Innhold

Dette emnet bygger videre på emnet Forbrukeratferd, slik at det forutsetter kunnskap om beslutninger og beslutningsteori(er), læring, ønsker, behov og motivasjon, og holdning og holdningsendring. Innholdet i forbrukersosiologi vil starte en kort innføring i forbrukets historie og idéhistorie. Deretter vil emnet konsentrere seg om:

Sosiologiske perspektiver på forbrukeratferd

 • Normer og roller
 • Segmentering og målgruppetenkning
 • Sosial diffusjon og adopsjon
 • Distinksjoner

Forbrukersamfunnets ideologi

 • Iscenesatt identitet og opplevelser
 • Modernitet og postmodernitet
 • Risiko og sosial endring

Bruk og forbruk

 • Forbruk og relasjoner (gaveteori)
 • Varedannelse - Transformasjon av tinge til varer og relasjoner
 • Diffusjon

Forbrukets strukturer

 • Arbeidssamfunnet og forbrukersamfunnet
 • Hverdags- og friitidsforbruk
 • produktklassifisering
 • Forbruk og kjønn

Forbruk og makt

 • forbrukermakt
 • markedsmakt
 • forbrukerens avmakt
 • politisk forbruk

Forbrukets etiske dimensjon

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om forbrukets historie og idéhistorie.
 • har kunnskap klassiske og nyere sosiologiske og antropologiske teorier om forbruk.
 • kan gjøre rede for hvilke sosiale faktorer som styrer og påvirker forbrukerne, og hvilke sosiale systemer forbruk og varene inngår i utover kjøpet.
 • har kunnskap om forbrukets strukturer og kontekster og kunnskap om den strukturelle relasjonen varer/marked/forbruker.
 • kjenner til forskning på feltet.

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan finne og vurdere fagstoff som er relevante for en markedsavdeling og dermed kunne arbeide som markedsaktører på ulike nivåer i det offentlige eller bedrift.
 • kan diskutere forbruk både som identitet; som et subjektivt og meningsbærende fenomen, som politisk fenomen, og har innsikt i forbrukermakt og -avmakt.

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • har innsikt i både den psykologiske, atferdsorienterte forbruksatferd, og de sosiologiske kontekstene på en slik måte at de skal kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter over tid, alene og som deltaker i en gruppe.
 • kan formidle sosiologiske og antropologiske teorier om forbruk og problemstillinger knyttet til forbruk både skriftlig og muntlig.

Emnet inngår i

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Læringsaktiviteter

Det vil bli gitt kontakt med foreleser i form av forelesninger i klasser og veiledning enkeltvis og i grupper. Det vil bli lagt vekt på diskusjoner og bruk av cases/oppgaver både individuelt og i grupper.

Anbefalt tidsbruk

225 timer

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 5 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Bohannan, Laura. 1966. "Shakespeare in the Bush." Natural History Magazine, aug/sept. Lesedato 19.februar 2018: http://hdo.utexas.edu/wp-content/uploads/2014/11/Shakespeare-in-the-Bush.pdf

Døving, Runar. 2007. Merkevarer: 45 korreksjoner. Oslo: Cappelen akademisk. ISBN: 9788202275006. Sider: 200

Lauriston, Sharp. 1952. "Steel Axes for Stone"Age Australians". Human Organization, 11 (2):17-22. Elektronisk tilgjengelig via Google Scholar: http://www.antropologieumeni.unas.cz/TXT/sharpaxes.pdf 

Schjelderup, Gerhard E. og Morten W. Knudsen (red.). 2007. Forbrukersosiologi: makt, tegn og mening i forbrukersamfunnet. Oslo: Cappelen akademisk. ISBN: 9788202267988. kapittel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13 og 14 Sider: 310

Shove, Elizabeth og Mika Pantzar. 2005. "Consumers, producers and practices: Understanding the invention and reinvention of Nordic walking." Journal of Consumer Culture, 5(1):43-64. Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&AN=16726887&site=ehost-live&scope=site

 

Digitalt kompendium for FBS2101 Forbrukersosiologi legges ut på læringsplattformen av emneansvarlig og inneholder:

Bjerk, Mari, Ingun Grimstad Klepp og Gunnar Vittersø. 2009. "Fritidsforbruk, frihet og miljøansvar." I Asdal og Jacobsen (red.) Forbrukerens ansvar, 223-249. [Oslo]: Cappelen Akademisk.

Døving, Runar. 2003. "Kaffe enklere enn vann." I Rype med lettøl: En antropologi fra Norge, 15-35. Oslo: Pax.

Døving, Runar og Trine Olsen-Slagman. 2010. "Kontekstanalyse." I Døving og Svensson (red.) Leksjoner i Markedsvitenskap, 47-65. Oslo: Abstrakt. ISBN: 9788279352969.

Frønes, Ivar og Ragnhild Brusdal. 2010. "Forbrukere og forbrukersamfunn." I Frønes og Kjølsrød (red.) Det norske samfunn, 327-346. 6. utg. Oslo: Gyldendal akademisk.

Miller, Daniel, Peter Jackson, Nigel Thrift, Beverly Holbrook og Michael Rowlands. 1998. «Consumption and shopping». I Shopping, place and identity, 1-30. Hoboken: Routledge.

Vramo, Lill Margrethe.  2009. "Å bare titte": Forhandling om forpliktelser i en norsk butikk." I Asdal og Jacobsen (red.) Forbrukerens ansvar, 299-322. [Oslo]: Cappelen Akademisk.

Samlet sidetall/pensum

658 sider

Anbefalt litteratur

Kopytoff, Igor. 1986. "The cultural biography of things: Commodization as process." I Appadurai (red.) The social life of things: Commodities in cultural perspective, 64-91. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 9780521357265.

Lodziak, Conrad. 2002. The myth of consumerism. London: Pluto ISBN 9780745317601.

Miller, Daniel. 1998. A theory of shopping. Cambridge: Polity Press. ISBN 9780745619460.