Innledning

Emnet bygger på tidligere tilegnet kunnskap om strategi, kundebehov og serviceledelse. Målet med emnet er å skape forståelse for hvordan nyutvikling og innovasjon kan oppnås gjennom endringer i servicekvalitet og serviceleveranser. I tillegg vil studenten forstå hvordan prosesser for serviceinnovasjon hemmes og kan fremmes og hvordan man strukturert kan arbeide med hele organisasjonen for å øke kundenes nytte. Viktige temaer som belyses i dette kurset er utnyttelse av teknologi i innovasjonsarbeidet, samskapning mellom organisasjon og kunde, kundeinvolvering i service utvikling, innovasjonsstrategier, ledelse av innovasjonsprosesser og verktøy for å øke kreativitet og innovasjon i team.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om innovasjonsteori.
  • kjenner til terminologien knyttet til serviceinnovasjon.
  • kan liste opp faktorer som kjennetegner innovative organisasjoner.
  • kan beskrive hvilken rolle samskapning og kundeinvolvering har i serviceutvikling.
  • kan beskrive hvordan man systematisk kan involvere kunden i utviklingen av nye og bedre tjenester.
  • har kunnskap om idé- og konseptutvikling, forretningsmodeller og forretningsplanlegging.

Ferdigheter

Studenten...

  • kan drøfte hvordan man fremmer serviceinnovasjon i organisasjoner.
  • kan utvikle et konsept eller tjeneste fra idestadiet til implementeringsplan og eventuell prototype.

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan reflektere kritisk over hvilken rolle innovasjon spiller i utviklingen av ny service og tjenester.
  • kan diskutere hvordan de kan bidra til at en bedrift flytter seg fra produkt- til servicesentert logikk der verdier samskapes med kunden.

Emnet inngår i

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Læringsaktiviteter

Emnet blir gjennomført i form av forelesninger, omvendt klasserom undervisning, seminarer, faglige diskusjoner i klassen og studentpresentasjoner. Det er innlagt ulike praktiske øvelser, workshops og case-arbeid som innebærer en betydelig egeninnsats gjennom emnet.

Anbefalt tidsbruk

225 timer

Arbeidslivstilknytning

Forelesningene vil suppleres med relevante eksempler presentert som case og gjesteforelesere.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering i gruppe (2-3 studenter)*

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av mappeeksamen: Kontinuasjon gjennomføres i grupper på 1-3 over ti dager og med ny oppgavetekst.