Innhold

 • Makroøkonomi
 • Nasjonalregnskapet
 • Produksjon og tilbud
 • Etterspørsel, investering og konsum
 • Økonomisk aktivitet på kort sikt
 • Konjunkturer og økonomisk aktivitet
 • Arbeidsmarked og lønnsdannelse
 • Lønnsvekst og arbeidsledighet
 • Rente og pengepolitikk
 • Pengepolitikk etter finanskrisen 2008-2009
 • Penger og inflasjon
 • Finanspolitikk
 • Finansmarkedet

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om sentrale makroøkonomiske begreper
 • har kunnskap om grunnleggende makroøkonomiske sammenhenger
 • har kunnskap om hvordan endringer i etterspørselen i en del av økonomien får ringvirkninger og kan påvirke det generelle økonomiske aktivitetsnivået i et land (multiplikatorteori)
 • har kunnskap om hvordan makroøkonomisk politikk, med vekt på penge- og finanspolitikk, kan brukes for å jevne ut konjunktursvingninger
 • har kunnskap om hvordan nasjonale økonomier, spesielt små åpne økonomier som den norske, påvirkes av internasjonale forhold
 • har kunnskap om arbeidsmarkedet og sammenhengen mellom arbeidsløshet, potensielt nasjonalprodukt og inflasjon
 • har kunnskap om grunnleggende interessekonflikter og målkonflikter som er knyttet til økonomisk politikk
 • har kunnskap om institusjonelle forhold i det norske arbeidslivet som har betydning for makroøkonomiens funksjonsmåte
 • har kunnskap om sentrale drivkrefter bak økonomisk vekst

Ferdigheter

Studenten...

 • kan innhente relevante makroøkonomiske data og indikatorer
 • kan analysere makroøkonomiske problemstillinger ved hjelp av matematiske og grafiske presentasjoner av makroøkonomiske modeller
 • kan analysere hvordan ulike former for makroøkonomisk politikk påvirker sentrale makroøkonomiske størrelser i åpne økonomier

Generell kompetanse

Studenten...

 • har generell kompetanse om hvordan økonomien i samfunnet fungerer og er organisert, herunder velferdsmessige konsekvenser av markedsøkonomien som økonomisk system

Emnet inngår i

Bachelor i økonomi og ledelse

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres hovedsakelig som forelesninger men med stor vekt på oppgaver og oppgaveløsning.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alfanumerisk/ finansiell kalkulator med tømt minne

Pensumlitteratur

Steinar Holden 2016. Makroøkonomi. 1. utgave. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 9788202474096. 520 s.

Steinar Holden, Tord Krogh og Joakim Blix Prestmo 2016. Makroøkonomi, Oppgaver og løsningsforslag. 1. utgave. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 9788202500078.

Samlet sidetall/pensum

704 sider

Anbefalt litteratur

Erling Steigum, 2004. Moderne makroøkonomi. 1.utgave, Oslo: Gyldendal Norsk forlag AS 550 s. ISBN: 9788205287686