Innhold

Kjemi/ biokjemi

 • kjemiske bindinger, kjemiske reaksjoner og enzymer
 • organisk kjemi/organiske molekyler i kroppen
 • ATP og energiomsetningen i cellene

Cellebiologi/histologi

 • cellenes oppbygning og funksjon
 • genetisk informasjon og proteinsyntese
 • celledeling
 • transport gjennom cellemembranen
 • membranpotensial
 • aksjonspotensial
 • kjemisk kommunikasjon mellom celler
 • klassifisering av celler i vevstyper
 • mikroskopisk oppbygning av ulike vevstyper

Hormonsystemet

 • oppbygning og grunnleggende virkemåte
 • oversikt hormoner
 • hypotalamus og hypofysen
 • skjoldbruskkjertelen
 • binyrene
 • hormonell regulering av kalsiumomsetningen
 • hormonell regulering av karbohydrat-, protein- og fettomsetningen

Biomekanikk

 • grunnleggende biomekanikk
 • plan og akser
 • samspill mellom muskel og skjelett

Skjelett- og muskelanatomi (underekstremiteter)

 • anatomisk terminologi tilknyttet underekstremitetene
 • skjelettets oppbygning og oppgaver
 • generell inndeling og oppbygning av knokler og ledd
 • knokler og ledd i underekstremitetene
 • utspring, feste, funksjon og blod- og nerveforsyning til de viktigste musklene i underekstremitetene

Osteopatiens arbeids- og tenkemåte

 • prinsipper og verdier, og konseptuelle modeller 

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

 • kan gjøre rede for oppbyggingen av organiske molekyler, kjemiske bindinger og kjemiske reaksjoner
 • kan beskrive ATP og dets rolle i energiomsetningen i cellene
 • kan beskrive cellens oppbygning og funksjon
 • kan gjøre rede for cellens organeller og deres funksjoner
 • kan beskrive forskjellige typer transport over cellemembranen
 • kan gjøre rede for membran- og aksjonspotensialer og deres betydning for cellekommunikasjon
 • kan gjøre rede for cellenes energiomsetning
 • kan beskrive cellekontakters struktur og funksjon
 • kan gjøre rede for klassifisering av vev
 • kan beskrive hormonsystemets generelle oppbygning og virkemåte
 • kan beskrive de enkelte endokrine kjertlenes plassering og oppbygning
 • kan redegjøre for de enkelte hormonenes funksjon og hvordan disse påvirker homeostasen 
 • kjenner til latinske ord og uttrykk tilknyttet underekstremitetene (anatomiske terminologi)
 • kjenner til konseptuelle modeller og osteopatiens arbeids- og tenkemåte
 • kjenner til prinsippet om klinisk resonnering innen osteopati  

Ferdigheter

Studenten...

 • forstår og kan gjøre rede for grunnleggende biomekaniske prinsipper som er relevant i forhold til kroppens bevegelser (kraft, akselerasjon, vektarm og moment)
 • behersker basale teknikker innenfor topografisk overflateanatomi
 • kan navngi knoklene i underekstremitetene og viktige strukturer knyttet til muskelutspring og feste på humane preparater
 • kan navngi utspring, feste, leddpåvirkning, samt blod- og nerveforsyning for de viktigste enkeltmusklene på underekstremiteten

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan arbeide kunnskapsbasert og være i stand til å reflektere kritisk over egen fagutøvelse
 • kan identifisere egne lærings- og kompetansebehov for å sikre livslang læring
 • kan formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig

Emnet inngår i

Bachelor i osteopati

Læringsaktiviteter

Forelesninger, individuelt arbeid og gruppeundervisning i anatomi

Anbefalt tidsbruk

267 timer

Arbeidslivstilknytning

.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Multiple Choice individuell eksamen

Varighet: To timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Chila AG (Ed). Foundations of osteopathic medicine. 3. utg. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2011. [Kap 1-4, s3-53. Totalt 50 sider. ISBN 9780781766715. Legges i Luvit av emneansvarlig ved semesterstart]

Gilroy AM, MacPherson BR, Ross LM, Schuenke M, Schulte E, Schumacher U, mfl. Atlas of anatomy: [latin nomenclature]. 2. utg. New York; Stuttgart: Thieme; 2013. [90 s. Kap. 24-28. ISBN: 9781604067477. Pris ca. 789,-]

Jokic I, Kalinichenko P. Histologi. Elnesvågen: Dalefag; 2007. [120 s. Kap. 1-7, 10, 11, 13-17. ISBN: 978-82-91818-40-5. Pris ca. 370,-]

Sand O, Sjaastad ØV, Haug E, Bjålie JG, Toverud KC. Menneskekroppen: fysiologi og anatomi. 2. utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2006. [150 s. Kap. 1,2,3,6,7. ISBN: 9788205348073 .  Pris ca. 1059,-]

Samlet sidetall/pensum

410

Anbefalt litteratur

Widmaier EP, Raff H, Strang KT. Vander's human physiology: the mechanisms of body function. 14. rev utg. New York: McGraw-Hill; 2016, 774 s. [ISBN: 9781259251108.]