Innledning

Hvordan skrive en akademisk oppgave (bacheloroppgaven)?

Faser i en undersøkelse: 

- Tema og problemstilling

- Metode og teori

- Forskningsdesign

Vitenskapsteori:

- Hvorfor metode?

- Konsekvenser av metodevalg

Etiske, metodiske og praktiske avveininger:

- Forskningsetikk

- Forskningsstrategier

- Datatyper

Datainnsamlingsmetoder:

- Hva slags data skal vi samle inn?

- Individuelle intervju

- Fokusgrupper

- Deltagende observasjon og feltarbeid

- Dokumenter

- Visuelle data

- Internett som kilde

Forskningstyper:

- Aksjonsforskning, oppdragsforskning, anvendt forskning og grunnforskning

Analyse:

- Innholdsanalyse

- Narrativ analyse

- Diskursanalyse

Evaluering av kvalitative analyser:

- Kredibilitet

- Overførbarhet

- Etterprøvbarhet

Rapportering om større kvalitative undersøkelser:

- Skriving

- Tolkning og konklusjon

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har innsikt i ulike kvalitative fremgangsmåter og analyser, og hvordan disse kan benyttes og kvalitetssikres i praksis
  • har kunnskap om noen utviklingstrekk i markeds- og organisasjonsforskning, og hvorfor kvalitativ metode er viktig og relevant i dagens markedsstudier
  • har en forståelse av fordeler og ulemper ved kvalitative metoder, og i hvilke sammenhenger ulike kvalitative forskningsdesign er best egnet
  • har evne til på se fordeler og ulemper ved ulike metoder samt hvordan problemstilling, teoriforankring, datainnsamlingsmetode og analyseteknikker påvirker undersøkelsens gyldighet

Ferdigheter

Studenten...

  • kan velge egnet kvalitativ tilnærmingsmåte for å planlegge, analysere og gjennomføre diverse undersøkelser generelt og markedsundersøkelser i sær
  • kan utarbeide en akademisk oppgave med tilfredsstillende metodologisk forankring

Generell kompetanse

Studenten...

  • behersker egnede analyseverktøy, gjennomføring av analyser og har tilstrekkelig kunnskap til å forstå betydningen av forskningsfunn

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Bachelor i ledelse og servicestrategi 

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Bachelor i markedsføring og salgsledelse 

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Bachelor i reiselivsledelse

Læringsaktiviteter

Forelesninger.

Anbefalt tidsbruk

Undervisning: 36 timer

Selvstudium: 138 timer

Eksamen: 26 timer

= 200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen 

Varighet: Tre timer 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: Lik eksamensform som ordinær