemstillinger som kan oppstå i praksis. 

Følgende tema er sentrale i emnet:

 • Visceral II

  • gastrointestinalt

  • thorax

 • Pasientgrupper

  • obstetriske pasienter

  • postoperative

  • idrettsutøvere

  • geriatriske pasienter

 • Lovverk, etikk og profesjonalisme

 • Motiverende kommunikasjon og endringsprosess

 • Smertepsykologi

 • Systemiske dysfunksjoner

 • Klinisk undervisning og praksis

  • Pasienthåndtering i par

  • Kasuistikk arbeid

  • Kliniske rutiner for undersøkelse og behandling

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan beskrive visceral topografi, indikasjoner og kontraindikasjoner for behandling
 • kan beskrive den nevrologiske, sirkulatoriske og mekaniske sammenhengen mellom viscera og muskel- skjelettsystemet
 • kan gjøre rede for hvordan kroppens systemiske funksjon påvirkes av de anatomiske og fysiologiske forbindelsene til muskel- og skjelettsystemet.
 • kan gjøre rede for den osteopatiske behandlingstilnærmingen til systemiske dysfunksjoner
 • vite hvilke hensyn man må ta underveis i undersøkelse og behandling av spesielle pasientgrupper
 • kan reflektere over begrepet «profesjonalisme»
 • kjenner til lovverk for autorisert helsepersonell og alternativ behandling, og vite hva som er gjeldende for utøvelse av osteopati
 • kan beskrive teorigrunnlaget for motiverende kommunikasjon og hvordan dette kan benyttes som et verktøy i klinisk praksis
 • kan beskrive ulike psykologiske faktorer involvert i smerten og hvordan dette kan påvirke pasienter og behandlingsforløp 
 •  viser forståelse for etiske dilemmaer som kan oppstå i klinikksituasjon

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende grunnleggende samtaleferdigheter i motiverende kommunikasjon med andre mennesker, samt kommunisere med relevant helsepersonell angående medisinske problemstillinger
 • kan evaluere og behandle dysfunksjon i det gastrointestinale system og viscerale strukturer i thoraxregionen
 • integrerer ervervet kunnskap i en behandlingssituasjon av spesielle pasientgrupper
 • behersker kliniske medisinske, ortopediske, og osteopatiske tester samt undersøkelsesmetoder i håndtering av spesielle pasientgrupper
 • skal kunne gjennomføre, under observasjon av medstudent, en selvstendig klinisk undersøkelse av pasienten som inkluderer sykehistorie, kliniske-medisinske, ortopediske, nevrologiske og osteopatiske diagnostiske undersøkelser
 • kan anvende og drøfte pasientkasuistikker som et læringsverktøy for faglig fordypning og tilegning av ny kunnskap

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan utarbeide og gjennomføre, under veiledning, en grunnleggende osteopatisk behandlingsplan som inkluderer kortsiktige og langsiktige behandlingsmålsetninger, manuell behandling, råd og veiledning samt benytte de osteopatisk modellene i pasientvurderingen
 • forstår osteopatens rolle i det norske helsevesenet
 • kan diskutere det etiske perspektivet ved osteopatisk behandling av ulike pasientgrupper
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier og fag- og yrkesetiske problemstillinger

Emnet inngår i

Bachelor i osteopati

Læringsaktiviteter

Undervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid i klassen. I tillegg undervises det i praktisk undervisning slik at studenten erfarer sammenheng mellom teori og praksis. Studentene vil også praktisere i par på studentklinikken med pasienter, under oppfølging fra veileder. For best mulig forståelse av pensum må studentene delta aktivt i diskusjonene i forelesningene og i gruppearbeid.

Anbefalt tidsbruk

Undervisning: 147 timer

Klinisk praksis: 32 timer

Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav): 5 timer

Selvstudier og ferdighetstrening: 280 timer

Eksamensforberedelser: 60 timer

Eksamen: 6 timer

Totalt anbefalt tidsbruk: 530 timer

Arbeidslivstilknytning

Studentene praktiserer osteopati på pasienter under veiledning. Pasientene presenterer med ulike plager og har stort spenn i alder, noe som tilsvarer en tilnærmet lik arbeidsdag som osteopat i klinisk praksis. Veiledere er praksisnære og har stort sett lang erfaring fra arbeid med pasienter.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av én eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent  

Individuell kvalifisering: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Regulerer adgang til: Praktisk individuell eksamen

Arbeidskrav kan være presentasjon, praktisk øvelse, skriftlig oppgave, refleksjonsnotat, simuleringsspill, artikler, drøftingsoppgave, sertifiseringstest etc. som gjennomføres i gruppe eller individuell.  

Arbeidskrav leveres og gjennomføres i henhold til informasjon gitt av emneansvarlig. 

Arbeidskrav foretas innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamens- og/eller innleveringsdato.  

Godkjent arbeidskrav kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav meldes studenten av eksamen.  

 

Obligatorisk deltagelse: 75% obligatorisk deltagelse 

Individuell kvalifisering: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Regulerer adgang til: Praktisk individuell eksamen

Obligatorisk deltagelse gjennomføres i henhold til Retningslinjer for obligatorisk deltagelse og praksis, og informasjon gitt av emneansvarlig.

Obligatorisk deltagelse gjennomføres innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamens- og/eller innleveringsdato. 

Godkjent arbeidskrav kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav meldes studenten av eksamen.  

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Fem timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Praktisk individuell eksamen

Varighet: Inntil 30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av obligatorisk deltagelse: Kun gjentas ved neste ordinær gjennomføring.

Kontinuasjon av skriftlig eksamen: Lik eksamensform som ordinær.

Kontinuasjon av praktisk eksamen: Lik eksamensform som ordinær.

Emnet kan kontinueres to ganger årlig. 

Grunnet forkunnskapskrav vil studenter kunne benytte alle høyskolens gjentaks- og kontinuasjonstilbud. Uavhengig om det er høst- eller våremne.