Innledning

Prosess og selvledelse er valgfaget for deg som ønsker å lære om prosessledelse som verktøy, og som ønsker å jobbe med endrings og innovasjonsprosesser i fremtiden.

Gjennom teori, modeller og praktiske eksempler lærer du hvordan du kan lede samskapende møter og prosesser i arbeidslivet.

Faget vil også være nyttig for deg som ønsker å bli tryggere på hvem du er, hvordan du leder deg selv og på hvordan man jobber med leder og - teamutvikling.

Vi lever i en tid hvor endring er blitt den nye normalen. Det skaper endringer i organisasjonslivet, både i måten vi leder på og nye krav til den enkelte medarbeider.

Prosessledelse er et fleksibelt verktøy og på mange måter en fleksibel holdning inn i den nye organisasjonshverdagen. Prosessledelse kan brukes til å lede grupper og utviklingsarbeid. Vi bruker en styrkebasert tilnærming, som handler om å lete etter og ta i bruk både individers og organisasjoners styrker og ressurser i prosessarbeid.

Kurset vil også passe for deg som ønsker å lære mer om deg selv, dine verdier og styrker, og slik bli bedre på å lede deg selv både i hverdagen og i ditt yrkesliv.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • kan beskrive hva prosessledelse er
  • har kunnskap om sentrale teorier som danner grunnlaget for prosessledelse
  • har kunnskap om positiv psykologi og styrkebasert ledelse

Ferdigheter

Studenten...

  • kan lede små prosesser, og kan legge til rette for menneskelig samhandling i prosesser
  • kan lede seg selv
  • kan benytte seg av relasjons- og samhandlingskompetanse til å utvikle og styrke grupper og team
  • er i stand til å reflektere over egen selvledelse og reflektere rundt hva ledelse er

Generell kompetanse

Studenten...

  • har et bevisst forhold til hvem en er, sine styrker og svakheter, og hvordan han/hun kan utvikle styrkene sine

Emnet inngår i

Valgemne

Læringsaktiviteter

Vi vil veksle mellom teori og praktiske øvelser. Vi vil jobbe både individuelt, i gruppe og i plenum. I tillegg vil vi kjøre enkle prosesser der studentene får lede og vil videre reflektere rundt det vi gjør i praksis gjennom både muntlig og skriftlige refleksjoner.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Eksamen

Eksamen: Mappeeksamen, individuell

Varighet: 2-6 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingskriterier

Mappeeksamen indidviduell i 4 deler:

Del 1: Prosjektskisse til selvledelsesplan

Gradering: Godkjent/ Ikke godkjent

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillat

Varighet: 2 uker

Del 2: Hjemmeeksamen indviduell basert på faglig innhold i undervisning

Gradering: Godkjent/ Ikke godkjent

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillat

Varighet: 2 uker

Del 3:Hjemmeeksamen indviduell basert på faglig innhold i undervisning

Gradering: Godkjent/ Ikke godkjent

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillat

Varighet: 2 uker

Del 4: Hjemmeksamen individuell basert på pensum og egenvalgte pensum i emnet

Varighet: 6 uker

Gradering:Nasjonal karakterskala A-F (Fer ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: alle hjelpemidler tillat

Pensumlitteratur

Fordypningstema: Selvvalgt pensum ca 200 sider

Fellestema: 402 sider

Tanggaard, Pål. 2016. Prosesslederboka. Oslo: Kommuneforlaget. ISBN: 9788244622813 (207 sider) Pris: ca 398,- [Kjøpes via nettsiden til Kommuneforlaget: https://nettbutikk.kommuneforlaget.no/en/products/9788244622813__Prosesslederboka.aspx ]

Karp, Tom. 2016. Til meg selv. Om selvledelse. Oslo: Cappelen Damm. ISBN:978-82-02-52089-2.(186 sider) Pris: ca.369,-

Sinclair, Amanda. 2007. Leadership for the disillusioned. Allen&Unwin. ISBN:978-1-74175-100-0. Kapittel 5, s 75-84. (9 sider) [Legges ut på læringsplattformen av emneansvarlig]

Samlet sidetall/pensum

ca 602 sider

Anbefalt litteratur

Boyatzis, RichardE., Melvin L. Smithog Nancy Blaize. 2006. «Developing sustainable leaders through coaching and compassion."Academy of Management Learning & Education, 5(1): 8-24. [Elektronisk tilgjengelig via CK-biblioteket.

Deci, Edward L. og Richard M. Ryan. 2008. «Self-Determination Theory: A Macrotheoryof Human Motivation, Development, and Health."Canadian Psychology, 49(3): 182-185. [Elektronisk tilgjengelig via Google Scholar.

Glasø/thompson, Geir. Selvledelse, teori forskning og praksis.2018. Oslo. Gyldendal. ISBN: 99788205493568.

Gjerde, Susann. 2010. Coaching: Hva-hvorfor-hvordan. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245009699. 296 s. Kr. Ca 499,-

Ihlen, Bente-Marie og Heidi Ihlen. 2018. På seg selv kjenner man ingen andre: Om kommunikasjon og teambygging. Oslo: Cappelen Damm. ISBN: 9788202612481.

Sinclair, Amanda. 2007. Leadership for the disillusioned. Allen&Unwin. ISBN:978-1-74175-100-0.

Stajkovic, Alexander D. og Fred Luthans. 1998. «Self-efficacy and work-related performance: A meta-analysis." Psychological Bulletin,124(2):240-261.