Innledning

Emnet inneholder undervisning i eksponeringsteknikker brukt i ulike romlige sammenhenger. Det vil bli lagt vekt på hvordan rom kommuniserer i en kommersiell sammenheng, der konsept og scenografi er viktige virkemidler, samt på funksjonalitet og inkluderende design i praksis.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om konseptuelle rom
  • har kunnskap om eksponeringsteknikker
  • har kunnskap om materialbruk for ulike miljø og brukere
  • har kunnskap om inkluderende design i praksis  

Ferdigheter

Studenten...

  • kan planlegge rom for eksponering 
  • kan bruke inkluderende design i offentlig miljø
  • kan ta begrunnede valg forankret i faglig kunnskap  

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan tilrettelegge for eksponering og salg av varer og tjenester i rom som er tilgjengelig for alle målgrupper
  • kan planlegge rom med bærekraftig og inkluderende design
  • kan reflektere over egen læringsprosess

Emnet inngår i

Bachelor i interiørarkitektur

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, case- og prosjektarbeid, ekskursjon, presentasjon og workshop.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidsverktøy

Ingen arbeidskrav i dette emnet

Arbeidslivstilknytning

Befaring i butikker, eventuelt ekstern forelser i fra bransjen. Bruker reell oppdargsgiver og case om mulig.

Eksamen

Eksamensdel: Muntlig individuell eksamen (basert på oppgave)*

Varighet: 30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: Muntlig individuell eksamen basert på samme prosjektoppgave som ordinær eksamen (30 minutter)

Pensumlitteratur

Green, William.2001. Store Design: A Complete Guide to Designing Successful Retail Stores. Zippy Books. ISBN: 9780615676395. Sider: 258. 

Klingenberg, Ellen. 2015. Interiørarkitektur. Oslo: Spartacus forlag AS. ISBN:9788230401644. Sider: 305-315. 

Mesher, Lynne. 2018. Basics Interior Design 01: Retail Design. Lausanne: Bloomsbury Publishing PLC. ISBN: 9781350098497. Sider: 184 [Ny utgave, kommer ut desember 18/januar 28]

Samlet sidetall/pensum

452 sider

Anbefalt litteratur

Bell, Judy og Ternus, Kate. 2017. Silent Selling: Best practices and effective strategies in visual merchandising. 5. utg New York, Fairchild Books. ISBN: 9781501315497.