Innledning

Kursets tar for seg hvordan entreprenørskap og endring har blitt så sentralt i samfunnet og hvordan kapitalismens logikk er utviklet historisk og preger samfunnet i dag. Emnet tar for seg hvordan entreprenørskap skjer ved individuell kraft, fra virksomheter og i myndighetsregi, og hvilken ideologi og samfunnsforståelse som ligger til grunn for diskusjoner om entreprenørskap. Det drøfter hvordan det jobbes med entreprenørskap, hvem som står bak entreprenørskap og hvordan det legges til rette for entreprenørskap. Spørsmål om nivåer av endringer er sentralt, for eksempel knyttet til drøftinger av forholdet mellom kapitalismens profittlogikk, teknologiske og organisatoriske endringer og menneskeskapte endringer av naturen. Sentrale teorier innenfor økonomi og entreprenørskap trekkes inn, og samtidig en del nyere drøftinger av entreprenørskap, veien til dagens kapitalisme og forholdet mellom entreprenørskap, vekst og miljø.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • kjenner sentrale samfunnsvitenskapelige teorier om innovasjon, teknologisk utvikling og entreprenørskap
  • har kunnskap om entreprenørskap som samfunnsfenomen, element i kapitalismen, individuelt prosjekt
  • kjenner drøftinger om forholdet mellom entreprenørskap, vekst, verdiskapning og naturen

 

Ferdigheter

Studenten...

  • kan drøfte sentrale samfunnsvitenskapelige teorier om innovasjon, teknologisk utvikling og entreprenørskap
  • kan drøfte entreprenørskap som samfunnsfenomen, element i kapitalismen og individuelt prosjekt
  • kan drøfte forholdet mellom entreprenørskap, vekst, verdiskapning og naturen

 

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan reflektere rundt entreprenørskapets rolle i samfunnsutviklingen
  • kan bidra til informerte drøftinger av entreprenørskapsideen og tiltak for å påvirke entreprenørskap
  • kan drøfte forholdet mellom kapitalisme, entreprenørskap og menneskelig påvirkning av naturen

Emnet inngår i

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger og diskusjoner i klassen. Studentene skal også presentere ulike former for oppgaver i klassen gruppevis. Det beregnes en betydelig egeninnsats. 

Anbefalt tidsbruk

210 timer

Arbeidslivstilknytning

Forelesningene vil suppleres med relevante eksempler fra samfunns- og næringsliv.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt