Innledning

Emnet gir en grunnleggende innføring i finansregnskapets formål og innhold, bokføring, og regnskapsanalyse. De viktigste temaene i emnet er:

 • Grunnleggende regnskapsforståelse
 • Det dobbelte bokholderis prinsipp
 • Bokføring
 • Periodisering av inntekter og kostnader
 • Renter og avdrag
 • Avskrivninger
 • Krav til bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger
 • Årsregnskapet
 • Resultatregnskap og balanse
 • Vurdering av eiendeler og gjeld
 • Regnskapsanalyse

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om formålet med og føring av et finansregnskap
 • har kunnskap om begrepene utgifter, kostnader, utbetalinger, inntekter og innbetalinger
 • standard kontoplan
 • har kunnskap om sammenhenger mellom transaksjoner og deres påvirkning på resultat og balanse
 • har kunnskap om finansregnskapets oppbygging og rammebetingelser
 • har kunnskap om regnskapet som informasjonskilde
 • har kunnskap om regnskapsprinsipper og rapporteringskrav

Ferdigheter

Studenten...

 • kan bokføre de mest vanlige transaksjoner; herunder merverdiavgift
 • kan foreta vanlige periodiseringsposteringer (også for lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift)
 • kan foreta årsoppgjør med enkle årsoppgjørsposteringer og disponering av overskudd i enkeltpersonforetak og aksjeselskaper
 • kan stille opp et gruppert resultat og balanse i samsvar med regnskapslovens bestemmelse
 • kan behandle sentrale regnskapsmessige måle- og vurderingsproblemer
 • kan utarbeide kontantstrømoppstilling
 • kan gjennomføre tilrettelegging og korrigering av regnskapstall for analyseformål
 • kan beregne sentrale nøkkeltall i forbindelse med en regnskapsanalyse og gjøre en vurdering av en bedrifts lønnsomhet, likviditet, finansiering og soliditet.

Generell kompetanse

Studenten...

 • har generell kompetanse i fremskaffelse, analyse og kommunikasjon av relevant beslutningsinformasjon.

Emnet inngår i

Bachelor i økonomi og ledelse

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som forelesninger inkludert oppgaver og oppgaveløsning.

Anbefalt tidsbruk

200 timer.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Individuell Multiple Choice eksamen

Varighet: 2 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alfanumerisk/finansiell kalkulator med tømt minne

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)