Innhold

 • Kriminaljournalistikkens funksjon i samfunnet
 • Kriminaljournalistens rolleforståelse
 • Gangen i en straffesak - fra anmeldelse til dom
 • Oversikt over lovene som regulerer straffesaksgangen
 • Kjennskap til sentrale begrep i straffesaksgangen
 • Offentlighet i politiet, påtalemyndigheten, domstolene
 • Hvordan skrive rettsreferater og rettsreportasjer
 • Aktuelle presseetiske temaer - Vær Varsom-plakaten og uttalelser fra Pressens Faglige Utvalg
 • Notatteknikk

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om det norske rettssystemet og straffesakskjeden
 • har kunnskap om lover og regler som regulerer straffesaksgangen fra anmeldelse til dom
 • har kunnskap om offentlighet i rettspleien og om presseetiske prinsipper og utfordringer knyttet til rettspleien og omtale av den anmeldte, siktede, tiltalte og dømte samt til offer og pårørende

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan skrive presise, gode, levende og opplysende rettsreferater og rettsreportasjer

 

Generell kompetanse:

Studenten...

 • kan reflektere kritisk om de utfordringer sjangeren gir

Emnet inngår i

Bachelor i journalistikk

Læringsaktiviteter

Forelesninger, verksted, rettsbesøk, oppgaver, veiledning og gjennomgang.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere og rettsbesøk

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 4 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Allern, Sigurd. 2015. Journalistikk og kildekritisk analyse. Kapittel 7: Vitner, tunnelsyn og justismord og kapittel 8: Seriemorderen som gikk opp i røyk. Oslo: Cappelen Damm Akademiske. ISBN: 9788202405816. 35 sider. 

Brurås, Svein. 2010. Etikk for journalister. Bergen: Fagbokforl. Kapittel 8: Personvernet. ISBN: 9788245016338. 73 sider. 

Helle, Halvard og Vidar Strømme (red.) 2016. Kommentarutgave til Vær Varsom-plakaten. Oslo: Cappelen Damm. Punkt 4.5: Unngå forhåndsdømming, punkt 4.6: Omtale av ulykker og kriminalsaker, punkt 4.7: Bruk av navn og bilde i forbindelse med klanderverdige forhold. ISBN: 9788202522681. 42 sider. 

Kvam, Bjarne. 2002. Krimjournalisten. Kristiansand: IJ-forlaget. ISBN: 9788271472290. 259 sider. 

Øy, Nils E. 2013. Medierett for journalister. Oslo: Cappelen Damm. Kapittel 1-4, 6-7, 9, 14-16, 21. 222 sider. ISBN: 9788271473600. 

Samlet sidetall/pensum

638 sider

Anbefalt litteratur

Bodahl-Johansen, Gunnar. 2016. Fra anmeldelse til dom: Om straffesakskjeden i Norge. Kompendium, revidert utgave, 32 sider [Bodahl-Johansen forklarer selv om tilgang til denne.]

 

Bodahl-Johansen, Gunnar. 2015. Sjekkhefte for redaksjonelle medarbeidere. Kompendium, revidert utgave, 119 sider [Bodahl-Johansen forklarer selv om tilgang til denne.]