Innhold

Alkohol

 • Bruk av alkohol i Norge og internasjonalt
 • Norsk alkoholpolitikk

Narkotika

 • Kurset «Tegn og symptomer»

Tobakk

 • Bruk i Norge og internasjonalt
 • Røykeavvenning

Psykisk helse

 • Psykisk helse i Norge
 • Fysisk aktivitet og psykisk helse

Generelt om rusmidler og avhengighet

 • Avhengighetsmekanismer
 • Farmakologiske virkninger av rusmidler

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kjenner til arbeidsmåten tegn og symptomer
 • kjenner til hvordan motiverende intervju kan benyttes i behandlingen av rusgiftavhengige
 • kan beskrive det biologiske og psykologiske grunnlaget for utvikling av rusmiddelavhengighet
 • kan vurdere de helsemessige konsekvensene av rusmiddelmisbruk, både på individ og samfunnsnivå
 • kan gjøre rede for bruksmønster for rusmiddelbruk i Norge-også i et historisk perspektiv
 • kan gjøre rede for sammenhengen mellom rusmiddelbruk og psykisk helse

Ferdigheter

Studenten...

 • kan gjennomføre opplegg hvor fysisk aktivitet benyttes i behandlingen av psykisk helse
 • kan utforme og gjennomføre et konkret røykeavvenningskurs

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan stimulere til at mennesker reflekterer over sitt eget forhold til rusmiddelbruk
 • kan reflektere over sitt eget forhold til rusmidler
 • kan videreutvikle sine egne kunnskaper og ferdigheter om forebyggende arbeid i rusmiddelomsorgen

Emnet inngår i

Bachelor i livsstilsendring og folkehelse

Læringsaktiviteter

Forelesninger, kollokviegrupper.

24 timer teoretisk undervisning/ 12 timer kollokviegrupper.

Anbefalt tidsbruk

240 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Folkehelseinstituttet: Psykisk helse i Norge - Rapport, 2011, PDF (97 sider). https://www.fhi.no/publ/2011/psykisk-helse-i-norge.-tilstandsrap/

Folkehelseinstituttet: Utviklingstrekk på rusmiddelfeltet Rapport nr 3, 2011, PDF (195 sider). https://www.fhi.no/publ/2011/utviklingstrekk-pa-rusmiddelfeltet/

Ivarsson B.H. Det motiverande samtalet om tobakksvanor. Statens Folkhälsoinstitut, 2004. 45 sider. [Legges ut på læringsplattformen ved studiestart]

Martinsen EW. Kropp og sinn: fysisk aktivitet, psykisk helse, kognitiv terapi. 2. utg. Bergen: Fagbokforl; 2011. 258 s. [ISBN: 9788245012033]

Prescott P, Børtveit T. Helse og atferdsendring. Oslo: Gyldendal akademisk; 2004. 207 s. [ISBN: 9788205311312]

WHO: REPORT ON THE GLOBAL TOBACCO EPIDEMIC, 2013 PDF (106 sider), http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85380/1/9789241505871_eng.pdf

Samlet sidetall/pensum

908 sider

Anbefalt litteratur

Folkehelseinstituttet: Rusmidler i Norge, 2016, PDF (347 sider). https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/rusmidler_i_norge_2016.pdf