Innhold

Emnet består av tre hoveddeler; 1.Regnskap, 2.Driftsregnskap og budsjettering og 3.Finans.

Del 1 Regnskap

Her gis det dybdekunnskap innen finansregnskap slik at de selv kan føre et enkelt regnskap.  Etter fullført emne skal de videre kunne gjøre rede for finansregnskapets innhold, regnskapsprinsipper og vurderingsregler, og de skal kunne analysere og vurdere en bedrifts økonomiske resultat og stilling. 

Del 2 Driftsregnskap og budsjettering

Denne delen omhandler økonomistyring og gir en innføring i de grunnleggende metodene og teknikkene i driftsregnskap og budsjettering. Studentene skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter om fremskaffelse, analyse og kommunikasjon av relevant beslutningsinformasjon.

Del 3 Finans

Emnets tredje del tar for seg metoder knyttet til bedriftens investerings- og finansieringsbeslutninger. Studentene lærer seg å sette opp de relevante kontantstrømmene og hvordan disse håndteres og verdsettes på en konsistent måte. Emnet gir videre et innblikk i kapitalmarkedene og markeder for ulike verdipapirer. Studentene får innsikt i verdsetting av ulike aktiva og håndtering av risiko. Studentene utvikler også sine ferdigheter i bruk av regneark med fokus på økonomiske modeller og analyser.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten kan...

 • gjøre rede for grunnleggende teorier relevante for å forstå finansmarkedenes oppgaver i en moderne markedsøkonomi
 • gjøre rede for sentrale økonomiske begreper relevante for å forstå og beskrive investeringsprosjekter og finansieringsprosjekter som økonomisk aktivitet
 • beskrive det teoretiske grunnlaget bak metoder som brukes for å lønnsomhetsberegne investeringsprosjekter
 • gjøre rede for sammenhengen mellom metoder for å analysere lønnsomhetsberegning og eiernes økonomiske interesser
 • beskrive ulike finansieringskilder og hvordan finansieringsstruktur påvirker avkastning og risiko
 • gjøre rede for sentrale teorier og kontroverser innen finansiell økonomi

Studenten har kjennskap til...

 • aktuell empiri innen finansmarkedene i Norge
 • hvorfor regnskap er nødvendig
 • bilagsføring og regnskapsavslutning
 • relevant lovverk og forskrifter i forbindelse med den regnskapsføring
 • standard kontoplan
 • behovet for regnskapsanalyse og hvordan dette gjøres
 • innholdet i en kontantstrømanalyse
 • nytten økonomer har ved bruk av regneark

Studenten har kunnskap...  

 • som danner grunnlag for å utvikle og bruke relevante økonomiske styringsdata og styringssystemer i løpende oppfølging av virksomheter så vel som i spesielle beslutningssystemer
 • om ulike finansielle og ikke-finansielle prestasjonsmål, samt oppøvet evne til å vurdere fordeler og ulemper med disse
 • om tradisjonelle verktøy for kalkulasjon og budsjettering
 • om nyere ideer og verktøy for planlegging, oppfølging og kontroll

Ferdigheter

Studenten kan...

 • budsjettere beslutningsrelevant kontantstrøm til totalkapitalen og egenkapitalen i investeringsprosjekter
 • bruke finansmatematikk for å diskontere kontantstrømmer
 • beregne risikojustert avkastningskrav ved hjelp av kapitalverdimodellen
 • gjennomføre lønnsomhetsanalyser av investeringsprosjekter basert på nåverdi, internrente, modifisert internrente og tilbakebetalingsmetoden
 • utføre sensitivitetsanalyser for å belyse risiko i investeringsprosjekter
 • beregne økonomisk levetid for investeringsprosjekter
 • beregne effektiv rente og kan anvende den i ulike finansieringsbeslutninger
 • ta hensyn til skatt og inflasjon ved investerings- og finansieringsbeslutninger
 • beregne forventet avkastning og avkastningens standardavvik for risikoutsatte prosjekter
 • beregne forventet avkastning og avkastningens standardavvik for porteføljer, og kan finne minimum-varians porteføljen
 • beregne Value-at-Risk for risikoutsatte prosjekter og porteføljer
 • bruke regresjonsanalyse for å avdekke kredittrisiko
 • bruke IKT-verktøy for å analysere lønnsomhet og risiko i investerings- og finansieringsprosjekter

og

 • foreta enkel bilagsføring og avslutte et regnskap
 • komme fram til endelig saldobalanse for vanlige kontoer med standard kontonummer, og med den som utgangspunkt sette opp et resultatregnskap og en balanse.
 • lese og forstå innholdet i en kontantstrømanalyse
 • bokføre de mest vanlige transaksjoner
 • foreta periodiseringsposteringer i forbindelse med en periodeavslutning
 • forklare sammenhenger mellom transaksjoner og deres påvirkning på resultat og balanse
 • foreta årsoppgjør med enkle årsoppgjørsposteringer og disponering av overskudd i aksjeselskaper
 • stille opp gruppert resultat og balanse i samsvar med regnskapslovens bestemmelser
 • behandle sentrale regnskapsmessige måle- og vurderingsproblemer
 • analysere en kontantstrømoppstilling
 • gjennomføre tilrettelegging og korrigering av regnskapstall for analyseformål
 • beregne sentrale nøkkeltall i forbindelse med en regnskapsanalyse og gjøre en vurdering av en bedrifts lønnsomhet, likviditet, finansiering og soliditet

og

 • fordele kostnader fra art via kostnadssted/aktivitet til kalkyleobjekt
 • utføre produktkalkulasjon etter selvkost- og bidragsprinsippet for bedrifter i ulike bransjer herunder aktivitetsbasert kalkulasjon, og forstå de grunnleggende forutsetningene for og svakhetene med de ulike kalkulasjonsmetodene
 • forstå tankegangen ved normalkostkalkulasjon og kjenne forutsetningene og formålet med driftsregnskap basert på normalkost, og kunne utarbeide normalkostregnskap
 • utføre kalkulasjon etter standardkostmetoden, aktivitetskorrigere virksomhetens budsjett og utarbeide driftsregnskap basert på standardkost, herunder fleksibelt budsjett
 • beregne og forklare resultatvirkningen av beholdningsendringer
 • foreta avviksanalyse, forklare årsaker til avvik og foreslå iverksetting av tiltak
 • identifisere beslutningsrelevante kostnader og inntekter og løse ulike beslutningsproblemer
 • drøfte formålet med budsjettering og utarbeide hovedbudsjettene for likviditet, resultat og balanse, og hvordan budsjettprosesser kan organiseres

Generell kompetanse

Studenten kan

 • reflektere kritisk rundt etiske problemstillinger knyttet til investerings- og finansieringsprosjekter
 • formidle fagstoff skriftlig i tråd med gjeldende krav til bruk av topptekst, bunntekst, sidenummerering, samt innkopiering av bilder og elementer fra regneark, og bruk av stiler
 • utvikle egne modeller i regneark i arbeidet med ferdighetene over

Studenten har i tillegg til tradisjonelle økonomistyringssystemer, også kunnskap om nyere ideer for planlegging, oppfølging og kontroll.

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i innkjøpsledelse

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Bachelor i økonomi og ledelse

Læringsaktiviteter

Teoriundervisning blir knyttet sammen med cases. Gjennomføring av emnet vil bestå av forelesninger, gruppearbeid og selvstudier. Studentene får tilbud om frivillig deltagelse på seminar innen hvert delområde. 

Anbefalt tidsbruk

900 timer

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen (del 1 Regnskap)

Varighet: Fem timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 30 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Finansiell kalkulator

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen (del 2 Driftsregnskap og budsjettering)

Varighet: Fem timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 30 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Finansiell kalkulator og formelsamling

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen (del 3 Investering og finansiering)

Varighet: Fem timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Finansiell kalkulator og formelsamling

 

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Pensumlitteratur

Bredesen, Ivar. 2015. Investering og finansiering. 5. utg. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: 9788205486140. Sider: 600.

Hoff, Kjell Gunnar og Morten Helbæk. 2015. Økonomistyring 2: Driftsregnskap og budsjettering. 6 utg. Oslo: Universitetsforl. ISBN: 978-82-15-02556-8. Sider: 488.

Hoff, Kjell Gunnar og Morten Helbæk.2015. Arbeidsbok til økonomistyring 2: Oppgaver og løsningsforslag. 6 utg. Oslo: Universitetsforl. ISBN:9788215025575.

Sending, Aage. 2010. Grunnleggende regnskap. 4. utg. Bergen: Fagbokforl. ISBN: 978-82-450-1627-7. Sider: 384.

Samlet sidetall/pensum

1472 sider

Anbefalt litteratur

Bredesen, Ivar. 2015. Hjelper til investering og finansiering. 5.utg. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: 9788205488861.