Innhold

Tema 1:

Generell forbrukeratferd

Tema 2:

Atferdsøkonomi i kampanjeplanlegging

Tema 3:

Gamification i kampanjeplanlegging

Tema 4:

Evaluering av effekter

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • kjenner til generelle forbrukerpsykologiske begreper for å beskrive og forklare forbrukeratferd.
  • kjenner til sentrale atferdsøkonomiske begreper for å beskrive og forklare forbrukernes valg.
  • kjenner til hva som menes med gamification.

Ferdigheter

Studenten...

  • kan benytte atferdsøkonomi i planlegging av kampanjer.
  • kan benytte prinsipper i gamification i planlegging av kampanjer.

Generell kompetanse

Studenten er i stand til...

  • å være med på å utforme en kampanje basert på atferdsøkonomiske prinsipper og prinsipper fra gamification.
  • å evaluere effekten av en kampanje.
  • å kunne vurdere etiske dilemmaer ved bruk av atferdsøkonomi og gamification i kampanjeplanlegging.

Emnet inngår i

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Læringsaktiviteter

Forelesninger, veiledning, case- og prosjektarbeid

Anbefalt tidsbruk

205 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere fra industri.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 2 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt.

Pensumlitteratur

Baddeley, Michelle. 2017. Behavioural Econmics: A very short introduction. UK: Oxford University Press. ISBN: 9780198754992. Kapittel 1-9.

Chou, Yu-Kai. 2015. Actionable Gamification: Beyond Points, Badges, and Leaderboards. Fremont, CA: Octalysis Media. Kapittel 1-17. ISBN: 9781511744041.

Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R. og Nacke, L. 2011."From Game Design Elements to Gamefullness: Defining "Gamification"." Paper presented at the MindTrek'11, Tampere, Finland. Hele artikkelen er pensum. [Elektronisk tilgjengelig via Google Scholar: https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30609294/MindTrek_Gamification_PrinterReady_110806_SDE_accepted_LEN_changes_1.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1518615128&Signature=uX3It6MGnstiP1tPjeYDkdx0r7c%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DFrom_game_design_elements_to_gamefulness.pdf ]

Samlet sidetall/pensum

Ca 608 sider

Anbefalt litteratur

Ariely, D. (2009). Predictably Irrational (Expanded edition ed.). London: HarperCollins. ISBN: 9780007256532