Innledning

Emnet vil omhandle følgende tema:

 • Hva er samfunnsøkonomi?
 • Produksjon og produkttilbud
 • Etterspørsel etter konsumgoder
 • Elementær markedsøkonomi
 • Monopol og monopolistisk konkurranse
 • Regulering av markeder og fordelingspolitikk
 • Kollektive goder og eksterne virkninger
 • Arbeidsmarkedet
 • Innføring i makroøkonomiske begreper
 • Nasjonalregnskapet og det økonomiske kretsløpet
 • Økonomisk vekst og verdiskaping i et land
 • Makroøkonomisk modell (enkel Keynes-modell)
 • Handel og internasjonal økonomi
 • Økonomisk politikk og stabiliseringspolitikk
 • Finans- og gjeldskrisene

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om hvordan den økonomiske aktiviteten i et land kan måles og forklares
 • har kunnskap om hvordan makroøkonomiske modeller og metode kan anvendes for å analysere norsk og internasjonal økonomi
 • har kunnskap om markedets virkemåte under ulike forutsetninger
 • har kunnskap om produsentenes tilpasning og tilbud av varer og tjenester
 • har kunnskap om konsumentenes tilpasning og etterspørsel etter varer og tjenester

Ferdigheter

Studenten...

 • kan analysere makroøkonomiske problemstillinger ved hjelp av matematiske og grafiske presentasjoner redegjøre for hvordan endringer i etterspørselen i en del av økonomien påvirker det generelle økonomiske aktivitetsnivået i et land (multiplikatorteori)
 • kan vurdere og analysere hvordan makroøkonomisk politikk, med vekt på penge- og finanspolitikk, kan brukes for å jevne ut konjunktursvingninger
 • kan gjøre rede for hvordan nasjonale økonomier, spesielt små åpne økonomier som den norske, påvirkes av internasjonale forhold
 • kan diskutere sentrale drivkrefter bak økonomisk vekst
 • kan analysere ulike aktørers tilpasning på et marked, og vise hvordan pris og omsatt kvantum blir bestemt
 • kan gjøre rede for hvordan økonomisk politikk kan påvirke markedssituasjonen
 • kan gjøre rede for hvordan ulike former for markedssvikt påvirker markedstilpasningen og effektiviteten i økonomien

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan presentere og formidle sentrale samfunnsøkonomiske sammenhenger
 • kjenner til grunnleggende utforming av makroøkonomisk politikk
 • vet hvordan enkel økonomisk analyse kan brukes til å studere bedrifters og konsumenters adferd, og hvordan markeder fungerer

Emnet inngår i

 • Bachelor i hotelledelse

 • Bachelor i innkjøpsledelse

 • Bachelor i HR og personalledelse

 • Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

 • Bachelor i ledelse og servicestrategi 

 • Bachelor i markedsføring og merkevareledelse 

 • Bachelor i markedsføring og salgsledelse

 • Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

 • Bachelor i reiselivsledelse og opplevlesesutvikling

Læringsaktiviteter

Forelesninger og seminar med fagassistenter.

Anbefalt tidsbruk

225 arbeidstimer

(36 timer undervisning

30 timer fagseminar)

Arbeidslivstilknytning

Undervisningen vil benytte dagsaktuelle saker og problemstillinger for å illustrere og vise anvendelsen av faget.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Enkel kalkulator

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Samlet sidetall/pensum

Ca 450 sider