Innhold

Introduksjon

Del 1: Vekst i eksisterende markeder

 • Lønnsomhetsanalyser
 • Markedsavgrensning
 • Konkurranseanalyser
 • Aktivitetsbaserte analyser
 • Ressursbaserte analyser
 • Strategiformulering

Del 2: Ekspansjon og vekst

 • Vekst og vekstfaser
 • Hvorfor virksomheter ekspanderer
 • Organisk vekst, oppkjøp/fusjoner og strategiske allianser
 • Etableringskostnader
 • Valg av inngangsstrategi
 • Ekspansjonsbeslutninger i praksis

Del 3: Bedrifters sosiale ansvar og sosialt entreprenørskap 

Del 4: Internasjonalt entreprenørskap

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kjennskap til begrepene strategi, vekststrategi, ekspansjon og internasjonalt entreprenørskap, selskapers sosiale ansvar (CSR) og sosialt entreprenørskap
 • forstår hvordan strategi påvirker bedriftens aktiviteter og hvordan man kan påvirke strategiarbeid med tanke på vekst nasjonalt og internasjonalt
 • kjenner til de sentrale strategiske verktøyene for markeds- og ressursanalyser
 • kjenner til grunnleggende teorier for å gjennomføre sentrale strategiske valg relatert til bedriftens omfang, kilder til konkurransefordel, strategiske metoder, innovasjon og internasjonalisering
 • forstår sentrale organisatoriske utfordringer relatert til strategi-implementering

Ferdigheter

Studenten...

 • kan bruke sentrale strategiske analyseverktøy
 • kan, basert på analyser, formulere, vurdere og velge mellom hensiktsmessige strategiske alternativer og vurdere ulemper og fordeler ved forskjellige organisatoriske løsninger for strategiimplementering
 • kan analysere ekspansjonsbeslutninger og se muligheter og risiko forbundet med internasjonalisering av aktiviteter i ulike regioner
 • kan analysere faktorer av betydning for internasjonalisering og sosialt ansvar av entreprenørielle aktiviteter

Generell kompetanse

Studenten...

 • har innsikt i og kan reflektere rundt sentrale temaer i strategi, vekststrategi og ekspansjon både nasjonalt og internasjonalt
 • forstår bruken av sentrale strategiske verktøy og hvordan man presenterer og argumenterer for strategiske valg for en konkret bedrift

Emnet inngår i

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Læringsaktiviteter

Undervisningen vil deles mellom teoripresentasjon og caseanalyse, mellom forelesninger og gjennomgang av studentpresentasjoner. Studentene avkreves betydelig innsats til forberedelser fra forelesning til forelesning - både mht teori og caseopparbeiding.

Anbefalt tidsbruk

450 timer

Arbeidslivstilknytning

Samfunns- og næringslivskontakter vil bli sikret gjennom gjesteforelesninger og casestudier.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Mappevurdering i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

 

 

 

 

Pensumlitteratur

Johanson, Jan og Jan-Erik Vahlne. 2003. "Business Relationship Learning and Commitment in the Internationalization Process." Journal of International Entrepreneurship, 1(1):83-101. (18 sider) Elektronisk tilgjengelig vi biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=18453304&site=ehost-live&scope=site

Kim, W. Chan, og Renée Mauborgne. 2004. "Blue Ocean Strategy." Harvard Business Review, 82(10): 76-84 Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=14599913&site=ehost-live&scope=site

Lien, Lasse B. og Erik Werner Jakobsen. 2015. Ekspansjon og konsernstrategi. Oslo: Gyldendal akademisk. 180 av  238 sider. ISBN: 9788205455917.

Lien, Lasse B., Eirik Sjåholm Knudsen og Tor Øyvind Baardsen. 2016. Strategiboken. Bergen: Fagbokforl. 292 sider. ISBN 978-82-450-1788-5.

Oviatt, Benjamin M. og Patricia P. McDougall. 2005. "Defining International Entrepreneurship and Modeling the Speed of Internationalisation", Entrepreneurship Theory and Practice, 29(5):537-53. (16 sider) Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=17879377&site=ehost-live&scope=site

Storey, David J. og Francis J. Greene. 2010. Small business and entrepreneurship. Harlow: Financial Times Prentice Hall. Kapittel 11 - 15. Side 206-307 (101 av 550 sider). ISBN 9780273693475.

Wictor, Ingemar. 2011. "A Born Global Companys Way to Growth: A study of a growing company over 17 years" I Wictor. Born Globals: Rapid International Growth in New Ventures. Doktoravhandling, Halmstad University. 48 s. Elektronisk tilgjengelig: http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:547101/FULLTEXT01.pdf 

Digitalt kompendium for "VST2103 Vekststrategi" legges ut på Canvas av emneansvarlig og inneholder:

Boye, Knut og Christine B. Meyer. 2008. Fusjoner og oppkjøp. Oslo: Cappelen Damm. Kapittel 1-3 (side 11-35). Totalt 24 av 334 sider.

Brøgger, B., 2017. Sosialt entreprenørskap i Norge. Cappelen Damm Akademisk. Side 65- 89.

Fjeldstad, Øystein D. og Randi Lunnan. 2014. "Internasjonal strategi" I Øystein D. Fjeldstad, og Randi Lunnan (red.) Strategi, 127-144. Bergen: Fagbokforl. Kap. 9 (17 av 256 sider totalt)

Granum C., S, Kosberg, N, Laudal, T og Skauge, T. 2016. Etikk for beslutningstakere. Cappelen Damm Akademisk. Side 22-23 og 145-202.

Hisrich, Robert D. 2015. International Entrepreneurship: Starting, Developing, and Managing a Global Venture. 3. utg. Thousand Oaks: Sage. Kapittel 1-4 (side 1-62). Totalt 62 av 426 sider.

Johanson, Jan og Jan-Erik Vahlne. 2009. "The Uppsala internationalization process model revisited: From liability of foreignness to liability of outsidership." Journal of international business studies. 40(9):1411-1431.

Lunnan, Randi og Arne Nygaard. 2011. Strategiske allianser. Bergen: Fagboklaget. Kapittel 1 og 2 (side 11-41). Totalt 30 av 202 sider)

Roos, Göran, Georg von Krogh, Johan Roos og Lisa Boldt-Christmas. 2014. Strategi - en innføring. 6. utg. Bergen: Fagbokforl. Side 1-37. 37 s.

Roos, Göran, Georg von Krogh, Johan Roos og Lisa Boldt-Christmas. 2014. Strategi: en innføring. 6. utg. Bergen: Fagbokforlaget. Kapittel 6 (s. 244-279) Totalt 35 av 482 sider. ISBN 978-82-450-1453-2

Solberg, Carl Arthur. 2015. Internasjonal markedsføring. 9 utg. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 2.2 og 3. Side 54-74 og 101-125. Totalt 46 av 480 sider

Samlet sidetall/pensum

1225 sider

(Bøker: 573 sider, kompendium: ca  652 sider)