Innledning

Prising og prisbeslutninger er et komplekst, men særdeles viktig tema innen markedsføring. Tradisjonelt er prisbeslutninger knyttet til bedriftsøkonomiske kostnadsbetraktninger, men i dette kurset vil også forbrukeratferd og konkurranse være elementer som bør inngå i en prisbeslutning. Mer konkret vil kurset blant annet inneholde følgende temaer:

 • Kostnadskalkyler
 • Breakeven analyser
 • Prediksjon av responser knyttet til prisendringer
 • Prissegmentering
 • Assortementsprising
 • Auksjonsprising og forhandlinger
 • Strategisk betydning av prisbeslutninger
 • Bundling

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om prisbeslutninger og kompleksiteten forbundet med dette
 • kan gjøre rede for sentrale begreper og modeller som brukes innenfor fagområdet, samt metoder man benytter for å for å generere kvantitativ informasjon knyttet til prisbeslutningene
 • har inngående kunnskap om de strategiske utfordringene som prising kan innebære

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende egnet programvare til å gjennomføre analyser som igjen danner grunnlag for beslutningstaking
 • kan gjennomføre kalkyler og undersøkelser forbundet med prisfastsettelser basert på teorier og modeller lært og anvendt i emnet

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • har en analytisk og helhetlig forståelse for utfordringer forbundet med prising

Emnet inngår i

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner i klassen og oppgaveløsning.

Det beregnes en betydelig egeninnsats i løpet av emnet og studentene må være forberedt på å presentere sine løsningsforslag for gruppen de er en del av.

Det vil være 12 fellesøkter á 3 timer med undervisning, veiledning og diskusjon.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Enkel kalkulator

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)