Innhold

Emnet fokuserer på en teoretisk og praktisk forståelse av forretningsmodeller.

 • Forretningsmodellutvikling ("business model canvas")
 • Disruptiv innovasjon
 • Verdikonfigurasjonsanalyse
 • Kundebehovsanalyse ("jobs to be done")

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om forretningsmodeller i det 21. århundre
 • forstår ulike typer av forretningsmodeller og hvordan disse kan utgjøre et konkurransefortrinn
 • forstår disruptiv innovasjon som et fenomen og vekststrategi; og hvilken rolle forretningsmodeller spiller i utviklingen av slike typer innovasjoner

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan gjennomskue ulike forretningsmodeller og analysere disse fra ulike teoretiske perspektiver
 • kan analysere og reflektere over hvordan forretningsmodeller utvikles og endres i tråd med samfunnsutviklingen
 • kan definere, diskutere og analysere forretningsmodeller

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • forstår viktigheten av bærekraftige forretningsmodeller

Emnet inngår i

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Læringsaktiviteter

Undervisningen er basert på forelesninger og diskusjoner i klassen. Case, artikler og eksempler vil bli diskutert med henblikk på å oppnå en forståelse av fagfeltet. Studentene skal også presentere ulike former for oppgaver i klassen både gruppevis og individuelt. Kurset vil kreve en stor grad av selvstudium og egeninnsats.

Anbefalt tidsbruk

200 arbeidstimer, inkludert 36 timer forelesning

Arbeidslivstilknytning

Forelesningene vil suppleres av relevante case, presentert av gjesteforelesere.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 48 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Amit, Raphael og Christoph Zott. 2001. "Value creation in e-business." Strategic Management Journal 22(6/7):493-520. Sider: 28. Elektronisk tilgjengelig via Google Scholar: https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/35251633/1-Value_creation_in_e-business.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1546607037&Signature=x6RGWlksIpnIwHjmtjEN6uvm%2FsE%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DStrategic_Management_Journal_VALUE_CREAT.pdf

 

 

Christensen, Clayton M. m.fl. 2015. "What is Disruptive Innovation?" Harvard Business Review, Vol. 93 Issue 12, p44-53. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=111099338&site=ehost-live&scope=site ]

Osterwalder, Alexander og Yves Pigneur. 2015. Business Model Generation: En håndbok for nytenkere, banebrytere og opprørere. Oslo: Gyldendahl akademisk. ISBN: 9788205474536 . Sider: 278.

Stabell, Charles B. og Øystein D. Fjeldstad. 1998. "Configuring value for competitive advantage: On chains, shops, and networks." Strategic Management Journal, 19(5):413-437. Sider: 25. [Elektronisk tilgjengelig via Google Scholar: http://www.lcis.com.tw/paper_store./paper_store/Stabell_chain_shop_net-20141210222854875.pdf ]

Samlet sidetall/pensum

Samlet sidetall: 642

Anbefalt litteratur

Christensen, Clayton M. og Michael E. Raynor. 2003. The Innovator's Solution: Creating and Sustaining Successful Growth. Boston, Mass: Harvard Business School Press. ISBN: 9781422196571. 301 sider.