Innhold

Blod/immunologi:

 • blodets sammensetning og egenskaper
 • immunsystemets hovedfunksjoner

Respirasjonssystemet:

 • respirasjonssystemets oppgaver
 • respirasjonssystemets oppbygning
 • respirasjonssystemets funksjon med spesiell vekt på regulering av ventilasjonen

Fordøyelsessystemet:

 • næringsstoffene
 • fordøyelsessystemets generelle oppbygning
 • fordøyelsesprosessene

Nyre og urinveissystemet:

 • nyrenes oppgaver
 • nyrenes og urinveienes oppbygning
 • nyrenes funksjon (glomerulus- og tubulusfunksjonen) med spesiell vekt på regulering av kroppens væskevolum og osmolaritet

Skjelett- og muskelanatomi (truncus: bryst/buk/rygg):

 • anatomisk terminologi knyttet til truncus
 • knokler og ledd i truncus
 • utspring, feste, funksjon og blod- og nerveforsyning til de viktigste musklene i truncus

Osteopati, kne:

 • Anvendt anatomi, biomekanikk og palpasjon
 • Differensialdiagnostikk for regionen
 • Funksjonsevaluering, ortopedisk og osteopatisk undersøkelse
 • Behandlingsplanlegging av pasienter med symptomer og plager i regionen
 • Behandlingsteknikker

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

 • kan gjøre rede for respirasjonssystemets oppgaver
 • kan skissere og beskrive hovedstrukturene i øvre og nedre luftveier samt deres funksjon
 • kan gjøre rede for alveolenes oppbygning og virkemåte
 • kan forklare mekanismene bak lungenes ventilasjon
 • kan gjøre rede for lungenes gassutveksling og hvordan gasser transporteres i blod
 • kan forklare hvilke faktorer som påvirker ventilasjonen og reguleringsmekanismene som ligger til grunn (regulering via sentrale og perifere kjemoreseptorer)
 • kan navngi de forskjellige celletypene i blodet
 • kan beskrive hovedfunksjonen til de forskjellige celletypene i blodet     
 • kan gjengi immunsystemets viktigste oppgaver
 • kan beskrive de spesifikke og de uspesifikke forsvarsmekanismer
 • kan gjøre rede for fordøyelsessystemets oppgaver
 • kan skissere og beskrive de generelle trekkene i fordøyelsessystemets oppbygning og funksjon
 • kan gjøre rede for de ulike prosessene i fordøyelsen
 • kan gjøre rede for nyrenes oppgaver
 • kan skissere og beskrive nyrenes- og urinveienes oppbygning
 • kan gjøre rede for nyrenes ulike arbeidsmåter (filtrasjon, reabsorpsjon og sekresjon)
 • kan gjøre rede for nyrenes behandling av viktige stoffer (glukose, proteiner og salter) 
 • kan beskrive hvordan nyrene bidrar til regulering av kroppens væskevolum og osmolaritet
 • kan gjøre rede for anatomi og biomekanikk i kne
 • kan gjøre rede for funksjonsevalueringer, ortopediske og osteopatiske undersøkelsesmetoder av kneet

 

Ferdigheter

Studenten..

 • viser praktiske ferdigheter i identifisering av viktige strukturer i anatomiske preparater av respirasjonssystemet, nyre/urinveier og fordøyelsessystemet
 • behersker basale teknikker innenfor topografisk overflateanatomi
 • kan navngi knoklene i truncus og viktige strukturer knyttet til muskelutspring og feste
 • kan navngi utspring, feste, leddpåvirkning, samt blod- og nerveforsyning på de viktigste enkeltmusklene på trunkus
 • kan palpere anatomiske landemerker og ulike muskel- og skjelettstrukturer i kneet
 • kan gjennomføre en ortopedisk og osteopatisk undersøkelse av kneet, og tolke testene og funn
 • kan differensiere mellom ulike smerte- og patologiske tilstander i kneet

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan arbeide kunnskapsbasert og være i stand til å reflektere kritisk over egen fagutøvelse
 • kan identifisere egne lærings- og kompetansebehov for å sikre livslang læring
 • kan formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig
 • kan planlegge og gjennomføre undersøkelse og behandling av kneet

Emnet inngår i

Bachelor i osteopati

Læringsaktiviteter

Ferdighetstrening, forelesninger, individuelt arbeid. Gruppeundervisning i anatomi.

Anbefalt tidsbruk

280 timer 

Arbeidslivstilknytning

-

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet

Eksamen

Eksamensdel: Praktisk individuell eksamen

Varighet: 15 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Multiple Choice individuell eksamen

Varighet: To timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

*DeStefano L. Greenman's principles of manual medicine. 4. utg. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2011. 537 s. [ISBN: 9780781789158. Kap. 2-10, 19 (196 sider). Pris ca. 1199,-]

*Frontera W.R Essentials of Physical Medicine and Rehabilitation. 3rd ed. Philadelphia: Elsevier; 2015. 919 s. [ISBN: 9781455775774. Pris: ca. 998,- Kap 8 (utdrag 50 sider)]

*Gilroy AM, MacPherson BR, Ross LM, Schuenke M, Schulte E, Schumacher U, mfl. Atlas of anatomy: [latin nomenclature]. 2nd ed. New York; Stuttgart: Thieme; 2013. 694 s. [(100 sider. Kap. 1-6, 27.) ISBN: 9781604067477.  Pris ca. 789,-]

*Neumann DA. Kinesiology of the musculoskeletal system: Foundations of physical rehabilitation. 3. utg. St. Louis: Mosby; 2016. 752 s. [ISBN: 9780323039895. Kap 13 ( 53 sider). Pris ca. 779,-]

*Magee DJ. Orthopedic physical assessment. 6. utg. St. Louis: Saunders Elsevier; 2014. 1184 s. [ISBN  9781455709779. Kap 12. Totalt 107 sider.  Pris: ca. 849,-]

*Sand O, Sjaastad ØV, Haug E, Bjålie JG, Toverud KC. Menneskekroppen: fysiologi og anatomi. 2. utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2006. 544 s. [(142 sider. Kap. 10,11,12,13,14,16,) ISBN:9788205348073.  Pris ca. 1059,-]

Samlet sidetall/pensum

630 sider

Anbefalt litteratur

Widmaier EP, Raff H, Strang KT. Vander's human physiology: the mechanisms of body function. 13. utg. New York: McGraw-Hill; 2014. 707 s. ISBN: 9781259080821.

Hartman L. Handbook of osteopathic technique. 3. utg. Cheltenham: Stanley Thornes; 1997. 280 s. Kap 31 (11 sider). ISBN 9780748737222.