Innledning

Emnet skal gi et grunnlag og en innføring i fagets profesjonelle praksis. Det skal gi innsikt i og forståelse for arbeidet i en redaksjon. Emnet skal forberede studenten på utøvelse av profesjonell og etisk yrkespraksis innenfor fagfeltet. Etter endt praksis utstedes en godkjentattest fra arbeidsgiver til høyskolen. Studenten skal etter endt emne levere en praksisrapport inneholdende refleksjon knyttet til praktiske og yrkesetiske problemstillinger under praksisperioden.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

 • har kunnskap om å være journalist i felt
 • har kunnskap om redaksjonelt arbeid
 • har kunnskap om samarbeid i redaksjon

Ferdigheter

Studenten...

 • kan presentere egne ideer
 • kan gjøre research
 • kan løse varierte journalistiske oppgaver
 • kan beherske kontakt med kilder og kildekritikk
 • kan evaluere og reflektere over eget og andres arbeid

Generell kompetanse

Studenten...

 • har utviklet trygghet til å jobbe som journalist
 • innehar stor grad av selvstendighet
 • har utviklet seg både innen etikk, kildekritikk, skriveprosess og effektivitet
 • har forståelse for journalistrollen

Emnet inngår i

Bachelor i journalistikk  

Læringsaktiviteter

Full jobb som journalist, veiledning av kontaktperson i mediet, forberedelser på skolen

Anbefalt tidsbruk

2 måneder i fulltidsjobb i norske medier/24 timer forberedelse på skolen

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere i forberedelesfasen, full jobb i bransjen

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen (praksisrapport)

Varighet: 8 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Det er ikke pensum i praksisperioden

Samlet sidetall/pensum

-