Innhold

Emnet gir en generell introduksjon til det å studere ved en høyere designutdanning, som vil gi studenten et grunnlag for å mestre balansen mellom det akademiske og praktisk designutøvelse i studiehverdagen.

Sentrale faglige temaer er designtenking, designprinsipper og kunst- og stilhistorie fra antikken til ca. 1900, som setter designfagene inn i en historisk sammenheng.

I tillegg gis en innføring i hvordan man forholder seg til kunnskap i høyere utdanning, gjennom akademisk lesing og skriving. I forbindelse med dette jobber studentene med fagspesifikke vurderingskriterier og analysemodeller for å forstå fagene sine på en analytisk måte.

Det gis også en kort innføring i de aktuelle dataprogrammene Adobe InDesign, Photoshop og Illustrator, som brukes på alle designutdanningene.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

 • har kunnskap om kunst- og designhistorie fra antikken til ca. 1900
 • har grunnleggende kunnskap om designtenking og designprinsipper
 • har grunnleggende kunnskap om lesing og skriving av akademiske tekster
 • har grunnleggende kunnskap om tekst som faglig observasjons- og analyseverktøy
 • har grunnleggende kunnskap om Adobe-programmene InDesign, Photoshop og Illustrator, og deres bruksområde og rolle i designpraksis

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan gjenkjenne en faglig tekst og bruke den som kilde til egne oppgaver 
 • kan skrive en enkel faglig tekst i tråd med prinsipper for akademisk skriving
 • kan skrive en faglig observasjon/analyse
 • kan utføre grunnleggende oppgaver i dataprogrammene Adobe InDesign, Illustrator og Photoshop

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan bruke Høyskolen Kristiania sine krav til skriftlige oppgaver til å skrive og levere en skriftlig oppgave
 • kan bruke Chicagomanualen i skriftlige arbeider
 • kan bruke tilgjengelige pedagogiske verktøy for å tilegne seg kunnskap som kreves i et skoleprosjekt
 • kan reflektere over sitt eget fag i en historisk sammenheng

Emnet inngår i

Bachelor i grafisk design

Bachelor i interiørarkitektur

Læringsaktiviteter

Forelesninger, skriftlige øvelser og oppgaver, praktisk innføring i programvaren Adobe InDesign, Photoshop og Illustrator, veiledning og medstudentrespons.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensform: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (bestått / ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

FELLES PENSUM

Biblioteket ved Høyskolen Kristiania. Skrive og henvise. Lesedato 22. april 2016: http://biblioteket.kristiania.no/skrive-og-henvise/

Gombrich, Ernst Hans. 1995. Verdenskunsten. 3. rev. utg. Oxford: Phaidon. [ISBN: 8203221602. s. 1-534. Elektronisk tilgjengelig via Nasjonalbiblioteket: http://www.nb.no/nbsok/nb/86a61518f583296a2bed1b9c9fcc139a ] 

Høyskolen Kristiania. Formelle krav til innleveringer. Oslo: Høyskolen Kristiania. [Lastes ned fra Luvit]

Pettersen, Tove. 2015. Skriv: Fra idé til fagoppgave. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. [ISBN: 9788205470989. 120 sider. Pris ca. 299,-]

Samsing, Roar. 2014. Knagger: Adobe, helt visuelt. Oslo: Høyskolen Kristiania [Sider: 100. Pris ca. 395,- Kjøpes gjennom skolen.]

BACHELOR I GRAFISK DESIGN (BGD)

Davis, Meredith. 2012. Graphic Design Theory. London: Thames & Hudson. [Side 32-53 (totalt 21 sider). ISBN: 9780500290491. Legges ut på Luvit ved studiestart]

Kidd, Chip. 2013. Go: A Kidd¿s Guide to Graphic Design. New York, NY: Workman Publishing Company, Inc. [ISBN: 9780761172192. 156 sider. Pris ca. 149,-]

BACHELOR I INTERIØRARKITEKTUR (BIN)

Ching, Frank D.K., og Corky Binggeli. 2012. Interior Design Illustrated. 3. utg. Hoboken, NJ: Wiley. [Side 1-106, 122-146 og 318-352 (totalt 166 sider) ISBN: 9781118090718. Pris: 469,-]

Klingenberg, Ellen S. 2015. «Mellomrommet». I Klingenberg (red.) Interiørarkitektur, s. 24-32. Oslo: Scandinavian Academic Press. [9 sider.]

Samlet sidetall/pensum

Felles: 755 sider

I tillegg for hver utdanning:

Bachelor i grafisk design: 177 sider

Bachelor i interiørarkitektur: 175 sider

Anbefalt litteratur

Heskett, John. 2005. Design: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. 141 sider.

Lidwell, William. 2015. The Pocket Universal Principles of Design: 150 Essential Tools for Architects, Artists, Designers, Developers, Engineers, Inventors, and Makers. Beverly, MA: Rockport Publishers.

Willette, Jeannne. «Art History Timeline». Lesedato 28. mars 2017. Otis College of Art and Design. https://www.youtube.com/playlist?list=PL4646BAFF088B4634 (spilleliste på Youtube, varighet ca. 2 t 25 min)

Språkrådet. Ordbøker og nettressurser. Lesedato 22. april 2016: http://www.sprakradet.no/Sprakhjelp/Rettskrivning_Ordboeker/Soek/ 

Språkrådet. Skriveråd. Lesedato 22. april 2016: http://www.sprakradet.no/sprakhjelp/Skriverad/. 

Språkrådet. Skriveregler. Lesedato 22. april 2016: http://www.sprakradet.no/Sprakhjelp/Skriveregler_og_grammatikk/

Weinschenk, Susan. 2011. 100 Things Every Designer Needs to Know About People. 1 edition. Berkeley, CA: New Riders.

---. 2015. 100 MORE Things Every Designer Needs to Know About People. 1 edition. Berkeley, CA: New Riders.