Innledning

Etter to år med grunnleggende opplæring kan studenten få mulighet til å arbeide i en bedrift hvor det er ansatt interiørarkitekter. Eksempler på slike bedrifter er interiørarkitektkontor eller arkitektkontor.

Praksiskandidaten skal i størst mulig grad arbeide som en fullverdig interiørarkitekt, og delta i den profesjonelle praksis ved bedriften.

I tillegg må kandidaten følge 36 timer obligatoriske teoriforelesninger ved høyskolen, og løse oppgaver knyttet til disse forelesningene.

Konkret innhold i praksisperioden:

Målet for praksisplass er at studenten skal få et innblikk i arbeidshverdagen for en interiørarkitekt, og få kjennskap til den profesjonelle praksis.

Det inngås en kontrakt mellom bedrift og høyskole, for å sikre faglig innhold i praksisperioden. Bedriften forplikter seg til å gi kompetanse innen følgende punkter:

 • befaring/møter i oppstartsfase
 • kundemøter
 • utvikling av skisseprosjekt / utarbeide designforslag
 • presentasjon for kunde
 • utarbeide tekniske tegninger og oppfølging av disse (distribusjon, revisjon)
 • teknisk beskrivelse / romskjema
 • prosjekteringsmøter og oppfølging av prosjekt i prosjekteringsfasen
 • oppfølging av avsluttede prosjekter
 • ferdigstilling/dokumentasjon/vedlikehold (FDV)
 • medarbeidersamtale

Pedagogiske metoder:

I praksisperioden vil kandidaten arbeide med en problemstilling. Denne problemstillingen vil danne grunnlaget for en semesteroppgave, og være en del av mappen som leveres i slutten av semesteret. I tilknytning til denne oppgaven vil studenten definere eget pensum.

Oppgaven skal fokusere på de ferdigheter og kunnskaper kandidaten har tilegnet seg så langt i studiet, samt den erfaring og kunnskap kandidaten får ved å arbeide ved bedriften.

Videre vil det bli utpekt en veileder hos arbeidsgiver, og en veileder ved høyskolen. Veileder hos arbeidsgiver vil ha fokus på den profesjonelle praksis og de praktiske kriteriene skissert ovenfor, mens veileder ved høyskolen vil ha spesielt fokus på avtalt problemstilling og pensum knyttet til semesteret.

Veiledning i regi av høyskolen består av følgende:

 • 2 bedriftsbesøk med veiledning av veileder fra høyskolen (tidspunkt avpasses)
 • 3 timer veiledning ved høyskolen fordelt på 3 ganger (etter 1 uke, etter 4 uker og etter 9 uker)

 

Vurdering:

Vurderingsform knyttet til praksis er mappevurdering. Kandidaten vil arbeide med flere oppgaver underveis i semesteret, både i bedriften og ved høyskolen. Disse oppgavene vil bli en del av vurderingsgrunnlaget for emnet:

 • semesteroppgave
 • oppgave(r) knyttet til teoriforelesninger ved høyskolen
 • portfolio fra prosjekter kandidaten har arbeidet med i bedriften, med refleksjonsnotat

I tillegg skal det leveres godkjent attest fra arbeidsgiver.

--------

Det er høyskolen som skaffer praksisplasser. Det gjøres en grundig faglig vurdering av bedriften før godkjennelse og eventuell avtale. Studentene har mulighet til å søke på disse praksisplassene* etter følgende kriterier:

 • søknad med CV
 • portfolio med utdrag fra tidligere studentarbeider ved høyskolen
 • karakterer oppnådd  så langt i studiet

Bedriften deltar i utvelgelsen av kandidaten.

(* Antall praksisplasser kan variere fra år til år.)

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om bruk av forskjellige metoder og arbeidsmåter til å løse problemstillinger innenfor profesjonell praksis og innen fagområdet
 • oppdaterer egen kunnskap gjennom veiledning og kontakt med fagmiljøer
 • har kunnskap om nye og dagsaktuelle temaområder knyttet til interiørarkitektur

Ferdigheter

Studenten...

 • kan delta i gjennomføringen av faglige komplekse prosjekter
 • kan samarbeide med andre faggrupper
 • kan beskrive beste praksis ved å knytte teori opp mot bedriftens praktiske oppgaver
 • kan anvende metodeverktøy og annet verktøy for å løse relevante teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger
 • kan reflektere over dagsaktuelle utfordringer og tematikk knyttet til fagområdet interiørarkitektur

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan gjennomføre komplekse prosjekt i samarbeid med andre involverte faggrupper
 • kan reflektere over egen faglig utvikling underveis, og kan vise evne til å justere denne i forhold til veiledning og tilbakemelding
 • kjenner til og kan bruke ny og aktuell fagkunnskap i egne prosjekter

Emnet inngår i

Bachelor i interiørarkitektur

Læringsaktiviteter

Praksis i bedrift, forelesning, veiledning, prosjektarbeid

I bedrift: 480 timer (f.eks. 4 dager i uken x 8 timer x 15 uker)

Deltakelse undervisning: 36 timer

Selvstudium, forberedelse og etterarbeid underv.: 199 timer

Veiledning: 3 timer

Bedriftsbesøk: 2 timer

Eksamen: 80 timer (2 uker)

Anbefalt tidsforbruk totalt: 800 timer

(7,5 sp = 200 timer)

Anbefalt tidsbruk

800 timer

Arbeidslivstilknytning

Praksis i bedrift

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell*

Varighet: 2 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Mappen må leveres på nytt med samme problemstilling