Innhold

Emnet er en innføring i kreativ metode og gir en grunnleggende kompetanse på å planlegge og gjennomføre kreative prosesser. I emnet lærer studentene en rekke ulike kreative metoder for å kunne utvikle nye ideer og konsepter. Følgende områder blir gjennomgått:

 • Definisjoner på kreativitet, idé, konsept, kreativitet og metode
 • Behov for kreativitet i en organisatorisk og samfunnsmessig sammenheng
 • Ulike idéutviklingsmodeller og tankesett som ligger til grunn for kreativt arbeid
 • Kreativ holdning og samspill, og hva som hemmer og fremmer kreativt arbeid
 • Kreativ metodikk knyttet til tre faser: kartlegging, idégenerering og idébearbeiding, og overgangene mellom disse fasene
 • Creative Problem Solving (CPS) metoden og dens lange historie
 • Lateral tenkning
 • Behovsavdekning, innsikt i brukere og forståelse av problemstilling
 • Brainstorming og brainwriting
 • Kobling- og vrengningsmetoder
 • Visuelle verktøy for kreativt arbeid
 • Idébearbeidingsmetoder
 • Evaluering av ideer og konsepter
 • Innsalg av ideer og konsepter

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om hva som hemmer og fremmer kreativ praksis både hos individ, gruppe og organisasjon, samt kunnskap om tankesett som ligger til grunn for kreativt arbeid
 • har kunnskap om ulike kreative metoder knyttet til idéutviklingsprosesser fra behovsavdekning, idégenerering til bearbeiding og innsalg av utvalgte konsepter
 • har innsikt i de ulike fasene av idéutviklingsarbeidet og forståelse av overgangene mellom disse fasene
 • har kunnskap om teoriene bak metoder som kreativ problemløsning, brainstorming, brainwriting, tvungen kobling, lateral tenkning og vrengning
 • har kunnskap om hvilke kreative metoder som passer til ulike case og fagdisipliner
 • har kunnskap om den rolle kreativitet spiller i organisatorisk utvikling

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende idéutviklingsmetoder til å finne kreative løsninger på en problemstilling
 • kan reflektere over bruken av ulike idéutviklingsmetoder og argumentere for metodevalg
 • kan designe en kreativ prosess fra behovsavdekning til utvikling av endelig konsept, basert på en gitt problemstilling
 • kan samhandle kreativt med andre i en utviklingsgruppe og kunne reflektere over hva som hemmer og fremmer det kreative arbeidet i samhandlingen
 • kan argumentere og selge inn konsepter til aktuelle aktører og kjenne til fordeler og merverdier konseptene kan gi

Generell kompetanse:

Studenten

 • har et bevisst forhold til kreative metoder og hvordan kreativiteten spiller seg ut i ulike fora
 • har en grunnleggende kompetanse på kreativitet og kreative metoder, som involverer både kreativ praksis og kritisk refleksjon rundt denne praksisen
 • kan løse en konkret problemstilling, og bruke kreative metoder som er egnet og tilpasset sin egen fagdisiplin

Emnet inngår i

Bachelor i interiørarkitektur

Bachelor i grafisk design

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, gruppearbeid, case- og prosjektarbeid, verksted, presentasjon. Ulike teorier, modeller og metoder foreleses. Metoder, øvelser og teknikker testes ut i påfølgende verkstedsarbeid, der studentene arbeider på en konkret case. Studentene reflekterer jevnlig over deres egen praksis og kommer med delleveranser underveis i kurset, som er atskilt fra eksamen.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Ingen spesifikk samfunns- og næringskontakt.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: én (1) uke

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Berkun, Scott. 2010. "How to Pitch an Idea." Utdrag fra boken The Myths of Innovation. Sebastopol, Calif.: O'Reilly Media. [Lesedato 4. mars 2017:  http://www.graphics.com/article-old/how-pitch-idea ]

De Bono, Edward. 1995. "Serious Creativity." The Journal for Quality and Participation, 18:5: 12-18. [Lesedato 4. mars 2017: http://www.debonogroup.com/serious_creativity.php ]

Faste, Rolf A. 1987. Perceiving needs. SAE Journal, Society of Automotive Engineers. [Lesedato 4. mars 2017: http://fastefoundation.org/publications/perceiving_needs.pdf ]

Lerdahl, Erik. 2007. Slagkraft: håndbok i idéutvikling. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. ISBN: 9788205362864. Sider: 268. Pris: ca 429,-

Nielsen, Dorthe. 2001. Idebogen. København: Grafisk Litteratur. ISBN: 9788791171857. Sider: 191. Pris: ca. 419,-  

Treffinger, Donald J., Scott G. Isaksen og K. Brian Dorval. 2010. Creative Problem Solving (CPS Version 6.1¿) A Contemporary Framework for Managing Change. [Lesedato 4. mars 2017: http://www.creativelearning.com/images/freePDFs/CPSVersion61.pdf ]

Digitalt kompendium for emne KRE1100 Kreativitet: Perspektiver og metoder legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

Lerdahl, Erik. 2015. «Ledelse av idéutviklingsmøter». I Slagkraftige møter, 109-129. Oslo: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245013504.

Samlet sidetall/pensum

502 sider

Anbefalt litteratur

Crilly, N, 2015. Fixation and creativity in concept development: The attitudes and practices of expert designers. Design Studies, Volume 38, side 54-91.

(Kan lastes på http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142694X15000137 Lesedato 04.03.2017)

Kapittel i bok:

Lerdahl, Erik. 2005.The Vision-based methodology - a holistic approach to the design of products, I Rønning, Barbro. FLYT - en nøkkel til kreativitet og innovasjon, 49-70. Trondheim: Tapir akademisk forlag. ISBN: 9788251920452.

 (Ikke tilgjengelig via bokhandel, kan lastes ned på: http://www.slagkraft.no/bøker-og-utgivelser/the-vision-based-methodology

Lesedato 04.03.2017)

Bøker:

Treffinger, D. J., Isaksen, S.G. og Dorval, K.B, 2005. Creative Problem Solving: An Introduction. Prufrock Press. Sider: 104.

DeBono, E., 1993. Serious Creativity: Using the Power of Lateral Thinking to Create New Ideas. Harperbusiness. Sider: 352.

Csikszentmihalyi, m, 2013. Creativity: The Psychology of Discovery and Invention. Harper Perennial. Sider: 480.

Kaufmann, G, 2006. Hva er kreativitet. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215006451. Sider: 151.

Young, J.W., 2011 (1965). A Technique for Producing Ideas. Fontal Lobe Publishing. Sider: 42

(Kan lastes på: http://www.advancedhiring.com/portals/0/docs/a%20technique%20for%20getting%20ideas%20-%20james%20wood%20young.pdf Lesedato 04.03.2017.)

Artikler:

Isacksen, S. G og Treffinger D. J., 2004. Celebrating 50 years of Reflective Practice. Versions of Creative Problem Solving. Volume 38, Number 2., side 75-101.

(Kan lastes på http://www.cpsb.com/research/articles/creative-problem-solving/Celebrating-50-Years-of-Creative-Problem-Solving.pdf Lesedato 04.03.2017)