• Studiepoeng: 7,5
  • Emneansvarlig: Faltin Karlsen 
  • Tilbys i: Oslo 

Dette er Invaderende medieteknologi og digital detox:

I dagens digitale, mobile og informasjonsmettede mediesamfunn er konkurransen om brukernes oppmerksomhet hard. Medieprodusenter utvikler derfor stadig mer sofistikerte teknikker for å tiltrekke seg, og holde på, brukernes oppmerksomhet. Brukere uttrykker på sin side et behov for å regulere mediebruken bedre, blant annet gjennom fenomenet digital detox. Dette emnet tar utgangspunkt i designteknikker som benyttes i medieteknologiske produkter som mobiltelefoner, dataspill og sosiale medier, med fokus på hva slags strategier brukerne benytter for å redusere sin egen mediebruk. Emnet gjennomføres i tilknytning til et forskningsprosjekt om digital detox som gjennomføres i samarbeid med Universitetet i Oslo.

Dette lærer du:

  • Analyse av designteknikker som øker brukeres engasjement og lojalitet
  • Kunnskap om detox-apper, software og annen type teknologi som gjør det enklere for brukeren å håndtere egen mediebruk
  • Kunnskap om digital detox som samfunnsfenomen i norsk og internasjonal sammenheng
  • Grunnleggende forståelse av begrepene attention economy, gamification, persuasive technology og avhengighetsproblematikk
  • Testing og analyse av digital detox-teknologi

Hvorfor ta fordypning i Invaderende medieteknologi og digital detox?

I dagens mediesituasjon er det lett å føle seg overveldet. Særlig mobiltelefonen og sosiale medier gjør at mange føler et press om å være konstant tilgjengelig og oppdatert. En av reaksjonene på dette er fenomenet digital detox, som omfatter ulike måter å redusere bruk av medieteknologi på, både gjennom private tiltak og kommersielle tjenester og produkter. Hvorfor skjer dette? Hva slags implikasjoner har dette for folks liv og samfunnet vårt? Dette er blant spørsmålene dette emnet vil fokusere på

Hvem passer dette for?

Dette emnet passer for studenter som er interessert i hvordan teknologi designes og brukes, mer spesifikt om hva slags teknikker utviklerne har til rådighet for å holde på brukernes oppmerksomhet og hvordan brukere kan gjenopprette kontroll over egen mediebruk. Studenter innen teknologifag, designfag, mediefag, samfunnsfag og markedsføring vil ha spesielt nytte av dette emnet.

Emnets relevans i forhold til videre studier og arbeidsmarked:

Emnet gir en analytisk innfallsvinkel til dagens mediesituasjon og vil gjøre studenten i stand til å forstå trender i samfunnet og reflektere kritisk over hvordan man kan lage engasjerende medieteknologi som ikke er til brukerens ulempe.