Innledning

Følgende tema vil være sentrale i emnet: 

 • Strategiforumeling; visjon, forretningside og mål
 • Markedsavgrensning og konkurranseanalyser - eksterne faktorer
 • Konkurransefortrinn og ressursbaserte analyser - interne faktorer
 • Strategisk beslutning og iverksetting
 • Evaluering, kontroll og organisering av valgt strategi
 • Internasjonalisering
 • Strategi, teknologi og digitalisering

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om sentrale begreper i strategifaget
 • har kunnskap sentrale strategisk analyser
 • har grunnleggende forståelse for utvikling av ulike typer strategier, fra forretningsstrategier, generiske strategier til markedsstrategier.  

Ferdigheter

Studenten...

 • kan bruke sentrale strategiske verktøy, og gjennom dette arbeidet kunne gjøre reflekterte analyser og valg
 • kan gjennomføre en strategisk analyse for en forretningsenhet med hensyn til omgivelses- og markedsfaktorer
 • kan gjennomføre en strategisk analyse av interne ressurser og identifisere potensielt konkurransefortrinn
 • kan, basert på strategiske analyser, vurdere alternative beslutninger, ta strategiske valg og iverksette nye strategi

Generell kompetanse

Studenten...

 • har innsikt i og kan reflektere rundt sentrale temaer i strategi, både nasjonalt og internasjonalt.
 • kan bruke sentrale strategiske verktøy og vet hvordan man presenterer og argumenterer for strategiske valg for en konkret bedrift og iverksette endringer

Emnet inngår i

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon 

Læringsaktiviteter

Forelesninger, veiledning, case- og prosjektarbeid

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Forelesningene vil blir supplerte med relevante caseoppgaver som diskuteres i klassen.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt