Innhold

Emnet skal gi et grunnlag og en plattform i forhold til gjennomføring av et interiørprosjekt. Studenten skal få et bevisst forhold til seg selv og sin egen identitet i forhold til den kreative designprosessen.  

I tillegg til grunnleggende komposisjon- og designteori skal emnet gi studenten en innføring i fagets viktigste verktøy; form, farge, materialer og lys.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

  • har kunnskap om komposisjon og designteori
  • har kunnskap om romdannende prinsipper i forhold til form, farge, materialer og lys med fokus på opplevelse og funksjon
  • har kunnskap om skisseteknikk og tegning
  • har kunnskap om menneskelige mål og skala

 

Ferdigheter

Studenten...

  • kan utføre komposisjoner både to- og tre-dimensjonalt
  • kan bruke form, farge, materialer og lys i formidling av romlig opplevelse og funksjonalitet
  • kan bruke skisseteknikk/tegning i designprosessen

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan utføre en designprosess gjennom alle stadier frem til presentasjon av idé/konsept der dokumentasjon av metode og prosess er viktig
  • kan diskutere sine designfaglige valg
  • kan reflektere over egen faglig utvikling underveis, og vise evne til å justere denne i forhold til veiledning og tilbakemelding  

Emnet inngår i

Bachelor i interiørarkitektur

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, case- og prosjektarbeid, verksted og presentasjon.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Ikke spesifisert.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Muntlig individuell eksamen basert på innlevert praktisk prosjekt*

Praktisk prosjekt varighet: 4 uker

Muntlig varighet: 30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt under muntlig

*Kontinuasjon av eksamen: Muntlig individuell eksamen basert på samme prosjektoppgave som ordinær eksamen

Pensumlitteratur

Ching, Francis D.K. og Corky Binggeli. 2012. Interior Design. 3. utg. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc. [ISBN: 9781118090718. Sider: 122-146. Pris: ca. 469,-]

Klingenberg, Ellen S. 2015. Interiørarkitektur. Oslo: Spartakus Forlag A/S. [ISBN: 9788230401644. Sider 8-17, 172-177, 192-209. Pris: 449,-]

Rasmussen, Steen Eiler. 2003. Om at oppleve arkitektur. 2. utg. Aarhus: Fonden til Udgivelse af Arkitekturværker. [ISBN:9788799554201. Pris: ca. 389,- (Også tilgjengelig på engelsk)]

Digitalt kompendium i emnet «ITI1100 Introduksjon til interiørarkitektur» legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

Boëtius, Henrik, Marie Louise Lauridsen og Marie Louise Lefevre. 1999. Lyset, mørket og fargene: Goethes fargelære - et innblikk. Oslo: Akribe. [S. 18-21, 24-25, 27-37]

Bruchhausen, Heicke og Barbara Holzherr. 1998."Hvor kommer lyset i våre drømmer fra?"  I Blomstrøm (red.) Fargen mellom kunst og vitenskap, 246-252. Oslo: Institutt for farge SHKS.

Frigstad, Gard Olav. 1998. "Fargeløse grønne ideer." I Blomstrøm (red.) Fargen mellom kunst og vitenskap, 32-41. Oslo: Institutt for farge SHKS.

Smedal, Grete. 1998."Livskvalitet og farger på 78 grader nord." I Blomstrøm (red.) Fargen mellom kunst og vitenskap, 204-208. Oslo: Institutt for farge SHKS.

Samlet sidetall/pensum

316 sider, samt filmen "Lyset, mørket og fargene" knyttet til kompendium av samme navn.