Innledning

Internett har stor innflytelse på hvordan vi kommuniserer og våre liv, både privat og i Kommersielle sammenhenger. Innen mange bransjer har Internett bidratt til å bryte ned skillet mellom produsent og tjenesteyter på den ene siden, og brukere og konsumenter på den andre. I dag påvirker brukerne ofte direkte hvordan nye produkter, tekster og tjenester utformes.

 

Samtidig gir Internett helt nye muligheter for å overvåke brukernes adferd og å styre tilgang til informasjon, i tillegg til at skillet mellom privat og offentlig blir mye mer uklart og det blir enklere for flere å delta som aktive brukere.

 

Emnet Digital kultur behandler disse temaene fra hovedsakelige humanistiske og medievitenskapelige kulturteoretiske tilnærminger gjennom fokus på generell kultur- og medieforståelse knyttet opp mot digitale kulturfenomener. Klassiske og moderne kulturteorier og tradisjoner benyttes i analyser og drøftinger av produsenter, innhold/tekster, forbrukere og kommunikasjonskanaler. Studentene lærer hvordan digitale kulturfenomener ligner på og skiller seg fra andre kulturfenomener, samt hvordan kulturteori kan anvendes for å kontekstualisere, belyse, diskutere og problematisere disse fenomenene.

Læringsutbytte

Kunnskaper - kandidaten

  • kjenner til sentrale kulturteoretiske perspektiver og tradisjoner, og vet hvordan disse kan belyse forskjellige aspekter og problemstillinger rundt digitale kulturfenomener; sentrale perspektiver og tradisjoner inkluderer semiotikk, retorikk, hermeneutikk, ideologikritikk og postmodernisme. Sentrale fenomener inkluderer sosiale medier, produsage, transmediering, franchising, kollektiv intelligens og spillkultur.
  • kjenner til akademisk tenkning og skriving som sjanger, med fokus på analyse, drøfting, kildekritikk og referanseteknikk.

 

Ferdigheter - kandidaten

  • kan kritisk reflektere over og bruke fagstoff i analyser og drøftinger samt¿skrive akademiske tekster og holde faglige presentasjoner.
  • kan utvikle en strategi for bruk av sosiale medier i forretningssammenheng

 

Generell kompetanse - kandidaten

  • kjenner til sentrale klassiske og moderne kulturteorier og kan kritisk anvende disse i forståelse og analyser av kulturfenomener
  • kan problematisere ulike tilnærminger rundt bruk av digitale medier i offentlig, kommersiell, og privat sammenheng
  • kan kritisk anvende fagstoff i egne akademiske tekster og presentasjoner som følger god akademisk skikk med hensyn til problemstilling, struktur, innhold, argumentasjon og referanseteknikk

Emnet inngår i

Valgemne ved flere studieprogram ved Westerdalsinstituttene og Institutt for teknologi.

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som fellesforelesninger og som samlinger i mindre grupper. Studentene skal i løpet av emnet gjennomføre minst en presentasjon av et tema de har jobbet med i grupper.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning - 24

Selvstudium - 104

Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 24

Øving - 24

Vurdering - 24

Anbefalt tidsbruk totalt - 200

Arbeidsverktøy

Studentene vil benytte enkle og gratis tilgjengelig publiseringsverktøy og sosiale medier som flickr, posterous, facebook og twitter. Disse tjenestene vil brukes aktivt i undervisningen.

Obligatorisk aktivitet

Ingen.

Eksamen

En skriftlig individuell eksamen. Oppgaven leveres ut minst 2 uker før innlevering.

 

Karakterskala: Bestått / Ikke bestått.

Vurderingskriterier

Se læringsutbyttebeskrivelsen.

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

 

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet tilbys i 4. semester (2. semester ved Institutt for teknologi).