Innledning

Følgende tema vil være sentrale i emnet: 

 • Definisjon, bakgrunn og historie
 • Finne nyhetene og historiene
 • Sosiale medier underveis, både internt i mediebedriften og mot publikum
 • Distribusjon, spredning og engasjement
 • Egen rolle, etikk og lovverk
 • Utarbeidelse av egen plan for bruk av sosiale medier

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har grunnleggende kunnskaper om sosiale medier som journalistisk verktøy

Ferdigheter

Studenten...

 • kjenner til og kan bruke sosiale medier i journalistikkens ulike faser
 • kan jobbe aktivt med sosiale medier under nyhetshendelser
 • er bevisst egen rolle på sosiale medier, og har kjennskap til gjeldende lovverk og etikk på området som journalister må forholde seg til

Generell kompetanse

Studenten...

 • forstår hvordan sosiale medier kan påvirke medienes forretningsmodeller
 • kan vurdere om og hvordan medier kan nyttiggjøre seg ulike sosiale medier

Emnet inngår i

Bachelor i journalistikk

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, verksted, problembasert gruppearbeid.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt