Innledning

Emnet gir en introduksjon til investerings- og finansieringsanalyser. Viktige temaer i emnet er:

 • Budsjettering av kontantstrømmer
 • Investeringskalkyler, inkludert nåverdi og internrente
 • Før og etter skatt-kalkyler
 • Nominelle og reelle kalkyler
 • Usikkerhet i real- og finansinvesteringer
 • Finansieringskilder og kapitalmarkeder
 • Effektiv rente
 • Kapitalmarkedsteori
 • Fastsettelse av avkastningskrav
 • Styring av arbeidskapital
 • Finansiell risiko

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om tidsverdien av penger
 • har kunnskap om relasjonen mellom bruk av netto nåverdi som beslutningskriterium for investeringer og eiernes økonomiske interesser i foretaket
 • har kunnskap om metoder for vurdering av investerings- og finansieringsprosjekter
 • har kunnskap om sammenhengen mellom internrente og netto nåverdi
 • har kunnskap om kapitalverdimodellen
 • har kunnskap om verdien av fleksibilitet i investeringsprosjekter

Ferdigheter

Studenten...

 • kan fremskaffe risikojusterte avkastningskrav for å estimere alternativkostnaden til kapital
 • kan budsjettere beslutningsrelevant kontantstrøm for investerings- og finansieringsbeslutninger
 • kan gjennomføre lønnsomhetsanalyser basert på netto nåverdi under hensyn til eventuell skatt, inflasjon, gjeldsfinansiering og risiko med tilhørende avkastningskrav
 • kan beregne internrente
 • kan beregne effektiv rente og kunne anvende den i ulike finansieringsbeslutninger
 • kan analysere risikoen i investeringsprosjekter når totalrisikoen er relevant
 • kan anvende kapitalverdimodellen for å etablere et risikojustert avkastingskrav når markedsrisikoen er relevant

Ferdigheter

Studenten...

 • kan framskaffe, analysere og kommunisere relevant beslutningsinformasjon

Emnet inngår i

Bachelor i økonomi og ledelse

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som forelesninger innlagt oppgaveløsning.

Anbefalt tidsbruk

200 timer.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen 

Varighet: Tre timer 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alfanumerisk/finansiell kalkulator med tømt minne

(se hjelpemidler med forklaring på nettsiden Eksamen for høyskolestudenter)