Innledning

Emnet viser sammenhengene mellom folkehelse og bærekraftig utvikling, og gir studenten de nødvendige kunnskaper og ferdigheter for å kunne navigere i planprosesser, arealutvikling, offentlig forvaltning og politikkutvikling. Perspektivet i emnet er både lokalt og globalt.  

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har bred kunnskap om sammenhengene mellom folkehelse og bærekraftig utvikling, samt muligheter for demokratisk deltakelse i planprosesser, arealutvikling, offentlig forvaltning og politikkutvikling.
 • kjenner til forskning og utvikling innenfor samfunnsplanlegging, arealplanlegging, og sosial epidemiologi.
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor samfunnsplanlegging, arealplanlegging, og sosial epidemiologi.
 • har kunnskap om folkehelsearbeid og bærekraftig utvikling i historisk og politisk perspektiv.

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende fagkunnskap og faglitteratur til å navigere i planprosesser, og gi innspill til politikkutvikling.
 • kan reflektere over egne tiltak for å påvirke politikkutvikling, og justere valg av tiltak i samråd med andre.
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff for å belyse problemstillinger innen samfunnsplanlegging, arealplanlegging og sosial epidemiologi.
 • kan beherske relevante verktøy og uttrykksformer for demokratisk deltakelse i planprosesser og politikkutvikling.

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • har innsikt i relevante etiske problemstillinger ved demokratisk deltakelse i planprosesser og politikkutforming.
 • kan planlegge og gjennomføre påvirkningskampanjer som strekker seg over tid, alene eller i gruppe, i tråd med et begrunnet syn på relevante etiske problemstillinger.
 • kan formidle sentralt fagstoff skriftlig og muntlig, og utveksle meninger med andre om planprosesser og politikkutvikling.
 • kjenner til nytenking og innovasjon når det gjelder demokratisk deltakelse i planprosesser og politikkutvikling.

Emnet inngår i

Bachelor i livsstilsendring og folkehelse

Læringsaktiviteter

Forelesninger, samt problembasert læring, individuelt og i grupper.

Totalt: 51 timer undervisning.

Anbefalt tidsbruk

Undervisning/veiledning: 36 timer.

Selvstudier: 100 timer

Studentarbeid med prosjekter: 20 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper: 24 timer.

Eksamensforberedende aktiviteter: 20 timer.

Totalt: 200 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Regulerer adgang til: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Arbeidskrav kan være presentasjon, praktisk øvelse, skriftlig oppgave, refleksjonsnotat, simuleringsspill, artikler, drøftingsoppgave, sertifiseringstest etc. som gjennomføres i gruppe eller individuell.  

Arbeidskrav leveres og gjennomføres i henhold til informasjon gitt av emneansvarlig. 

Arbeidskrav foretas innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamens- og/eller innleveringsdato.  

Godkjent arbeidskrav kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav meldes studenten av eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: To uker 

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen med ny oppgavetekst. 

Merknader

Vi anbefaler at studenten har bestått 1. og 2. semester ved Bachelor i Livsstilsendring og folkehelse ved Høyskolen Kristiania, eller har tilsvarende utdanning.