Innhold

Ledelse og kommunikasjon fokuserer på hvilke utfordringer en leder har for å løse organisasjonens servicemål.  Viktigheten av en sterk organisasjonskultur og temaer som serviceadferd og intern kommunikasjon står sentralt i dette emnet. I dette emnet vil det i tillegg til gjennomgang av teori, case og diskusjoner bli gjennomført praktiske øvelser innen kommunikasjon og samhandling. Det faglige innholdet er som følger:

 • Kommunikasjon og ledelse, språk og retorikk
 • Organisasjonsstruktur og kommunikasjon
 • Teknologi og kommunikasjon i organisasjoner
 • Kommunikasjon som fremmer læring
 • Tverrkulturell kommunikasjon og mangfold
 • Kommunikasjon i endringsprosesser
 • Mellommenneskelig kommunikasjon
 • Kommunikasjon i grupper
 • Tolke og forstå kommunikasjon  fra ord til handling, å lytte og være lydhør, tolkning
 • Samspill mellom ulike kommunikasjonskanaler
 • Personlighet og personlige kvaliteter i lederskap
 • Selvledelse, grunnleggende prinsipper
 • Positivt lederskap
 • Samhandlingskompetanse. Utvikling av kommunikasjonsferdigheter
 • Språket vårt og dialog som verktøy i ledelse
 • Personlige påvirkningsferdigheter
 • Spørsmål som teknikk
 • Strategier for å kommunisere et budskap
 • Lytting som effektivt verktøy for og dialog
 • Tilbakemeldinger som grunnlag for effektfull kommunikasjon
 • Problemløsende kommunikasjon
 • Ledelse av kreativitet
 • Det kritiske og reflekterende blikket på ledelse.
 • Etiske og moralske aspekter ved ledelse og kommunikasjon
 • Ledelse som identitetsbygger for individ og organisasjon

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om hva ledelse av servicemedarbeidere innebærer
 • kan gjøre rede for hvordan en leder kan skape resultater og nå organisasjonens mål gjennom andre
 • kan redegjøre for kulturelt baserte forskjeller og likheter i serviceadferd og kommunikasjon
 • har kunnskap om sentrale teorier innen mellommenneskelig kommunikasjon og hvordan dette påvirker utøvelsen av ledelse
 • kan redegjøre for teorier og metoder som kan benyttes for å utøve positivt lederskap

Ferdigheter

Studenten...

 • kan identifisere og analysere utfordringer en står ovenfor som leder i arbeidet med å nå en organisasjons servicemål
 • kan redegjøre for hvilke verktøy og metoder som er mest hensiktsmessig å benytte for å oppnå effektiv kommunikasjon med sine medarbeidere. 
 • kan anvende spesifikke kommunikasjonsferdigheter i sitt lederskap i en serviceorganisasjon
 • kan analysere samhandlingsprosesser, gjenkjenne kommunikasjonsforskjeller og anvende relevante strategier, metoder og teknikker for å oppnå effektiv kommunikasjon

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan diskutere hvordan ledere i serviceorganisasjoner kan nå organisasjonens mål gjennom ledelse av andre
 • kan drøfte betydningen av sterke organisasjonskulturer og hensiktsmessig kommunikasjon i serviceorganisasjoner
 • har innsikt i kulturelle dimensjoner i leder og medarbeiderrelasjoner

Emnet inngår i

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger, casearbeid og diskusjoner i klassen. Det gjennomføres et utvalg praktiske øvelser på de faglige temaene underveis i faget.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Det benyttes relevante gjesteforelesere med spisskompetanse på kommunikasjon og ledelse i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Brønn, Peggy Simcic og Jan Ketil Arnulf. 2013. Kommunikasjon for ledere og organisasjoner. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245014266. Sider: 381.

Johannessen, Jon-Arild og Bjørn Olsen. 2013. Positivt Lederskap: Jakten på de positive kreftene. Bergen: Fagbokforl. ISBN: 9788245007015. Sider: 333.

Samlet sidetall/pensum

714 sider.

Anbefalt litteratur

Birkinshaw, Julian. 2013. Bli en bedre sjef: Hvorfor god ledelse er så vanskelig. Oslo: Cappelen Damm. [ISBN: 9788202441722. ]

Cunliffe, Ann L. 2014. A very short, fairly interesting and reasonably cheap book about management. California: SAGE Publications Inc. [ISBN: 9781446273517.]

Grönfeldt, Svafa og Judith B. Strother. 2005. Service Leadership: The Quest for Competitive Advantage. Thousand Oaks: SAGE Publications. [ISBN: 9781412913751.]

Rock, David. 2006. Quiet leadership: Six steps to transforming performance at work. New York: Harper. [ISBN: 9780060835910.]