Innhold

Innhold

Endringer i arbeidsbetingelser og omstillinger i arbeidslivet stiller nye krav til både medarbeidere og ledere og deres evne til å drive frem nye og bærekraftige organisatoriske prosesser og resultater i samspill med hverandre og omgivelsene.  I et kunnskapssamfunn i kontinuerlig forandring er det nødvendig å mestre atskillige ferdigheter og forståelser for å håndtere arbeidshverdagens sammensatte og bevegelige samhandlings- og beslutningssituasjoner. Gjennom hyppige reformer, omstillinger, endringsprosesser og drivkrefter, kreves kontinuerlig utviklings- og innovasjonsarbeid, men også stabilitetsledelse i dagens organisasjoner. Fokus på medarbeiderskap, positivt lederskap, endringsledelse, prosessledelse, læring og sosial innovasjon fremstår dermed som helt sentrale tema for morgendagens virksomheter.

Ledelse og innovasjon har som formål at studentene skal få forståelse for at organisasjoner representerer et komplisert samspill mellom mennesker i et systemisk perspektiv, og at endringsledelse, organisasjonsutvikling og innovasjon må planlegges, fasiliteres og ledes gjennom målrettet og bærekraftig påvirkning av dette samspillet. 

Endringsledelseskompetanse er nødvendig og nyttig på flere nivå; fra individuell bevissthet om egen rolle og påvirkningsmuligheter som medarbeider, endringsagent og endringsleder, til kunnskap og ferdigheter innen team- og gruppeprosesser, kontekstuell forståelse omkring organisatoriske betingelser og rammevilkår for endring, og etablering av relasjoner og mobilisering av ressurser og bidrag fra interessenter, aktører og ledere på ulike arenaer.

I dette emnet tas det sikte på at studentene skal få et bevisst forhold til sin egen rolle som endringsagenter på individ-, gruppe-, organisasjons- og samfunnsnivå, og tilegne seg relevante kunnskaper og ferdigheter som gjør dem i stand til å agere kompetent i slike roller.   Det legges vekt på at medarbeiderskap og lederskap innebærer å forløse gode krefter gjennom prosesser knyttet til utvikling av holdninger, kultur, strukturer, prosesser og annen relevant kompetanse.  Studentene får også solid erfaring i å analysere endringsprosesser og reflektere over hva som kan læres på veien videre.

Følgende nivå inngår:

Individnivå

 1. Aktør eller brikke? Medarbeiderskap som perspektiv og mulighet
 2. Selvledelse; individuell utvikling, påvirkning og endring
 3. Individet som endringsagent og endringsleder
 4. Positivt lederskap og jakten på de positive kreftene
 5. Planlegging, fasilitering og håndtering av motstand i/av endringsprosesser

Gruppe/team

 1. Grupper og team som organisasjonsform i endringsprosesser
 2. Kreative prosesser i grupper og team
 3. Hvordan skape og opprettholde konstruktive gruppeprosesser
 4. Prosessledelse; metoder og ferdigheter
 5. Håndtering av mangfold og konflikter

Organisasjonsnivå

 1. Interne og eksterne drivkrefter for endring
 2. Endringsledelse; fra plan til praksis
 3. Den uforutsigbare gjennomføringsfasen
 4. Organisatorisk læring og organisasjonsutvikling
 5. Innovasjonskultur og strategi
 6. Lean og design thinking

Samfunnsnivå

 1. Kunnskapssamfunnet; innovasjoner, omstillinger, endringsbehov og -kapasiteter
 2. Demokratiske innovasjonsprosesser
 3. Medarbeiderdrevet innovasjon
 4. Sosial innovasjon og sosialt entreprenørskap

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om samspillet mellom drivkrefter for endring i omgivelsene og endringsbehov innad i organisasjoner og mellom organisasjoner, interessenter og aktører
 • har kunnskap om sentrale teorier, temaer, begreper og metoder innen endringsledelse  
 • har kunnskap om sosial innovasjon og sosialt entreprenørskap i teori og praksis
 • har kunnskap om hvordan en leder endringer i organisasjoner med fokus på individbaserte behov og kompetanser, samhandling, mellommenneskelige prosesser og organisatoriske kapasiteter
 • kjenner til hva som kan skape motstand mot forandring og hvordan man kan håndtere den
 • har kunnskap om hvordan en kan lede utviklingsorienterte prosesser i grupper og team
 • har innsikt i hva som får folk til å ta ansvar og initiativ for endring
 • har kjennskap til selvledelse og medarbeiderskap som aktuelle fenomen og virkemidler i utviklingsorienterte organisasjoner
 • kan reflektere konstruktivt omkring egen rolle og påvirkning på/i endrings-, lærings- og innovasjonsprosesser

Ferdigheter

Studenten...

 • kan analysere og reflektere over pågående og/eller avsluttede endringsprosesser i lys av planer, gjennomføring, resultater og veien videre
 • har erfaring i å være initiativtakere, tilretteleggere og pådrivere i endrings- og innovasjonsprosesser
 • har erfaring i å benytte ulike metoder og prosessverktøy for endring, utvikling og innovasjon
 • har organisert og deltatt i gruppeprosesser med fokus på endring, utvikling og innovasjon
 • har reflektert over og blitt bevisst egen rolle og muligheter som endringsagent på individ-, gruppe-, organisasjons- og samfunnsnivå

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan reflektere over viktigheten av endringsprosesser i den globale kunnskapsøkonomien
 • kan tenke kritisk rundt endringsprosesser på samfunns-, organisasjons-, gruppe-  og individnivå
 • har utviklet en handlingsorientert innstilling til endring, utvikling og innovasjon på individ-, gruppe-,  organisasjons- og samfunnsnivå
 • har reflektert over egen gruppe- og teamatferd
 • har innsikt i etiske problemstillinger knyttet til endringsledelse

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i innkjøpsledelse

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Bachelor i økonomi og ledelse

Læringsaktiviteter

Studiet legges opp med fokus på gjennomføring av to prosjektoppgaver som omhandler endringsprosesser på individ- og organisasjonsnivå. 

I det individrettede prosjektet vil det innebære å planlegge, reflektere over, og journalføre en utvikling omkring egen rolle som selvleder og endringsagent gjennom semesteret. Det vil bli lagt opp til gjennomføring av prosesser, metoder og verktøy for endrings- og innovasjonsledelse på forelesningsdager der studentene deltar aktivt både som fasilitatorer og deltakere.  Studentene må også beregne å bidra med minst en arbeidsdag til et sosialt innovasjonsprosjekt, og reflektere over erfaringen og læring i egen journal.  De skal også utøve selvledelse i forbindelse med erfaringen som gruppedeltaker. 

Det organisasjonsrettede prosjektet vil innebære å enten analysere en endringscase fra det praktiske arbeidslivet, eller bidra som endringsagent i et konkret endringsprosjekt og rapportere fra engasjementet i for- og etterkant av prosessen.

Disse oppgavene vil inngå i det obligatoriske arbeidskravet og danne grunnlag for begge de skriftlige eksamensoppgavene.

Anbefalt tidsbruk

800 timer

Arbeidslivstilknytning

Arbeidslivskontaktene skjer gjennom studentenes arbeid med prosjektoppgaven og det sosiale bidraget til et sosialt innovasjonsprosjekt.  Studentene skal dessuten opprette kontakt med en virksomhet hvor de skal delta rent operativt i et endrings-/innovasjonsprosjekt, eller gjøre en analyse av en pågående eller avsluttet endringsprosess.  Et sammendrag av prosjektoppgaven vil bli presentert for den aktuelle virksomheten, og studentene skal innarbeide tilbakemeldingen i den endelige prosjektoppgaven.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

  

Eksamensdel: Muntlig individuell eksamen

Varighet: 20 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 20% av samlet karakter

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Bøker

Caspersen, Kjell og Halland, Geir. 2012.  Utvikling av lærende team. Trondhjem: Veivis.  (35 sider) ISBN: 9788299869331.

Hennestad, Bjørn W. og Øyvind Revang.  2017.  Endringsledelse og ledelsesendring - fra plan til praksis. 3 utgave.  Oslo: Universitetsforlaget.  (270 sider) ISBN: 9788215029115.

Hernes, Tor. 2016. Organisering i en verden i bevegelse. Oslo:    Cappelen Damm Akademisk. (258 sider) ISBN: 9788202482138.

Karp, Tom. 2016. Til meg selv. Om selvledelse.  Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (219 sider) ISBN: 9788202520892.

Stensaker, Inger og Anne Cathrin Haueng. 2016.  Omstilling.  Den uforutsigbare gjennomføringsfasen.  Bergen: Vigmostad & Bjørke AS (119 sider). ISBN: 9788245016611.

Thompson, Leigh. 2013. Creative Conspiracy.  The new rules of Breakthrough collaboration.  Harvard Business Review Press.  (231 sider) ISBN 9781422173343.

Tanggaard, Pål. 2016. Prosesslederboka. Oslo: Kommuneforlaget AS  (365 sider) ISBN: 9788244622813.

Nedlastbare dokumenter

Amundsen, O., Gressgård, L. J., Hansen, K., & Aasen, T. M. 2011. «Medarbeiderdrevet innovasjon-en kunnskapsstatus». Søkelys på arbeidslivet, 28(03), 212-231. (20 sider) Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: https://www.idunn.no/spa/2011/03/art01

Andersen, Linda Lundgaard, Espersen, H. H., Kobro, L., Kristensen, K., Skar, C., & Iversen, H.  2018. «Demokratisk innovasjon: Teorier og modeller for samskapende sosial innovasjon i norske kommuner." I: Præsentation af Håndboken: Lad oss gjøre det sammen! Håndbok i lokal samkapende innovasjon. Høgskolen i Sørøst-Norge/Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon.  (122 sider) Elektronisk tilgjengelig via Bibsys: https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2482842/2018_24_Kobro.pdf?sequence=4

Hernes, Tor, Edda Hendrup, & Birgitte Schäffner. 2015. «Sensing the momentum: A process view of change in a multinational corporation.» Journal of Change Management 15 (2): 117-141.  (24 sider) Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=103364480&site=ehost-live&scope=site

Mulgan, Geoff. 2006. «The process of social innovation. Innovations: technology, governance, globalization». MIT press: 1(2), 145-162.  (22 sider) Elektronisk tilgjengelig via Google Scholar: https://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/itgg.2006.1.2.145

Murphy, Patrick . J. & Susan M. Coombes. 2009. «A Model of Social Entrepreneurial Discovery». Journal of Business Ethics, 87(3): 325-336.  (12 sider) Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=42871222&site=ehost-live&scope=site

Olsen, S., & Galimidi, B. 2009. «Managing social and environmental impact: A new discipline for a new economy». The Brown Journal of World Affairs15(2), 43-56.  (14 sider) Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=39556446&site=ehost-live&scope=site

Senge, Peter, Hal Hamilton, and John Kania. 2015.  «The dawn of system leadership.» Stanford Social Innovation Review 13 (1), 27-33.  (7 sider) Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&AN=99808770&site=ehost-live&scope=site

Wadel, Carl Cato. 2012. «Ledelse i et interaksjonsperspektiv».  Sosiologi i dag, 42(2), 9-28. (20 sider) Elektronisk tilgjengelig via Novus Forlag (se PDF): http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1038

Wheatley, Margareth. 2008. «What is our role in creating change?» Elektronisk tilgjengelig via www.margaretwheatley.com (5 sider): http://www.margaretwheatley.com/articles/Wheatley-WhatIsOurRole.pdf

Aasen, Tone Merethe, Møller, Kirsten, og Anna Fogelberg Eriksson. 2013. Nordiske strategier for medarbeiderdrevet innovasjon-2013: Rapport fra arbeidsseminar om medarbeiderdrevet innovasjon (MDI) i Norden. (60 sider) Elektronisk tilgjengelig via Diva: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A701213&dswid=-5307

Digitalt kompendium i emne ELI2101 Endringsledelse og innovasjon legges ut på læringsplattformen av emneansvarlig og inneholder:

Drake, Irmelin. 1998. «Kvinner i fokus.  Benyttelse av kulturkunnskap i intern organisasjonsutvikling.» S. 62-84 i Colbjørnsen, Tom (red.): Idè, konsekvens, handling.  Suksesskriterier for endring.  AFFs Årbok 1998. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag as (23 sider) Elektronisk tilgjengelig via Nasjonalbiblioteket: https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010080223006

Hernes, Tor.  2014. «Prosess, emergens og meningsskabelse.» I: Vikkelsø S. & Kjær P.(Eds.) Klassisk og moderne organisationsteori. Reitzel Forlag, 279-301. (23 sider)

Johannessen, Jon-Arild og Bjørn Olsen. 2008. «Organisering og ledelse i kunnskapsøkonomien», Kap. 1 (9-27) i: Positivt lederskap: Jakten på de positive kreftene. Bergen: Fagbokforlaget.  (18 sider)

Karp, Tom. 2014.  Endring i organisasjoner. S.: 139-186.  Oslo: Cappelen Damm Akademisk.  (48 sider)

Kuenkel, Petra. 2015. «Navigating Change in Complex Multi-Actor Settings -  A practice to better Collaboration».  The Journal of Corporate Citizenship, 58, June, 119-136.  (17 sider)

Velten, Johan, Tengblad, Stefan og Runar Heggen. 2016. «Hva er medarbeiderskap?» Kap. 3 (47-71) i: Medarbeiderskap. Hva som får folk til å ta ansvar og vise initativ. 2. utgave.  Universitetsforlaget: Oslo. (25 sider)

Samlet sidetall/pensum

Ca. 1900 sider