Innhold

Emnet består av to hoveddeler som i omfang er likeverdige: I) Læring, kreativitet og innovasjon, og II) Kommunikasjon og gruppeprosesser. 

I) Læring, kreativitet og innovasjon

Organisasjoner er avhengig av endring for å tilpasse seg samfunnsutviklingen. Endring innebærer læring, og nye arbeidsmetoder. Denne delen av emnet gir deg en innføring i kreative metoder for å oppnå læring i organisasjoner. En forståelse for læring og kreativitet gir underlag for å løse problemer og jobbe på en ny måte. I emnet lærer du metoder og verktøy for hvordan du kan forstå og legge til rette for kreativitet og læring i grupper og organisasjoner.

II) Kommunikasjon og gruppeprosesser

Denne delen av emnet gir en innføring i teori om kommunikasjon og gruppeprosesser knyttet til pedagogiske problemstillinger. En vil gjennom dette emnet kunne utvikle selvforståelse, forståelse for andre, og forståelse for samspillet med andre i ulike kontekster. Sentrale tema vil være kommunikasjonsteori, teori om grupper og team, samspillsprosesser, interkulturell kommunikasjon, sosialisering, sosiale nettverk og sosial kapital.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • forstår hvorfor læring og kreativitet er viktig i organisasjoner
 • kjenner til sentrale begreper om læring og kreativitet
 • kjenner til metoder og teknikker for utvikling av kreativitet
 • kan greie ut om metoder og verktøy for hvordan læring og kreativitet kan fasiliteres i organisasjoner
 • kan forklare sentrale faktorer og betingelser for kreative prosesser
 • kan gjøre rede for hemmende og fremmende faktorer for læring og kreativitet i organisasjoner
 • kjenner til grunnleggende teorier om kommunikasjon og gruppeprosesser
 • kan gjøre rede for interkulturell kommunikasjon
 • kan greie ut om sentrale trekk ved sosiale nettverk, sosial kapital og sosialisering

Ferdigheter

Studenten...

 • kan tilrettelegge for kreative læringsprosesser i organisasjoner med bruk av ulike verktøy og aktiviteter
 • kan anvende kreative verktøy og modeller for å skape læring og endring i organisasjoner
 • kan fasilitere og styre kreative læringsprosesser ved hjelp av verktøy og modeller
 • kan etablere, lede og utvikle grupper og team
 • kan anvende kunnskap om kommunikasjon og gruppeprosesser til å løse praktiske og teoretiske problemstillinger
 • kan kartlegge og bidra til å løse utfordringer i kommunikasjons- og gruppeprosesser
 • kan beskrive hvordan konflikter kan oppstå og hva som kan gjøres for å forebygge og løse disse
 • kan forklare interkulturell kommunikasjon i grupper, og arbeide med interkulturelle utfordringer
 • kan uttrykke hva sosiale nettverk innebærer, og identifisere deres betydning for sosial utvikling og sosialiseringsprosesser
 • kan tolke modeller og strategier til bruk i arbeid med og ledelse av grupper og team

Generell kompetanse

Studenten...

 • har utviklet evnen til å tenke kreativt
 • kan trekke ut hovedinnholdet i ulike modeller, metoder og prosesser
 • kan drøfte gruppeprosesser ut fra et kommunikasjonsperspektiv
 • kan reflektere over egen deltakelse i gruppeprosesser og analysere gruppedynamikk

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i innkjøpsledelse

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Bachelor i ledelse og servicestrategi 

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse 

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

bachelor i økonomi og ledelse

Læringsaktiviteter

Nettbasert undervisning i kombinasjon med stedbaserte samlinger.

Anbefalt tidsbruk

800 timer

Obligatorisk aktivitet

Vurderingsuttrykk: Godkjent / ikke godkjent

To skriftlige arbeidskrav

Hvert arbeidskrav består av to obligatoriske innsendingsoppgaver.

Studenten må ha fått godkjent arbeidskrav i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Dahl, Øyvind. 2013. Møter mellom mennesker: innføring i interkulturell kommunikasjon. 2. utgave. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. isbn: 9788205446847. (313 sider).

Gjøsund, Peik og Roar Huseby. 2015. To eller flere: Basiskunnskaper i gruppepsykologi. Oslo: Cappelen Damm AS. isbn: 9788202490225. (219 sider).

Lerdahl, Erik. 2007. Slagkraft - Håndbok i idéutvikling. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 2, 8, 9, 10, 16. (65 sider). ISBN: 9788205362864.

Liedtka, Jeanne. 2011. Designing for Growth: A Design Thinking Tool Kit for Managers. New York: Columbia Business School Publishing.

Røkenes, Odd Harald og Per-Halvard Hanssen. 2012. Bære eller briste: Kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker. Bergen: Fagbokforlaget. isbn: 9788245013030. (311 sider).

Nonaka, Ikujiro. 1994. A dynamic theory of organizational knowledge creation. Organization Science, 5(1):14-37. (23 sider). Elektronisk tilgjengelig via Biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=7098440&site=ehost-live&scope=site

Schiefloe, Per Morten. 2015. Sosiale landskap og sosial kapital: nettverk og nettverksforskning. Oslo: Universitetsforlaget. isbn: 9788215025056. (284 sider).

Tanggaard, Pål. 2016. Prosesslederboka : lær å lede gode prosesser og møter. Oslo: Kommuneforlaget. isbn: 9788244622813. (207 sider).

Digitalt kompendium for 6310 legges ut på læringsplattformen og inneholder:

Csikszentmihalyi, Mihaly. 1996. Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention. New York: Harper Collins Publishers. s. 107-127. (20 sider)

Hargadon, Andrew. B. 2002. Brokering knowledge: Linking learning and innovation. Research in Organizational Behavior, 24:41-80. (49 sider)

Sawyer, Keith. R. 2011. Explaining Creativity: The Science of Human Innovation. 2nd ed. New York: Oxford University Press. Kap. 12, 14, 22. 56 sider. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=433909&site=ehost-live&scope=site

Samlet sidetall/pensum

1844 sider

Anbefalt litteratur

Bøker:

Bøhn, Henrik og Magne Dypedahl. 2009. Veien til interkulturell kompetanse. Bergen: Fagbokforlaget.  

Dagestad, Sjur. 2015. Innovasjon i praksis - veien til den andre siden 2. utg. Oslo: Innoco. (239 sider) 499,-

 

Hjertø, Kjell Bakka. 2015. Team. Bergen: Vigmostad & Bjørke AS.

 

Artikler og bokkapitler:

 

Aasen, M Tone. Amundsen, Oscar. 2016. Innovasjon som kollektiv prestasjon. Kap 5. Forskning på innovasjon i organisasjoner. Kap 7. Medvirkning og samarbeid for innovasjon. Oslo: Gyldendal akademisk. (44 sider) (97-115, 139-163)

 

Bang, Henning og Thomas Nesset Midelfart. 2010. Dialog og effektivitet i ledergrupper. Tidsskrift for norsk psykologforening, 47: 4-15. http://www.psykologtidsskriftet.no/pdf/2010/4-15.pdf

 

Deildok, M. 2011. Sosial kapital som ledelsesverktøy. Det gode er også det effektive. Bibliotekaren, 7:22-24.

http://bibforb.no/wp-content/uploads/2014/10/Bibliotekaren-2011-07.pdf   

 

Grenness, Tor. 2012. Jakten på den norske ledelsesmodellen. Magma, 4:51-59. https://www.magma.no/pa-jakt-etter-en-norsk-ledelsesmodell 

 

Fjuk, Annita, Johan Blomkvist og Vasilisa Sayapina. 2016. Low Threshold Service Design: Desktop Walkthrough. Paper presentert på Service Design and Innovation Conference, Copenhagen, Denmark, May 24-26. (14 sider)

 

Ness, Johanne. Søreide, Gunn Elisabeth. 2014. The Room of Opportunity: understanding phases of creative knowledge processes in innovation. Journal of Workplace Learning. Vol. 26 No, 8 pp. 545-560. Emerald Group Publishing Limited. (15 sider)

 

Sortland, B. 2015. Eksperter i team. Uniped, 4:284-292. https://www.idunn.no/uniped/2015/04/laeringsarena_for_tverrfagligsamarbeid_-_eksperter_i_team (8 sider)

 

Wenger, Etienne. 2000. Communities of Practice and Social Learning Systems. Organization, 7(2): 225-246. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/135050840072002