Innhold

Bedriftens omgivelser

 • Samfunnsøkonomiske problemstillinger

 • Grunnleggende forutsetninger

 • Målsetting og etikk

 • Den økonomiske styringsprosessen

 • Industri-, handels- og tjenesteytende bedrift

 • Valg av selskapsform

Bedriftens kostnader

 • Tidsavgrensninger

 • Materialkostnader

 • Lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift

 • Merverdiavgift

 • Avskrivninger

 • Bedriftens andre kostnader

 • Kalkulatoriske kostnader

Kostnadsforløpet

 • Faste, variable og totale kostnader

 • Grensekostnader

 • Direkte og indirekte kostnader

 • Alternativkostnader

Inntektsdannelsen

 • Konkurranseformer og markeder

 • Pris - strategi, kunder og marketing mix.

Inntekter, kostnader og resultat - en teoretisk og matematisk modell

 • Monopol

 • Fullkommen konkurranse

Produktkalkulasjon

 • Divisjonskalkulasjon

 • Tilleggskalkulasjon; Selvkostmetoden og bidragsmetoden

Kostnad - resultat - volumanalyse (dekningpunktsanalyse)

 • Forutsetninger

 • Dekningsbidrag

 • Dekningsgrad

 • Dekningspunkt

 • Risikomargin - sikkerhetsmargin

 • Dekningsdiagram

 • Konsekvenser av endrede forutsetninger

Produktvalg

 • Ledig produksjonskapasitet

 • Full produksjonskapasitet

 • Innskrenkninger

Budsjettering

 • Planleggingsnivåer

 • Den strategiske prosess

 • Bedriftens strategiske plan

 • De enkelte budsjett og budsjettsammenhenger

 • Hovedbudsjett

 • Resultatbudsjett

 • Likviditetsbudsjett

 • Kontroll

Analyse av regnskapet

 • Tradisjonell regnskapsanalyse

 • Rentabilitet

 • Likviditet

 • Årsaker til dårlig likviditet

 • Soliditet

Investering

 • Investeringsprosessen

 • Metoder: Nåverdi, internrente, pay-back og annuitet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har innsikt i grunnleggende bedriftsøkonomiske teorier, metoder og modeller.
 • har kunnskap om temaer knyttet til økonomisk rapportering rettet mot bedriftsinterne så vel som bedriftseksterne informasjonsmottakere, og hvordan slike data anvendes i beslutningssammenhenger.

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan drøfte temaer knyttet til de viktigste bedriftsøkonomiske områdene. 
 • har ferdigheter i økonomistyring og en grunnleggende forståelse for de viktigste bedriftsøkonomiske begrepene: Kostnader, pris som konkurransemiddel, markedstilpasning, kalkulasjon etter ulike metoder (selvkost- og bidragsmetode), dekningspunktanalyse, litt regnskapsanalyse, produktvalg, investeringsanalyse og budsjettering.
 • kan bruke økonomiske modeller og økonomiske analysemetoder

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan delta i beslutningsprosessen innenfor forskjellige områder i den økonomiske virksomheten.

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Læringsaktiviteter

I timene inngår forelesninger, diskusjoner og aktiv bruk av cases/oppgaver både i individuelt og i grupper. Studentene må også påregne ulike former for gruppeprosjekter og presentasjoner av egne arbeider.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Ikke planlagt.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 1-3 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Enkel kalkulator uten minne

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Pensumlitteratur

Hoff, Kjell Gunnar. 2016. Bedriftens økonomi. 8 utg. Oslo: Universitetsforl. ISBN: 9788215025605. Sider: 500. Pris ca. 599,-

Hoff, Kjell Gunnar og Jan Erik Hoff. 2016. Arbeidsbok til Bedriftens økonomi: Oppgaver og løsningsforslag. 8 utg. Oslo: Universitetsforl. ISBN: 9788215025612. Sider: 330. Pris: 349,-

Samlet sidetall/pensum

830 sider.

Anbefalt litteratur

Sending, Aage. 2014. Grunnleggende regnskap. 4.utg. Bergen: Fagbokforl. ISBN: 9788245016277. (Tom. kap. 11).