Innhold

Kurset gir studentene en attraktiv og ettertraktet kompetanse i tverrkulturell forretningskommunikasjon på engelsk. Den åpner muligheter for å bygge relasjoner på tvers av kulturer, og er spesielt relevant for studenter som ønsker å jobbe i bedrifter med internasjonale kontakter, samt for internasjonale studenter.  

Emnet undervises og evalueres på engelsk. Hovedmålet med emnet er å styrke studentenes kompetanse og forståelse for internasjonal forretningskommunikasjon. Studentene vil få kunnskap om tverrkulturell forretningskommunikasjon, internasjonale forhandlinger, forretningsetikk, historiefortelling og praktisk forretningskommunikasjon. Generelle prinsipper for forretningskommunikasjon knyttes til hvordan ulike faktorer som nasjonal kultur, verdier og organisasjonskultur påvirker kommunikasjon og beslutninger. De vil erfare tverrkulturelle utfordringer i forhandlinger gjennom case, rollespill og simuleringer, der teori anvendes i praktisk problemløsing i relevante tverrkulturelle forretningsituasjoner. En særlig vekt legges også på å tilegne seg ferdigheter i muntlig presentasjonsteknikk gjennom øvelse og tilbakemelding.

 

1. Tverrkulturell forretningskommunikasjon:

- Kultur og global ledelse

- Ulike kulturer og atferd i forretningslivet 

- Kultur, verdier og normer 

- Verbal, ikke-verbal og paraverbal kommunikasjon i ulike kulturer

- Kulturelle dimensjoner og trekk 

- Høykontekst- og lavkontekstkommunikasjon 

- Relasjoner til tid, formalitet og uttrykk for følelser i ulike kulturer 

- Kommunikasjon i globale team

- Utfordringer med å bruke engelsk som et lingua franca i globalt forretningsliv

2. Internasjonal forretningsetikk

- Kultur, korrupsjon og bestikkelser 

- Bedriftenes samfunnsansvar i et internasjonalt perspektiv 

- Konkurrerende syn og debatter om bedriftens samfunnsansvar

- Etikk, outsourcing og miljøspørsmål 

- Etikk, outsourcing  og arbeidsforhold 

- Etikk, kultur og kommunikasjon 

- Analyse og diskusjon av etiske dilemmaer 

- Etiske teorier

3. Internasjonale forhandlinger

- Forhandlingsteknikker: positional vs principled bargaining

- Analyse av BATNA (Best alternative to negotiated agreement) og ZOPA (Zone of possible agreement)

- Forberede, gjennomføre og analysere forhandlinger 

- Forhandlingsteknikker og -stiler i tverrkulturell kontekst 

- Språk, tone og stil i forhandlinger 

4. Historiefortelling i forretningskommunikasjon

- Historiefortelling som et strategisk konsept for internasjonal merkevarebygging 

- Historiefortelling som et kommunikasjonsverktøy for ledelse og for å lede endringer i organisasjoner

- Historiefortelling som et verktøy for å promotere opplevelser og kulturelle attraksjoner til et internasjonalt publikum

- Co-creation og kundeinvolvering i internasjonale merkevarer

5. Kommunikasjonsstrategier og -ferdigheter

- Skriftlig forretningskommunikasjon

- Muntlig forretningskommunikasjon

- Digital forretningskommunikasjon

- Form, budskap og medium: å skrive positive, negative og overtalende budskap

- Skrive forretningsrapporter og proposals

- Skrive CV og jobbsøknader

- Skrive akademiske essay

- Utvikle og holde muntlige presentasjoner

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om hva som kjennetegner norsk forretningskultur, og kan sammenligne ulike forretningskulturer
 • har kunnskap om ulike forhandlingsteknikker og hvordan kulturelle forskjeller påvirker forhandlinger på tvers av kulturer
 • har kunnskap om etiske utfordringer i internasjonalt næringsliv, og kan analysere etiske dilemmaer og beslutningstaking i spesifikke case
 • har kunnskap om historiefortelling som et kommunikasjonsverktøy for markedsføring av produkter, tjenester og opplevelser, og som et ledelsesverktøy i organisasjoner
 • har kunnskap om hvordan budskap, tone og stil bør tilpasses ulike situasjoner, kommunikasjonskanaler, kontekster og kulturer

Ferdigheter

Studenten...

 • kan kommunisere om, analysere og løse utfordringer i tverrkulturell forretningskommunikasjon
 • kan kommunisere om, diskutere og løse etiske utfordringer i forretningslivet
 • kan forberede og gjennomføre internasjonale forhandlinger
 • kan anvende historiefortelling som et markedsførings- og salgsverktøy i kommunikasjon med kunder og forretningspartnere, og som et ledelsesverktøy i en organisasjon
 • kan skape effektive forretningsbudskap, som informative, negative og overtalende budskap
 • kan skrive forretningsbrev og -email.
 • kan kommunisere med partnere og kunder gjennom sosiale og digitale medier
 • kan holde muntlige presentasjoner, kommunisere i team og ansikt-til-ansikt.

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan kommunisere på engelsk med kunder og partnere i internasjonalt forretningsliv
 • kan anvende effektive kommunikasjonsstrategier i både skriftlige og muntlige situasjoner som er relevante for arbeid i internasjonale bedrifter
 • har relevant kunnskap om kulturelle forskjeller som påvirker kommunikasjon generelt, med spesiell vekt på etiske beslutninger, forhandlinger og markedsføring av produkter og tjenester.

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i innkjøpsledelse

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Bachelor i økonomi og ledelse

Læringsaktiviteter

Emnet undervises på engelsk. Det forventes at studentene deltar aktivt i diskusjoner, simuleringer og andre skriftlige og muntlige øvelser som gjennomføres i klasserommet og møter forberedt til undervisningen. Arbeidskravet i emnet registreres skriftlig, men deler av gjennomføringen er muntlig. I forbindelse med muntlige gjennomføringer av arbeidskrav er deltakelse obligatorisk, og skriftlige oppgaver i arbeidskravet må leveres til fastsatte frister. Det gis tilbakemelding på de ulike delene i arbeidskravet i løpet av emnet, som skal forberede studentene til avsluttende eksamen. Klasseromsundervisningen suppleres med ekskursjoner, bedriftsbesøk og gjesteforelesninger. 

Anbefalt tidsbruk

800 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesninger, ekskursjoner og bedriftsbesøk organiseres i forbindelse med sentrale temaer i emnet. I tillegg brukes flere virkelige og fiktive case og simuleringer praktiske øvelser og diskusjoner i klassen. Det legges opp til studietur til utlandet arrangert i samarbeid med studentene hvis studentene ønsker det. 

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Alle eksamener gjennomføres på engelsk

 

Eksamensdel: Muntlig individuell eksamen

Varighet: 15 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 50 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Fem timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 50 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Applying for jobs. Prospects. Lesedato 7. mai 2018: https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/applying-for-jobs

Bazerman, Max og Ann E. Tenbrunsel. 2011. "Ethical breakdowns." Harvard Business Review, 89(4):58-65. Sider: 9. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=59478365&site=ehost-live&scope=site

Bhattacharya, C.B. og Sen, Sankar. 2004. Doing better at doing good: when , why, and how consumers respond to corporate social initiatives. California Management Review, (46), 1, s. 9-24. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=15135968&site=ehost-live&scope=site

Bovée, Dourtland og John Thill. 2016. Business Communication Essentials. A skills-based approach to vital business English. 7. utg. New Jersey: Pearson. ISBN: 9781292093260. Sider: 522. Pris: 639,-

Castillo, Silvia McCallister, Laura Illia og Belén Rodríguez-Cánovas. 2012. When CSR clicks: in a new IABC Research Foundation study, stakeholders rate how well companies communicate their CSR activities online. Communication World, sept/okt, 32-35. Business Source Complete (79749506) Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=79749506&site=ehost-live&scope=site

Cialdini, Robert B. 2001. "Harnessing the Science of Persuasion." Harvard Business Review, 79(9):72-79. Sider: 7. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=5329110&site=ehost-live&scope=site

Denning, Stephen. 2004. "Telling tales." Harvard Business Review, 82(5):122-129. Sider: 7. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=12933098&site=ehost-live&scope=site

Devin, B. L., og Lane, A. B. (2014). Communicating engagement in corporate social responsibility: A meta-level construal of engagement. Journal of Public Relations Research, 26(5), 436-454. doi:10.1080/1062726X.2014.956104 Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ufh&AN=99363019&site=ehost-live&scope=site

Duffin, Kathy. 2009. Overview of the academic essay.  Lesedato 1. mars 2017: http://writingcenter.fas.harvard.edu/pages/overview-academic-essay [ca 25 sider]

Fisher, Roger og William Ury. 2012. Getting to Yes: negotiating an agreement without giving in. 3. utg. London: Random House. ISBN: 9781847940933. Sider: 207.

Fog, Klaus, Christian Budtz og Bovis Yakaboyk.2010. Storytelling: Branding in practice. 2. utg. Berlin: Springer. ISBN: 9783540883487. Sider: 238.[1]

Fryer, Bronwyn. 2003. "Storytelling that moves people." Harvard Business Review, 81(6):51-55. Sider: 4. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=9943722&site=ehost-live&scope=site

Gesteland, Richard R. 2012. Cross-cultural business behavior: A guide for global management. 5. utg. Oslo: Universitetsforl. ISBN: 9788215020235. Sider: 351.

Guber, Peter. 2007. "The four truths of the storyteller." Harvard Business Review, 85(12):52-59. Sider: 7. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=27441355&site=ehost-live&scope=site

Ibarra, Hermina og Kent Lineback. 2005. "What's your story?" Harvard Business Review, 83(1):64-71. Sider: 7. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=15524480&site=ehost-live&scope=site

Ind, Nicholas, Oriol Iglesias og Majken Schulz. 2013. "Building brands together: emergence and outcomes of co-creation." California management review, 55(3): 5-26. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=87684275&site=ehost-live&scope=site

Lee, K.C. 2007. "Writing an academic essay." I Lee, Goh, Chan og Yang. Effective college writing: A process genre approach. Singapore: McGraw-Hill. Utdrag, s. 3-8. Lesedato 14. mai 2018:  http://www.nus.edu.sg/celc/research/books/cwtuc/chapter01.pdf

Lunheim, Rolf. 2011. Culture in Business. Introduction to cross-cultural leadership and communication. The Knowledge Factory. ISBN: 9788292733059 . Sider: 121. Pris: 249,-

Mossberg, Lena. 2008. "Extraordinary experiences through storytelling." Scandinavian Journal of Hospitality & Tourism, 8(3):195-210. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=35484123&site=ehost-live&scope=site

"Philosophical ethics." Adapted from White, Thomas. 1993. Ethics. New York: Macmillan Publishing. Lesedato 14. mai 2018:  http://www.lmu.edu/Assets/Colleges+Schools/CBA/CEB/Essays/Philosophical+Ethics.pdf [8 sider]

Rygg, Kristin. 2017. ¿Typically Norwegian to be impolite.¿ Impoliteness according to whom? Scandinavian Journal of Intercultural theory and practice. (4), 1. [14 sider] Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com:443/MH:default_scope:TN_doaj_soai_doaj_org_article_7bc0af518853413f8a8c7018607424e3

Digitalt kompendium for IBS2200 International Business Communication [2] legges ut på læringsplattformen av emneansvarlig og inneholder:

Crane, Andrew og Dirk Matten. 2010. Utdrag: Introducing Business Ethics.. I Business Ethics. Managing corporate citizenshop and sustainability in the age of globalization. 3. utg. (s. 17-37)

Crane, Andrew og Dirk Matten. 2010. Utdrag: Framing Business Ethics.. I Business Ethics. Managing corporate citizenshop and sustainability in the age of globalization. 3. utg. (s. 51-59)

Crane, Andrew og Dirk Matten. 2010. Utdrag: Evaluating Business Ethics. Normative Ethical theories (kap. 3). I Business Ethics. Managing corporate citizenshop and sustainability in the age of globalization.  3. utg. (s. 91-137)

Denning, Stephen. 2012. The Springboard: How Storytelling Ignites Action in Knowledge-Era Organizations. Butterworth Heinemann. ISBN: 9780750673556 [Utdrag, s. xiiv-xxi, 71-91, 201-206]

Fombrun, C. and Rindova, V. : The road to transparency: Reputation management at Royal/Dutch Shell, in The expressive organization: Linking identity, reputation and the corporate brand, 2000. Oxford University Press. eds. Schultz, M, Hatch, M. J. and Holten Larsen, M. Kap. 6. 77 - 96  (19 sider)

Lubbers, Eveline. 2002. Battling Big Business. Countering greenwash, infiltration and other forms of corporate bullying. Foxhole, Dartington, Totnes, Devon: Green Books. [Utdrag, s. 19-32, 78-85, 86-97]

Neely, Tsedal. 2013. Language matters: Status loss and achieved status distinctions in global organizations. Organization science, 24(2), 476-497.

Shaw, William H. 2014. Business Ethics. Wadsworth: Cengage Learning. [Utdrag, s. 1-24, 158-169, 214-227, 246-256, 364-372]

Digital kurspakke (HBR)[3]:

Bartlett, Christopher A., Vincent Dessain og Anders Sjöman. 2006. Ikea's Global Sourcing Challenge: Indian Rugs and Child Labor. Harvard Business Publishing. Case 9-906-414. Sider: 13

Bartlett, Christopher A. og Carole Carlson. 2011. United Cereal: Lora Brill's Eurobrand challenge. Harvard Business School. Product 4269. Sider: 10

Falcao, Horacio, Kriti Jain og Heather Grover. 2016. Astra Precision - Labour negotiation. (A): Confidential instructions for Karim Faizal. Harvard Business Publishing. Case IN1220-PDF-ENG. Pages: 10

Falcao, Horacio, Kriti Jain og Heather Grover. 2016. Astra Precision - Labour negotiation. (B): Confidential instructions for Monika Schmidt. Harvard Business Publishing. Case IN1221-PDF-ENG. Pages: 10

Healy, Paul. 2010. Fighting corruption at Siemens. Harvard Business School. Case 9-112-702. Sider: 19

Neely, Tsedal. 2017. "Global collaboration simulation: tip of the iceberg." Harvard Business School. Product 7101-HTM-ENG. Web based HTML. [Elektronisk simulering]

-------------------. 2011. "Language and globalization: Englishnization at Rakuten. (A)." Harvard Business School. Product 412002. Sider: 15

------------------. 2013. "Language and globalization: Englishnization at Rakuten: Results are in! (B)." Harvard Business School. Product 413090 [Supplement: 2 sider]

Quelch, John A. and Katherine E. Jocz. 2010. "Google in China (A)" Harvard Business Publishing. Case 510071. Pages: 13

Trompenaars, Fons og Peter Woolliams. 2011. "Lost in Translation." Harvard Business Review [published online, April] Sider: 6

Tulsi, Jayakumar og Surya Tahora. 2016. Building a «Backdoor» to the iPhone: An Ethical Dilemma. Harvard business publishing. Case W16245-PDF-ENG. Pages: 10

Neely, Tsedal. 2012. "Global business speaks English: Why you need a language strategy now." Harvard Business Review, 90(5): 116-124. Sider: 9.

Wheeler, Michael. 2002. "Salt Harbor: Confidential Information for Brims" Harvard Business School. Case 9-800-078. Sider: 6

Zhigang, Tao, Shangjin Wei og Penelope Chan. 2010. "Negotiation in China: How Universal?" Harvard Business Publishing. Case HKU956. Sider: 40

 

I tillegg vil aktuelle dokumentarer og filmcase inkluderes som del av pensum, og kan kobles til oppgavene i arbeidskravet.

[1] Også tilgjengelig som Springer e-book til lavere pris, som kandeles mellom studenter. 

[2] Disse tekstene vil bli publisert i Canvas ved emnets start. Andre artikler og case relatert til pensum kan også publiseres i løpet av kurset, og vil bli inkludert i pensum.

[3] Kurspakken må kjøpes i sin helhet fra HBP for å få tilgang til casene.  En lenke til kurspakken gjøres tilgjengelig for studentene ved kursstart. 

Samlet sidetall/pensum

2030 sider

Anbefalt litteratur

Studentene forventes å søke etter supplerende kilder i forbindelse med oppgavene i arbeidskravet, og å lese nasjonale og internasjonale aviser og nyhetskilder om internasjonalt næringsliv jevnlig.