Innledning

Følgende tema er sentrale i emnet:

Helseovervåking

Helsefremmende arbeid i

 • Barnehage
 • Skole
 • Arbeidsliv
 • Institusjoner
 • Frisklivssentraler
 • Lokal/nærmiljøet
 • Organisasjoner (inkl. frivillige)

Det gjennomføres fire ukers ekstern praksis ved kommunal frisklivssentral eller lignende

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan gjøre rede for ulike metoder for helseovervåking/helsekartlegging i Norge
 • kan beskrive hvordan relevante/aktuelle aktører kan tilrettelegge for helsefremmende aktivitet i barnehage, skole, arbeidsliv, institusjoner, organisasjoner og nærmiljøet
 • kan gjøre rede for hvordan institusjoner og organisasjoner kan tilrettelegge for helsefremmende aktiviteter for medlemmer/brukere
 • kan beskrive determinanter for helse i arbeidslivet
 • kan redegjøre for frisklivssentralens rolle, som en støtte til kommunehelsetjenesten, som rådgiver for skole-/arbeids- og eldrehelse og som tillitsfull oppfølger etter spesialisthelseinngrep
 • kan beskrive tverrsektorielle samarbeidsmuligheter i lokalt folkehelsearbeid

Ferdigheter

Studenten...

 • kan planlegge, veilede, gjennomføre og vurdere helsefremmende og forebyggende individuelle opplegg/tiltak for ulike grupper
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere/evaluere større prosjekt/kurs ved hjelp av folkehelsefaglige metoder
 • kan utvise gode kommunikasjonsferdigheter i veiledning av klienter
 • kan henvise til og gi en vurdering av fagstoff om folkehelse

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan utvise gode etiske holdninger i veiledning av klienter og tilknyttet sensitiv data/informasjon
 • kan diskutere og utveksle synspunkter om folkehelse i en tverrfaglig sammensatt gruppe

Emnet inngår i

Bachelor i livsstilssendring og folkehelsearbeid

Læringsaktiviteter

Forelesninger, problembasert gruppearbeid og individuelt arbeid. Teoretisk plenumsforelesning: 25 timer. Fire ukers ekstern praksis (privat eller offentlig sektor).

Anbefalt tidsbruk

Undervisning/veiledning: 30 timer

Selvstudier (inkludert praksis): 290 timer

Eksamensforberedende aktiviteter: 10 timer

Totalt: 300 timer

Arbeidslivstilknytning

Samfunns- og næringskontakt gjennom praksissted samt eksterne foredragsholdere

Obligatorisk aktivitet

Praksis: Pliktig oppmøte i ekstern/ intern praksisperioden (fortrolig med praksissted, undervisning og veiledning). 

Individuell kvalifisering: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Regulerer adgang til: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Praksis gjennomføres i henhold til Retningslinjer for obligatorisk deltagelse og praksis, og informasjon gitt av emneansvarlig.  

Praksis foretas innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamens- og/eller innleveringsdato.  

Godkjent praksis kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent praksis meldes studenten av eksamen.  

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av praksis: Utsatt/gjentak ved ordinær gjennomføring. Følger ordinært opplegg i henhold til emnebeskrivelse. 

Kontinuasjon av hjemmeeksamen: Innlevering av samme hjemmeeksamen i forbedret versjon over en uke.