Innledning

Emnet vil beskrive prosjektprosessens gang og ulike faser. Formålet er at studenten skal kunne forstå hva et prosjekt er og dets kjennetegn, hva som kjennetegner god ledelse og den daglige driften av et prosjekt og miljøet rundt prosjektet som kan påvirke prosjektresultatet. Studenten skal kunne beskrive betydningen team kan ha på en organisasjon og hvordan en teamprosess bør ledes. Emnet vil gi innsikt i de klassiske retoriske virkemidlene og analyseredskapene. Studentene skal gis ferdighetstrening på hvordan formidle faglige problemstillinger gjennom skrift og tale og hvordan finne frem til, evaluere, bruke og kommunisere informasjon.

Innhold

Prosjektledelse:

 • Hva er et prosjekt? Definisjon og redegjørelse av begrepet.
 • Prosjektlederen og prosjektledelse
 • Organisering av forholdet mellom prosjektet og basisorganisasjonen
 • Forholdet mellom prosjektet, dets interessenter og omgivelser
 • Teamutvikling og teamledelse
 • Initiering og valg av prosjekter
 • Ressurs- og økonomiplanlegging
 • Styring og oppfølging av prosjektarbeid
 • Prosjektplanlegging og utvikling av prosjektbeskrivelse

Formidling:

 • Grunnleggende teorier og konsepter i samtidig medie-, kultur- og kommunikasjonsforskning.
 • Elementære redskaper for analyse av medienes innhold.
 • Strategier for kommunikasjon og kommunikasjonsprosesser
 • Retorikk og overtalelse
 • Definisjon av målgrupper og interessenter
 • Omverdensanalyse
 • Evaluering av kommunikasjonstiltak
 • Det norske medielandskapet
 • Praktisk trening i argumentasjon, debatt, pressemeldinger, budskapsutvikling og intervjutrening 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan definere og gjøre rede for begrepet prosjekt og redegjøre for hva som kjennetegner prosjekt som arbeidsform.
 • kan forklare prosjektets naturlige gang fra ide til resultat og beskrive viktige styringsfaktorer i et prosjekt.
 • kan forklare to modeller for prosjekt: "Prosjekt-trekanten" og "Beslutninger i basisorganisasjonen"
 • kan definere begrepet team, redegjøre for kjennetegn ved arbeidsgruppeformen team og forklare MIPEO-modellen.
 • kan gjøre rede for de klassiske retoriske virkemidlene og analyseredskapene

Ferdigheter

Studenten...

 • kan utvikle en prosjektbeskrivelse og planlegge et prosjekt ved hjelp av WBS (Work Breakdown Structure).
 • kan formulere formål og mål for et prosjekt.
 • kan utarbeide og forklare innholdet i et prosjektmandat samt faktorene som inngår i denne.
 • kan utarbeide og forklare innholdet i et prosjektforslag.
 • kan formidle faglige problemstillinger gjennom skrift og tale
 • kan finne fram til, evaluere, bruke og kommunisere informasjon
 • kan planlegge enkle kommunikasjonstiltak og grunngi valg av metode og utforming av tiltakene med utgangspunkt i teori og egen refleksjon
 • kan identifisere og gjøre rede for risiko og suksesskriterier i et prosjekt
 • kan beskrive ulike ledelsesstiler og redegjøre for hva som kjennetegner en god prosjektleder/teamleder
 • kan anvende faglig kunnskap og belyse problemstillinger som ligger til både teori og praktisk kommunikasjonsarbeid

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan diskutere fordeler og ulemper ved prosjekt som arbeidsform
 • kan forklare forholdet mellom prosjektet, interessenter og omgivelsene; og kunne beskrive organiseringen av forholdet mellom prosjektet og basisorganisasjonen.
 • kan jobbe problembasert og formidle sentralt fagstoff innenfor retorikk og kommunikasjon

Emnet inngår i

Bachelor i livsstilsendring og folkehelse

Læringsaktiviteter

Forelesninger, problembasert gruppearbeid, praktiske oppgaver, individuelt arbeid. 

Anbefalt tidsbruk

275 timer

Undervisning/veiledning: 40 %

Selvstudier: 15 %

Prosjektarbeid i gruppe: 30 %

Eksamensforberedende arbeid: 15 %

Arbeidslivstilknytning

Eksterne forelesere, ekskursjoner og gruppearbeid ut mot næringslivet.

Eksamen

 Eksamensdel: Mappevurdering i gruppe (3-7 studenter)*

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen**

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av mappeeksamen: Kontinuasjon gjennomføres individuelt ved å levere mappe på nytt med samme problemstilling 

**Kontinuasjon av hjemmeeksamen: Kontinuasjon gjennomføres ved å levere oppgave på nytt med samme problemstilling.