Innhold

Emnet skal gi et grunnlag og en innføring i fagets profesjonelle praksis, prosjektering og organisering. Det skal gi innsikt i hvor man finner relevant informasjon (lover, krav, anbefalinger), og forberede studenten på utøvelse av profesjonell og etisk yrkespraksis innenfor fagfeltet.  

Videre blir det lagt vekt på innredningssystemer for fleksible bærekraftige brukerløsninger, samt en fordypning i DAK-verktøy og introduksjon av BIM (bygningsinformasjonsmodellering).  

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten...

 • har kunnskap om innredningssystemer
 • har kunnskap om bygningsinformasjonsmodellering (BIM)
 • har kunnskap om innhenting av informasjon i forhold til prosjektering og organisering av prosjekt og profesjonell praksis
 • har kunnskap om grunnleggende prosjektadministrasjon knyttet til fagområdet
 • har kunnskap om aktuell yrkesetikk og faglige problemstillinger knyttet til prosjektering og profesjonell praksis

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende forskjellige egnede innredningssystemer i offentlige miljø
 • kan prosjektere komplekse prosjekt ved bruk av DAK verktøy
 • kan innhente og anvende informasjon fra gjeldende relevant lovverk i prosjekteringssammenheng
 • kan innhente og anvende informasjon fra gjeldende relevante anbefalinger i prosjekteringssammenheng
 • kan utføre dokumentasjon knyttet til prosjektering og organisering av prosjekt
 • kan drøfte profesjonell og etisk yrkespraksis innfor fagfeltet

Generell kompetanse

Studenten...

 • er i stand til å delta, samarbeide og være en aktiv part i gjennomføring av prosjekter i en profesjonell sammenheng og delta i en prosjekteringsgruppe
 • er i stand til å utveksle synspunkter og erfaringer med andre innen fagområdet, og ta dette med videre i utvikling av en god profesjonell praksis 

Emnet inngår i

Bachelor i interiørarkitektur 

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, case- og prosjektarbeid, verksted og presentasjon

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (4 studenter)*

Varighet: 4 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

*Kontinuasjon av eksamensdel: levere på nytt individuelt, med samme problemstilling tilpasset individuell leveranse

Pensumlitteratur

Byggteknisk forskrift. 2011. Byggteknisk forskrift med veiledning (TEK 10.) Direktoratet for byggkvalitet. Lesedato 20. februar 2018: http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Veiledning-om-tekniske-krav-til-byggverk/

Norsk Standard (NS). Bygg, anlegg og eiendom. Lesedato 20. februar 2018: https://www.standard.no/no/fagomrader/#14954

Plan- og bygningsloven. 2008.Lov om planlegging og byggesaksbehandling. Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Lovdata. Lesedato 25.10.16: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71

Sintef byggforsk. Byggforskserien.

-344.210: Strategier for valg av kontorløsning

-421.610: Krav til lys og belysning

-344.212: Strategi for valg av kontorløsning. Eksempler

-371.208: Møte- og konferranselokaler

-541.002: Golvbelegg for bolig-, kontor- og intitusjonsgulv. Egenskaper, krav og bruksområder

-527.309: Lydregulering i kontorlokaler

-543.414: Bruk av lydabsorbenter i bygninger. Prinsipper og datasamling

Tilgjengelig via Sintef byggforsk sine nettsider. Brukernavn og passord vil bli gitt ved oppstart.

Arbeidsformer i fremtidensregjeringskvartal - miljø, teknologi og samhandling. Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Lesedato 20.februar 2018: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/bst/rapport_arbeidsformer_fremtidig_regjeringskvartal.pdf

Samlet sidetall/pensum

Det meste av pensum er basert på databaser og nettsider med lovverk, regler og lignende. Sidetall er derfor ikke tallfestet.