Innhold

Tema 1: Prosjektet Hva er et prosjekt, når benytter vi prosjekt som arbeidsform, prosjektets rammer, interessenter, organisering og struktur, suksessfaktorer i prosjektarbeid, prosjektrealisering og verdiskapning.

Tema 2: Prosjektlederens roller og funksjoner. Prosjektstyring og målstyrt ledelse. Ulike former for organisering. Makt og innflytelse. Ledelse av velfungerende prosjektgrupper. Kommunikasjon i prosjektgruppen. Interessenthåndtering.

Tema 3: Prosjektgruppen Å sette sammen en god prosjektgruppe, organisering av gruppen, gruppens utvikling og modning fra oppstart til velfungerende team. Individets, gruppens dynamikk og kontekstens betydning for gruppens prestasjoner. Relasjonsledelse. Konflikthåndtering.

Tema 4: Andre tema Læring gjennom prosjekter, innovasjon gjennom prosjekter, Lean, usikkerhet og risikohåndtering, prosjektfagets utvikling og fremtid i moderne organisasjoner

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om prosjekt som arbeidsform, og hvilke sammenhenger prosjekt etableres+. 
 • har kunnskap om hvordan prosjekter opprettes og organiseres fra mandat til prosjektrealisering.
 • kjenner til grunnleggende teorier og perspektiver innenfor ledelse av prosjektgrupper, samt hvordan prosjektgrupper fungerer og utvikler seg fra oppstart av prosjekt til velfungerende prosjektteam.
 • har kunnskap om forutsetninger for vellykkede prosjekter.
 • har kunnskap om prosjektlederens rolle, ansvar og funksjon, og om gruppers etablering, utvikling og modning, samt helheten i hva som påvirker prosjektgruppens prestasjoner.
 • kan redegjøre for trender og utvikling i metoder for prosjektledelse og prosjektstyring.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan lede og styre prosjekter og prosjektgrupper.
 • kan etablere en prosjektgruppe, organisere og styre gruppens arbeid, og lede gruppens medlemmer i effektivt arbeid med fokus på god samhandling og måloppnåelse.

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan utveksle synspunkter og erfaringer knyttet til prosjektgruppers arbeid og muligheter til å skape resultater.
 • har innsikt i at menneskelig kapital kan være vanskelig å styre og at mennesker er en uensartet ressurs preget av delvis rasjonalitet.
 • kan drøfte ulike suksessfaktorer ved prosjektorganisering og ledelse av prosjektgrupper.

Emnet inngår i

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Bachelor i økonomi og ledelse

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli undervist gjennom forelesninger, gruppearbeid og caseløsninger. Det forventes en betydelig egeninnsats fra studentenes side. Deler av pensum vil bli gitt som forberedelsesoppgave i forkant av forelesning, støttet av video, artikler, etc

Det gjennomføres et praktisk simuleringscase hvor klassen organiseres i en prosjektorganisasjon med arbeidsgrupper. Mål og hensikt med øvelsen er å forsterke læring, skape innsikt og forståelse for pensum gjennom at studentene selv erfarer i praksis.

Anbefalt tidsbruk

225 timer

Arbeidslivstilknytning

Undervisningen gjennomføres med praktiske case og besøk av gjesteforelesere som jobber innenfor fagfeltet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Skattum, Knut og John Hatling. 2004. Veien til prosjektsuksess. Langhus: Norsk forening for prosjektledelse. ISBN: 9788291341811. Sider: 175.

Skyttermoen, Torgeir og Anne Live Vaagaasar. 2015. Verdiskapende prosjektledelse. Cappelen Damm. ISBN: 9788202410865. Sider: 350.

Digitalt kompendium i emnet PRO3300 Prosjektledelse legges ut på læringsplattformen av emneansvarlig og inneholder:

Rudi Kirkhaug. 2015. Lederskap - person og funksjon. Kapittel 3 Tradisjonelle og nyere definisjoner av lederskap. Universitetsforlaget. Side 37-66. ISBN: 9788215025704. Sider: 30

Sjøvold, Endre. 2006. Teamet: Utvikling, effektivitet og endring i grupper. Oslo: Universitetsforlaget. Kap 1-4, side 25-65. ISBN: 9788215005201. Sider: 41.

Spurkeland, Jan. 2013. Relasjonsledelse. 4. utg. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 2, side 39-58. ISBN 9788215022444. Sider: 20.

Samlet sidetall/pensum

649 sider

Anbefalt litteratur

Briner, Wendy et.al. 2000. Prosjektledelse. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. ISBN: 9788200452676

Aakre, Jonas, Henriette S. Scharning og Marie Rundereim. 2016. Prosjekthåndboka: 3.0: Verktøykasse for kreative team. 3 utg. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215027555.