Innhold

 • Målet med emnet er å gi kandidatene et bevisst forhold til kreativitet som holdning, teknikk og problemløsningsmetode.

 • Emnet gir en innføring i kreativitet, og ulike perspektiver og modeller som omhandler begrepet.

 • Emnet omfatter kreativ metode og idéutviklingsmodeller som gir grunnleggende kompetanse for kreativt og praktisk arbeid innen markedskommunikasjon.  

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan gjøre rede for hvilken nytte kreativ markedskommunikasjon har av praktisk trening i kreativ problemløsning (inkl. verkstedpraksis).
 • kan gjøre rede for hvilken nytte kreativ markedskommunikasjon har av en reflektert holdning til eget fag og bruk av fagterminologi.
 • kan gjøre rede for ulike måter å organisere kreativ problemløsning og deres ulike bruksområder.
 • kan gjøre rede for hovedtrekk i vitenskapsteori og fagskriving som verktøy for anvendt designforskning.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende kreative teknikker for å finne og velge informasjon, for å finne og velge idéer til strategisk kommunikasjon, og for å finne og velge konkrete handlingsplaner og uttrykk for strategisk kommunikasjon.
 • kan velge relevante teknikker for kreativ problemløsning innen kreativ markedskommunikasjon, og velge relevant måte å organisere prosessen, avhengig av formål og rammer.
 • anvende kreative teknikker for å levere en bestilling, dvs. forholde seg til et gitt oppdrag (en «brief») og gitte ressurser, for å utvikle et relevant løsningsforslag, og å gi en salgbar presentasjon av dette (en «pitch»).
 • kan anvende kreative teknikker for å endre rammene, dvs. for å definere eller omdefinere et oppdrag (en «brief»), for å disponere eller utvide ressursene, og for å utvikle eller videreutvikle en strategi.

Generell kompetanse

Studenten....

 • kan delta aktivt i kreativ problemløsning innen kreativ markedskommunikasjon.
 • kan følge fagdebatten om fordeler og ulemper ved ulike måter å gjennomføre kreativ problemløsning i eget og andre fag.
 • forstår kreativitetens potensialer for å løse praktiske problemer, for å skape uintenderte problemer, og for å identifisere nye muligheter.

Emnet inngår i

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Læringsaktiviteter

Læringen foregår gjennom lærerassistert verkstedundervisning. Dette inkluderer forelesninger, case- og prosjektbasert gruppearbeid, samt studentpresentasjoner. Noen økter gir konsentrert trening i tekniske ferdigheter, mens andre økter gir øvelse i å tilegne seg teoretiske kunnskaper.

Emnet øver opp studentenes ferdigheter gjennom problembasert læring, der studentene løser praktiske eksempler, med tilrettelegging fra erfarne yrkesutøvere. Denne praktiske kompetansen styrkes ved at emnet også øver opp studentenes kunnskaper, gjennom selvstendig bruk av litteratur. Summen gir generell kompetanse i reflektert metodebruk.

Anbefalt tidsbruk

200 timer 

Arbeidslivstilknytning

Lærerne har relevant yrkeserfaring. Det kan i tillegg være aktuelt å involvere gjesteforelesere fra yrkeslivet.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 1 uke

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Lerdahl, Erik. 2007. Slagkraft. Håndbok i idéutvikling. Oslo: Gyldendal. [ISBN 978-82-05-36286-4. Kapittel 3-13 (s. 55-261, minus 10 blanke sider). Sider: 191. Pris: ca. 479,-]

Tesfaye, Mattias. 2013. Kloge Hænder: Et forsvar for håndværk og faglighed. København: Gyldendal. [ISBN: 9788702150797. "Første del: kloge hænder" og "Tredje del: håndværk og innovation" s. 21-50, 101-127. 56 sider. Pris ca. 249,-]

Digitalt kompendium for "KPM1100: Kreativitet, perspektiver og metoder" legges ut av emneansvarlig i Luvit og inneholder:

Chambers, Robert. 2002. "21 tips for dealing with dominators and helping the silent speak (if they want to, that is). I: Participatory Workshops. A sourcebook of 21 sets of ideas & activities. London: Earthscan. [(s. 96-106, 180-197) Sider: 17.]

Farner, Asle. 2003. «Eksempler på vanlige prosessdesign». I: Verksted som verktøy i plan- og utviklingsprosesser: en veileder for prosessledere. Oslo: Kommuneforlaget. [(s. 157-169, 178-179.) Sider: 14.]

Farner, Asle. 2008. «Verksted for ulike formål», «Forutsetninger for bruk av verksted». I: Verksted som verktøy: å planlegge og lede workshops. Oslo: Kommuneforlaget. (s. 15-29) Sider: 15.]

Framnes, Rune, Arve Pettersen og Hans M. Thjømøe. 2011. «Hva er markedsanalyse», «Kvantitative metoder», «Feilkilder ved markedsanalyser» og «Hvor mye bør man satse på markesanalyser». I: Markedsføringsledelse. Oslo: Universitetsforlaget. [(s. 297-301, 325-326). Sider: 7.]

Gaventa, John og Andrea Cornwall. 2006. "Power and knowledge", I: Reason, Peter og Bradbury, Hillary: Handbook of Action Research: participative inquiry and practice. London: Sage. [(s. 71-93). Sider: 22.]

Kaufman, Geir. 2006. «Når alt klaffer - flytsonen». I: Hva er kreativitet? Oslo: Universitetsforlaget. [(s. 93-95). Sider: 3.]

Larsson, Ulf. 2001. «Innledning», «Det individuella skapandet», «Mot strömmen: Marie Curie», «Att se saken på et nytt sätt: Amartya Sen», «Kreaativitetens miljöer», «Skolbildnmingen som miljö: Chicagoskolan i ekonomi» og «Det kreative nätverket: ICBL». I: Larsson, Ulf (red.): Människor, miljöer och kreativitet. Nobelpriset 100 år. Stockholm: Nobelmuseet. [(s. 10-14, 38-39, 40-43, 48-49, 162-163, 188-189, 212-215) Sider: 20.]

Lerdahl, Erik. 2015. "Ledelse av ideutviklingsmøter". I: Slagkraftige møter: større engasjement og bedre resultater. Oslo: Fagbokforlaget. [(s. 108-129). Sider: 21.]

Nielsen, Dorthe. 2002. «Definer problemet», «Hokus Fokus», «Research», «Konstruktiv kritik» . I: Idebogen. Kreative værktøjer og metoder til idé- og konceptudvikling. København: Forlaget Grafisk Litteratur. [(s. 12-13, 16-21, 92-107, 144-145). Sider: 16.]

Nielsen, Dorthe. 2009. «Den kreative proces» (utdrag) og «På bureauet» (utdrag). I: Grundbog for Art Directors: regler du kan bruge eller bryde. København: Forlaget Grafisk Litteratur. [(s. 96-97, 104-107, 110-111, 114, 122-124, 226-227, 230-231, 239, 240-241).]

Noble, Ian og Russel Bestley. 2011. «Chapter 1: Why and How». I: Visual Research. An Introduction to Research Methodologies in Graphic Design. London: Fairchild. [(s. 12-32) Sider: 20.]

Pettersen, Tove. 2015. «Studieteknikk», «Skriveprosessen» (utdrag), «Tekstbinding « den røde tråden» og «Drøfting». I: Skriv. Fra idé til fagoppgave. Oslo: Gyldendal. [(s. 21-27, 29-36, 39-44, 162-165, 123-133). Sider: 36.]

Schön, Donald. 2001 (1984). Den reflekterende praktiker. Hvordan professionelle tænker, når de arbejder. Århus: Klim. [Kap. 1 og 3. (s. 15-28, 73-96) Sider: 36.]

Sending, Aage 2004: «Regnskap i perspektiv». I: Grunnleggende regnskap. Bergen: Fagbokforlaget. [(s. 15-19.) Sider: 5.]

Strøm, Ole. 2013. «Strategiske tanker» og «Idéprosessen» og «Idéutviklingen». I: TXT: Hvordan skrive selgende og profilerende reklametekster? Oslo: Akademika forlag. [(s. 51-59, 63-80) Sider: 25.]

Thurén, Torsten. 2009. «Om å tenke vitenskapelig», «Jakten på sannheten», «Å være lydig overfor autoriteter « to undersøkelser» og «Banal ondskap? Tilfellet Adolf Eichmann», I: Vitenskapsteori for nybegynnere. Oslo: Gyldendal. [(s. 9-17, 42-47, 114-124). Sider: 24.]

Aakre, Jonas og Henriette Stryken Scharning. 2013. «Prosjektledersirkelen», «Prosjektlederens kompass», og «Om å lede prosesser» (utdrag). I: Prosjekthåndboka 2.0: verktøykasse for kreative team.  Oslo: Universitetsforlaget. [(s. 278, 280-281, 292-299) Sider: 11.]

Samlet sidetall/pensum

587 sider

Anbefalt litteratur

I tillegg til pensum kommer undervisningen også til å vise til noe støttelitteratur om kreative metoder, de kreative metodenes historie, samt om informasjonskompetanse. Disse vil gjøres gratis tilgjengelig for studentene. Det anbefales at studentene studerer disse på egen hånd.

Biblioteket, HK. 2016a. Studieside for Markedsføring. [Lesedato 10. mai 2016: http://biblioteket.kristiania.no/markedsforing/ ]

Biblioteket, HK. 2016b. Studieside for PR, media og samfunnspåvirkning. [Lesedato 10. mai 2016: http://biblioteket.kristiania.no/pr-media-og-samfunnspavirkning/ ]

Biblioteket, HK. 2016c. Skrive og henvise. Lesedato 10. mai 2016: http://biblioteket.kristiania.no/skrive-og-henvise/

Bjørnqvist, Kim 2017 (in prep.): "XXXX" i: Johannessen, Magne; Bjørnkvist, Kim og Aarflot, Elling: Tekstforfatting. Oslo: Gyldendal. Sider: 25 [Kommer i 2017]

Gropius, Walter. 1913. "Bauhaus-manifestet." [Engelsk oversettelse. Lesedato 9. mai 2016: http://bauhaus-online.de/en/atlas/das-bauhaus/idee/manifest ]  Sider: 1.

Jensen, Helge Hiram m.fl. 2000. Studentenes håndbok i fagkritikk. Oslo: Spartacus. [Digital for norske IP- adresser via Nasjonalbiblioteket; lesedato 26. april 2016: http://www.nb.no/nbsok/nb/7ec7e91b62bb9b00b68c030558387cdc.nbdigital?lang=no#0 ]

Kaufman, Geir. 2006a. ¿Kreativ tenkning: Hvor kommer de kreative ideene fra¿ (utdrag: ss. 25-35, 10 sider) og ¿Kreativitetsparadokset ¿ er kreativitet situasjonsspesifikk eller generell?¿ (s. 95-99, 4 sider). I: Hva er kreativitet? Oslo: Universitetsforlaget. Sider: 14.

Leonardo da Vinci. 2006 [1519]. «Notatbøker».I: Suh, H.A. (red.) Leonardo da Vinci: Notatbøker. Oslo: Spektrum. (s. 108-9, 149, 151, 196-197, 274-277) Sider: 10.

Lund, Børge. 2016. «Lunsj». I: DN Magasinet, 2. juli 2016.

Morris, William. 1893. "Useful Work versus Useless Toil." [Lesedato: 9. mai 2016: http://morrisedition.lib.uiowa.edu/MorrisPamphletEssay.pdf ] (s. 1-2, til linje 14; og side 8, fra linje 5). Sider: 2.

Sahlin, Nils-Eric. 2015. ¿Vad är kreativitet?¿. I: Kreativitetens filosofi. Lidingö: Forlaget ny tanke. (s. 37-53)

Schiller, Friedrich 2001 [1795]: ¿2. Brev¿, I: Om menneskets estetiske oppdragelse. Oslo: Solum. Sider: 2.

SSB (Statistisk sentralbyrå). 2016: Statistikkbanken. [Lesedato 9. mai 2016: https://www.ssb.no/statistikkbanken ]

Stephensen, Jan Løhmann. 2010. ¿Kreativitetens genealogier¿ (utdrag). I: Kapitalismens ånd & den kreative etik. Aarhus: Digital Esthetics Research Centre. Sider: 20.

Vasari, Giorgio. 1568 [2008]. Utdrag fra innledning til Kunstnernes liv (engelsk oversettelse: Oxford World's Classics). Sider: 10.

Wikipedia. 2016. Flow (psychology). [Lesedato 9. mai 2016: https://en.wikipedia.org/wiki/Flow_(psychology) ]

Young, James Webb. 1960. A Technique for Producing Ideas. (2. utgave). http://www.advancedhiring.com/portals/0/docs/a%20technique%20for%20getting%20ideas%20-%20james%20wood%20young.pdf Sider: 17.

Aarflot, Elling 2017 (in prep.): "Hva er kreativitet?" i: Johannessen, Magne; Bjørnkvist, Kim og Aarflot, Elling: Tekstforfatting. Oslo: Gyldendal. [Kommer i 2017]