Innhold

Emnet gir kunnskap om samfunnsutviklingen i det norske samfunnet etter 2. Verdenskrig gjennom et globaliseringsperspektiv. Emnet baserer seg på innsikter fra sosiologi, mediehistorie, statsvitenskap, kunsthistorie og historiefag. Et vesentlig kunnskapsfelt er hvordan etterkrigstidens samfunn har vokst fram til å bli et totalmediert samfunn og derfor gir emnet kunnskap om hvordan mediene har endret seg, og samfunnet.

Dette er et kurs som kombinerer samfunnsvitenskapelig teoretisk innsikt, historisk innsikt og praktisk forståelse. Studentene skal tematisk få innsikt i:

 • Det norske mediesystemet
 • Det norske partisystemet
 • Sammenvevingen av kunst, kommunikasjon og politikk som en faktor i fremveksten av politiske massebevegelser -kvinnebevegelsen, miljøbevegelsen, EF/EU-kampen
 • Propaganda og massekommunikasjon i politisk kommunikasjon
 • Reklamebransjens vekst og endring
 • Urbaniseringens årsaker og uttrykk
 • Velferdsstatens utfordringer
 • Globaliseringens akselererende effekter

Innholdet reflekterer et spesifikt perspektiv på det norske etterkrigssamfunnet, der blikket er lagt på hvordan store globale utviklingstrekk får sine nasjonale og lokale utslag.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om teorier knyttet til globalisering
 • har kunnskap om medieteorier
 • har kunnskap om hvordan det norske samfunnets vesentligste karaktertrekk er blitt formet og endret
 • kan gjøre rede for sentrale begreper knyttet til politisk etterkrigshistorie, mediehistorie og norsk samfunnsliv

Ferdigheter

Studenten...

 • kan diskutere særtrekk ved det norske samfunnet
 • kan forklare hvordan utvekslingsforholdet mellom det globaliserte og det nasjonale kan arte seg.
 • kan beskrive hvordan medier endrer samfunnet og vice versa
 • kan diskutere de ulike elementene i globaliseringens effekter på det norske samfunnet mer spesifikt og innen avgrensede saksfelt
 • kan diskutere samfunnsutviklingen i det norske samfunnet etter 2. verdenskrig i et globaliseringsperspektiv

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan definere, diskutere og reflektere over hvordan et moderne samfunn endres
 • kan reflektere over hvordan det norske samfunnet som ett av mange vestlige samfunn, ikke er en stabil størrelse, men et dynamisk fenomen
 • forstår hvordan kunst, kultur, økonomi og politikk er sfærer som må sees som felt som er vevet sammen

Emnet inngår i

Bachelor i journalistikk

Læringsaktiviteter

Undervisningen er basert på forelesninger og diskusjoner i klassen, samt dedikerte arbeidsøkter med veiledning. Case,artikler og eksempler vil i tillegg bli diskutert. Studentene skal også presentere ulike former for oppgaver i klassen - både gruppevis og individuelt. Kurset vil kreve en stor grad av gruppearbeid og egeninnsats.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

I tillegg til forelesninger vil det være gjesteforelesere som presenterer relevante case.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Bastiansen, Henrik G. og Hans Fredrik Dahl. 2008. Norsk mediehistorie. Oslo: Universitetsforlaget. Side 293-512. ISBN: 9788215013534

Eriksen, Thomas Hylland. 2014. Globalisering: Åtte nøkkelbegreper Thomas Hylland Eriksen. Oslo: Universitetsforlaget. 208 sider, ISBN: 9788215013817

Olstad, Finn. 2017. Den lange oppturen (norsk historie 1945-2015). Oslo: Oslo: Dreyers forlag. 484 sider. ISBN: 9788282651943

Sandberg, Nina.2007. Stats- og kommunalkunnskap. En innføring. Oslo: Spartacus forlag. 139 sider. ISBN: 9788243003392

Steger, Manfred. Globalization: A Very Short Introduction. Oxford University Press 2013. 137 sider. ISBN: 9780198779551

NOU 7:2017. Det norske mediemangfoldet - En styrket mediepolitikk for borgerne. Elektronisk tilgjengelig via Regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/contentassets/1e0e03eacdad4c2f865b3bc208e6c006/no/pdfs/nou201720170007000dddpdfs.pdf  Side 63-153 - 90 sider.

Samlet sidetall/pensum

1039 sider