Innledning

Etter å fullført Databaser 1 skal man kunne forklare hva en relasjonsdatabase er, hva den kan brukes til og hvordan den skiller seg fra andre former for persistent lagring. Man skal kunne modellere og strukturere data for et domene. Man skal kunne opprette tabeller, legge inn ulike typer data i disse, koble dem sammen og hente ut rapporter ved hjelp av SQL spørringer. Man skal kunne forklare og anvende prinsippene for god design (normalisering, nøkkelbruk).

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten... 

 • skal kunne definere og forklare forskjellen på data, struktur og presentasjon
 • skal kunne forklare komponentene som inngår i et RDBMS
 • skal kunne definere hva ACID-egenskapene er og hvorfor disse bør oppfylles
 • skal kunne beskrive hva relasjonsalgebra er, og forklare mulighetene den gir ved å benytte begrepene kartesisk produkt, union, snitt og mengde
 • skal kunne definere begrepene primær-, fremmed-, kandidat- og super-nøkkel, og anvende disse i relasjonsdatabaser
 • skal kunne definere begrepene funksjonell avhengighet og normalisering
 • skal kunne forklare hvilke administrative mekanismer som finnes i et DBMS og hvordan disse brukes til å opprette databaser
 • skal kunne forklare roller og rettigheter i et DBMS
 • skal kunne forklare forskjellen mellom en relasjonsdatabase og en dokumentdatabase

Ferdigheter

Studenten...

 • skal kunne beskrive og utføre trinnene i utvikling av en EAR-modell fra kravspesifikasjonen til ferdig database, tegne en EAR-modell med korrekt notasjon og kardinalitet
 • skal kunne bruke SQL for å utføre CRUD-operasjoner på databasen
 • skal kunne bruke SELECT-spørringer med opsjoner til å hente rapport fra en enkelt tabell
 • skal kunne kombinere og hente rapporter fra flere tabeller ved bruk av JOIN-klausuler
 • skal kunne benytte de vanligste normaliseringsformene (UNF, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF)
 • skal kunne bruke VIEW
 • skal kunne utføre enkel brukeradministrasjon
 • skal kunne modellere, opprette, legge inn data og hente ut rapporter fra en database med en viss kompleksitet (f.eks. 10-15 tabeller og 5-10 relasjoner)

Generell kompetanse 

Studenten...

 • skal kunne forklare og eksemplifisere fordelene med å benytte en database og vurdere om disse er til stede i konkrete tilfeller
 • skal kunne skissere livsløpet til en typisk database: modellering, opprettelse, bruk, revisjon, og eventuell migrasjon
 • skal kunne forklare hvilke lover og regler som gjelder for lagring og bruk av personopplysninger i Norge
 • skal kunne vurdere kvalitetskriterier for korte videoer som er produsert for opplæringsformål innen informasjonsteknologi

Emnet inngår i

Valgemne for: 

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i innkjøpsledelse

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Bachelor i ledelse og servicestrategi 

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse 

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Bachelor i økonomi og ledelse

Læringsaktiviteter

Forelesninger, øvinger og avsluttende eksamen.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning: 48 timer

Selvstudium: 80 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen:12 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper: 48 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen: 12 timer

Anbefalt tidsbruk totalt: 200 timer

Arbeidsverktøy

MySQL database.

Eksamen

Eksamenstype: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100% av hel vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.